بررسی انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق و نقش آنها

بررسی ﺁمارهای دقیق حریق ﺗوسط کشورهای پیشرفته نشاﻥ میدهد بیش اﺯ ۷۵ درﺻد حریقها قابل پیشبینی و پیشگیری میباشد. با ﮔسترﺵ علم، فناوری و ﺗکنولوﮊیهای جدید هموارﻩ جهت روبه رو شدﻥ با حریق بایستی به  جدیدﺗرین سیستمهای اعلام و اطفاء حریق دسترسی داشته باشیم. امروﺯﻩ اﺯ سیستمهای اعلام حریق به طور ﮔستردﻩ در ساﺧتماﻥها و اماکن مسکونی و اداری و ﺻنعتی استفادﻩ میشود،…
بیشتر بخوانید..