دسته بندی

برق و قدرت

آشنایی مقدماتی با شبکه توزیع برق

یک سیستم قدرت الکتریکی شامل تولید برق در نیروگاه ها می شود، سیستم انتقال نیروی الکتریکی برای انتقال توان تولید شده از نیروگاه به مرکز بارگیری (بیش از چند صد کیلومتر) که بار واقعی در آن قرار دارد، توزیع و بهره برداری نیرو است. سیستم توزیع الکتریکی (EDS) مرحله نهایی سیستم قدرت الکتریکی است که در آن توان تولید شده از طریق خطوط توزیع و فیدرها به کار
بیشتر بخوانید..