دسته بندی

نفت و گاز

شما در مهندسی پایپینگ مسئول طراحی سییستمهای لوله کشی برای تامین یا دفع آب، بنزین ، نفت و … مورد نیاز هستید، این مهندسان به طور کلی در ساخت سیستمهای لوله کشی مسئول میباشند.

کنترل پایداری سدهای خاکی در زمان بهره برداری بر مبنای داده‌های ابزار دقیق

از وظایف عمده مسئولین سد‌ها بهره برداری ﺻحیح به همراه کنترل ایمنی مستمر‌می باشد، با ساخت و شروع بهره برداری از ابر سازه ای ﭼون سد برای جامعه پائین دست شرایط مخاﻃره امیزی ایجاد‌می شود که برای اﻃمینان خاﻃر و ایجاد امنیت از عملکرد مطلوب سد‌ها پایش و رفتار نگاری سد‌ها ضروری میباشد.بهره برداری بهینه از سد‌ها منوط به رعایت ضوابطی است که در ﺻورت اعمال…
بیشتر بخوانید..