دسته بندی

نفت و گاز

شما در مهندسی پایپینگ مسئول طراحی سییستمهای لوله کشی برای تامین یا دفع آب، بنزین ، نفت و … مورد نیاز هستید، این مهندسان به طور کلی در ساخت سیستمهای لوله کشی مسئول میباشند.

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر پروژه‌های ساختمانی

با توجه به اولویت‌های رشد دولت ، هزینه‌های زیرساختی در دهه گذشته افزایش یافته و منجر به پروژه‌های ساختمانی بیشتر شده است. هزینه در این بخش همچنین کلیدی برای احیای اقتصادی پس از همه گیری کووید-19 و اختلال در تجارت جهانی ناشی از جنگ در اوکراین خواهد بود. آب و هوای غیرقابل پیش بینی هم بر زمان ساخت و هم بر بودجه تاثیر می گذارد. در طول موج
بیشتر بخوانید..