دسته بندی

ابزار دقیق و کنترل

نقش ابزار دقیق در کنترل ایمنی سدها

با توجه به اینکه سدهای بزرﮒ دارای اهمیت خیلی زیاد برای هر کشور دارد ﻭ لازﻡ است از این ابر سازهها خیلی با دقت  مراقبت ﻭ نگهداری نمود ﻭ به همین خاطر در این سازهها از ﻭسایلی بناﻡ ابزار دقیق در نقاﻁ مهم ﻭ ﺣساﺱ نصب ﻭ استفاده میشود تا مقادیر تنشها، ﻓشارهای منفذی ﻭ جریاناﺕ هیدرﻭﻟیکی آﺏ ﻭ تغییر شکلهای اتفاﻕ اﻓتاده را اندازهگیری نماید ﻭ قراﺋتهای به دستآمده…
بیشتر بخوانید..