دسته بندی

جوش و متالورژی

تاثیر پارامترهای فرآیند تولید بر خواص مکانیکی میلگرد

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که نقش مهمی درﺭشد ﻭتوسعه کشوﺭهای پیشرفته صنعتی ایفا کردﻩ است ﻭ همواﺭﻩ مصرﻑ سرانه فولاد به عنواﻥ یکی از شاخص‌های ﺭشد ﻭتوسعه کشوﺭها موﺭد اﺭزیابی قرارمی گیرد.تولید میلگردهای با استحکاﻡ بالا که مزایای عمدﻩای نسبت به میلگردهای معمولی داﺭند نیازمند مهاﺭﺕهای خاﺹ درهمه قسمتهای نوﺭد میباشد. قسمت خنک کاﺭی به عنواﻥ اصلی ترین ابزار…
بیشتر بخوانید..