دسته بندی

تاسیسات و تهویه

بررسی و آنالیز سیستم اگزرژی هیبریدی

در مباحث علوم مهندسی مرتبط با سیستم‌هایی همانند سیستم‌های تهویه مطبوع و یا توربین گازی که بر اساس فرایندها و قوانین ترمودینامیک فعالیت می‌کنند، اگزرژی حداکثر کار مفیدی است که از مقدار مشخصی از انرژی در دسترس و موجود يا از جریانی از مواده حاصل می‌شود. در تحلیل اگزرژی، هدف اساسی تعیین کردن مقدار و محل تولید بازگشت ناپذیری‌ها در طی فرآیندهای متعدد و…
بیشتر بخوانید..