دسته بندی

ابزار دقیق و کنترل

آشنایی با انواع اتصالات و علایم جوشکاری

جوشکاری یک صنعت پیچیده است که نیاز به صبر، دقت در جزئیات و خلاقیت دارد. جوشکاران برای انجام موفقیت آمیز کار خود باید درک عمیقی از تکنیک ها و شیوه های مختلف مورد استفاده در صنعت داشته باشند که شامل انواع اتصالات جوشکاری می شود. مطابق مهندسی بین المللی جوش و با توجه به استاندارد انجمن جوش آمریکا (AWS)، اتصال را می توان به عنوان "شیوه ای که در آن
بیشتر بخوانید..

نبود نظارت اصولی و دقيق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری…

باگذشت حدود 50 سال از کاربرد اتصالات جوشی در صنعت ساختمان در ایران همچنان نقایص زیادی در اجرای ساختمان های شهری اسکلت فولادی مشاهده می شود. در یک بررسی اولیه…
بیشتر بخوانید..

سیستم های اعلان و اطفاء حریق و اهمیت آموزش در پیشگیری حوادث…

ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء…
بیشتر بخوانید..