دسته بندی

تاسیسات و تهویه

طراحی لوله کشی اطراف pipe rack با استاندارد IPS

مقدمه pipe rack  ها یا پایه لوله که با نامهای pipe supports  و  pipeways نیز شناخته میشوند سازه‌های نگهدارنده­ی مرتفی در نیروگاه‌های پتروشیمی، شیمیایی و نیروگاهی هستند که برای تکیه­گاه مسیرهای لوله‌ کشی، کابل‌های برق و سینی کابل های توزیع برق و ابزار دقیق در طراحی لوله کشی مورد استفاده قرا میگیرند. همچنین ممکن است برای پشتیبانی از تجهیزات…
بیشتر بخوانید..

سیستم های اعلان و اطفاء حریق و اهمیت آموزش در پیشگیری حوادث…

ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء…
بیشتر بخوانید..