دسته بندی

صنایع و کنترل پروژه

معرفی ، نحوه محاسبه وترسیم منحنی سیستم(مقاومت سیستم)

منحنی‌های سیستم به صورت گرافیکی جریان‌ها و فشارها را در سیستم‌های فرآیندی که معمولاً یک فشار یا مخزن، یک پمپ گریز از مرکز، یک شیر کنترل و یک مخزن یا فشار مقصد وجود دارد، تعیین می‌کنند. با استفاده از این رویکرد گرافیکی، منحنی های سیستم می توانند به صورت بصری موارد زیر را تعیین کنند: نرخ جریان از طریق یک خط لوله یا مجموعه ای از خطوط لوله نرخ
بیشتر بخوانید..