آموزش برق کشی ساختمان از صفر تا صد

برق کشی ساختمان از مهارت‌های تخصصی ای می‌باشد که در عصر حاضر بازار کار بسیار پر رونقی دارد. فردی که قادز باشد برق کشی ساختمان را به نحو احسن انجام دهد این قابلیت را دارد که درآمد قابل توجهی داشته باشد. برای آموزش برق کشی ساختمان بایستی ابتدا یک سری اصول کلی را دانست. روش‌های مختلف برق کشی ساختمان برای آموزش برق کشی ساختمان به زبانی ساده بایستی…
بیشتر بخوانید..

سیستم های اعلان و اطفاء حریق و اهمیت آموزش در پیشگیری حوادث…

ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء…
بیشتر بخوانید..

کاربرد فناوری های نوین در مهندسی عمران با تاکید بر صنعت ساخت…

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،…
بیشتر بخوانید..