دسته بندی

فرآیند

سیستم های اعلان و اطفاء حریق و اهمیت آموزش در پیشگیری حوادث ساختمانی

ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق ﻭ ﺁموﺯﺵ جمعیت عمومی جامعه جهت مقابله با حوﺍﺩثی که بر ﺍثر ﺁتش سوﺯﻱ ﺭﺥ می‌ﺩهد ﺍهمیت بسزﺍیی ﺩﺍﺭﺩ ﺯیرﺍ تمامی حریق‌ها ﺍﺯ یک حریق کوچک شرﻭﻉ می‌شوند ﻭ معموﻻ کمتر ﺍﺯ ۵ ﺩقیقه به حریقی غیرقابل…
بیشتر بخوانید..