مدلسازی صنعت برق ایران و ارزیابی روند توسعه آن

مصرف انرژی دﺭ ایران طی دهه های گذشته تغییراﺕ چشمگیری ﺭا داشته است و به دلیل دسترسی ﺁسان به منابع انرژی فسیلی، کل مصرف نهایی انرژی این کشوﺭ طی سه دهه گذشته اﺯ کمتر اﺯ ۳۵۰ به بیش اﺯ ۱۳۶۳ میلیون بشکه معادﻝ نفت ( BOE ) افزایش یافته است . با توجه به توسعه میدان گاﺯی پاﺭﺱ جنوبی میزان تولید ساﻻنه گاﺯ طبیعی دﺭ ایران اﺯ ساﻝ ۲۰۰۰ تاکنون، اﺯ ۲۸۷ به ۸۴۵ میلیون…
بیشتر بخوانید..