استفاده از آزمایشگاه‌های مجهز در آموزش جوشکاری: ابزارها و تجهیزات

آموزشگاه فنی بخش مهمی از بررسی جوشکاری، آزمایشگاه های مجهزی است که برای نمونه برداری از قطعات مشتری در طول بحث های پروژه استفاده می شود. با توجه به پیچیدگی برخی از قطعات، این آزمایشگاه ها برای بررسی داخلی فرآیندهای ساخت پیشنهادی و امکان سنجی نیازهای مشتری استفاده می شود. آزمایش اغلب منجر به تعدادی توصیه برای بهینه سازی قطعات ورودی می شود،
بیشتر بخوانید..