دسته بندی

فرآیند

مدارک مورد نیاز جهت طراحی پایپینگ

همانطور که در مطالب قبل اشاره شد ، پایپینگ شامل طراحی لوله‌کشی، مشخصات دقیق چیدمان فیزیکی لوله ها و اتصالات در یک کارخانه یا مجموعه فرآیندی یا ساختمان تجاری به منظور و اهداف سایر واحدهای مهندسی از جمله مهندسی فرآیند و مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و ابزار دقیق میشود. در نتیجه اهداف و الزامات سیستم پایپینگ توسط گروه ها و واحدهای مبدا و در مواقعی بصورت…
بیشتر بخوانید..

سیستم های اعلان و اطفاء حریق و اهمیت آموزش در پیشگیری حوادث…

ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء…
بیشتر بخوانید..