دسته بندی

فرآیند

تکنیک های انتقال حرارت در سیستم های ذخیره حرارتی

ذخیره انرژی گرمایی با استفاده از تکنولوژی‌های متنوع و مختلفی صورت می‌گیرد. با توجه به هر نوع از انواع این تکنولوژی‌ها، می‌توان انرژی حرارتی اضافی و مازاد را برای ساعت‌ها، روزها یا ماه‌های پیش رو، در مقیاس‌های lتفاوت من جمله فرایند مجزا، در ساختمان، ساختمان‌های چند کاربره منطقه یا شهر، ذخیره و سپس در زمان مناسب استفاده کرد. از نمونه‌های کاربردی به…
بیشتر بخوانید..