دسته بندی

نفت و گاز

شما در مهندسی پایپینگ مسئول طراحی سییستمهای لوله کشی برای تامین یا دفع آب، بنزین ، نفت و … مورد نیاز هستید، این مهندسان به طور کلی در ساخت سیستمهای لوله کشی مسئول میباشند.

بارهای وارده بر سیستم پایپینگ

مقدمه هدف از تحلیل تنش در سیستم‌های پایپینگ کسب اطمینان از عملکرد مطمئن سیستم از نظر تحمل فشارها و بارهای سازه ای وارد بر سیستم در طول عمر سیستم های پایپینگ می باشد؛ به همین خاطر لازم است مقادیر تنش وارده بر دیواره ی لوله، حرکت لوله در اثر انبساط حرارتی، بارهای مربوط به نازل تجهیزات و فرکانس های طبیعی سیستم محاسبه و با مقادیر حدی و مجاز مقایسه…
بیشتر بخوانید..