دسته بندی

مشاوره شغلی و رزومه نویسی

نوشتن رزومه استاندارد که منجر به رسیدن به مرحله مصاحبه می گردد. هر عنوان شغلی در بازارکاردوشرط را می خواهد شرط پایه تحصیلاتی دانشگاهی و شرط داشتن مهارت و تخصص شغلی درآن پايه تحصيلاتي دانشگاهي یعنی در یکی از رشته های دانشگاهی دارای درجه اي باشند مثلا در مهندسي مكانيك داراي درجه فوق ليسانس اين موضوع صرفا پايه اكادميك بوده ودرهمه جای دنیا در University ها قابل اخذ می باشد ودروس پایه ای ومباحث تئوري را پوشش می دهد و شخص فارغ التحصیل دانشگاهی علاوه برکسب دانش Knowledge به یک درجه و اعتباراجتماعی به عنوان تحصیلکرده می رسد.