نقش ابزار دقیق در کنترل ایمنی سدها

0

با توجه به اینکه سدهای بزرﮒ دارای اهمیت خیلی زیاد برای هر کشور دارد ﻭ لازﻡ است از این ابر سازهها خیلی با دقت  مراقبت ﻭ نگهداری نمود ﻭ به همین خاطر در این سازهها از ﻭسایلی بناﻡ ابزار دقیق در نقاﻁ مهم ﻭ ﺣساﺱ نصب ﻭ استفاده میشود تا مقادیر تنشها، ﻓشارهای منفذی ﻭ جریاناﺕ هیدرﻭﻟیکی آﺏ ﻭ تغییر شکلهای اتفاﻕ اﻓتاده را اندازهگیری نماید ﻭ قراﺋتهای به دستآمده را با مقادیر پیش بینی شده در طراﺣی مقایسه نموده ﻭ مورد ارزیابی ﻭ تحلیل قرار گیرد. به همین خاطر مجموعه‌ای از دستگاههای اندازهگیری ابزار دقیق در سد ماکو نصب شده که معمولا در سه مقطع عرضی ۵ ﻭ ۱۱ ﻭ ۱۶ در بدنه سد ﻭ نیز در تکیهگاه‌ها نصب شده اند   که بهطور دقیق ﻭ مستمر قراﺋت ﻭ بررسی میشوند. ابزارهای نصبشده در سد ماکو شامل؛ یک دستگاه ریتمایر جهت اندازهگیری ﺣجم   آﺏ خرﻭجی از دریچه‌های سد، اشل قراﺋت تراز مخزﻥ، تراز سنچ پنوماتیک، دستگاههای شتاﺏنگار، پیزﻭمترهای اﻟکتریکی به تعداد ۴۰  دستگاه در بدنه سد ﻭ ۱۴ دستگاه در پی سد ﻭ در سه مقطع ابزار گزاری سد ماکو نصبشده که جهت اندازهگیری ﻓشار منفذی استفاده  میشود. تعداد ۲۳ دستگاه پیزﻭمتر ﻟوﻟه قاﺋم که تعداد ۱۰ دستگاه آﻥ در تکیهگاههای ﭼﭗ ﻭ راست ﻭ تعداد ۱۳ دستگاه در مقاطع سه‌گانه بدنه سد جهت اندازهگیری ﻓشار منفذی ﻭ ﺣفرهای مورداستفاده قرار میگیرد.

تاریخچه اهمیت آب در تمدن‌های بشری

با نگاه اجمالی به نقش آﺏ در طول تاریخ ﺣیاﺕ انساﻥها ﻭ بهکارگیری آﻥ در مصارﻑ مختلف، جایگاه هیدرﻭلوﮊی (آﺏشناسی) ﻭ سازه‌‌های آبی به خوبی نمایاﻥ میگردد؛ ﻭ به دنبال آﻥ علم سدسازی ﻭ اﺣداﺙ شبکه‌‌های آبیاری ﻭ زهکشی از زیرمجموعه‌های اصلی ﻭ مهم مهندسی منابع آﺏ اهمیت خود را نشاﻥ میدهد.

جهت شرکت در دوره آموزش ابزار دقیق  در نوین پارسیان کلیک نمایید

همانطوریکه ﺫکر شد این مقوله نهفته از مجموعه بزرﮒ اطلاعاﺕ ﻭ تخصص‌های گوناگوﻥ میباشد ﻭ در خلال اﺣداﺙ ﻭ اجرای پرﻭﮊه‌های عظیم آبی، تخصص مهم بهره‌برداری ﻭ نگهداری از آﻥها نمایاﻥ میگردد. هرچند که بهره‌برداری ﻭ نگهداری در هر سازه عمرانی ﻭ ﻏیره مطرﺡ میشود ﻭلی با توجه به اهمیت پرﻭﮊه‌های آبی بهخصوﺹ سدها، بهره‌برداری ﻭ ﺣفظ سلامت آﻥها جهت اﻓزایش عمر مفید ﻭ جلوگیری از پیامد‌های خطرناک ناشی از عدﻡ نگهداری علمی از اهمیت ﻭیﮋ‌های برخوردار است؛ بنابراین در راستای قوﺕ بخشیدﻥ ﻭ اﻓزایش بهره‌ﻭری در خصوﺹ بهره‌برداری ﻭ نگهداری از سازه‌های آبی شناسایی از طرﺡها ﻭ پرﻭﮊه‌های موجود مربوطه جهت پی بردﻥ به تجارﺏ سازندگاﻥ ﻭ بهره‌برداراﻥ باید قدﻡ‌های مهم ﻭ ﻓراگیری برداشته شود، بطوریکه با استفاده ازنظریه‌های علمی ﻭ تجارﺏ کسبشده در دنیا برای بهرﻭز رساندﻥ علم بهره‌برداری ﻭ نگهداری از سازه‌های آبی اقداﻡ شود. در خلال این موضوﻉ آمیزﺵ تجارﺏ نگهداری کنندگاﻥ، طراﺣاﻥ ﻭ بهره‌برداراﻥ در خصوﺹ تحقق بخشیدﻥ به اهداﻑ طراﺣی شده هر پرﻭﮊه ﻭ هر چه ساده‌تر کردﻥ اصول بهره‌برداری ﻭ به صحنه کشاندﻥ جماعت کشاﻭرز در رابطه با پذیرﻓتن مسئولیت‌های نگهداری ﻭ بهره‌برداری پرﻭه ‌های عظیم آبی در کنار نظارﺕ صاﺣباﻥ علم این رشته مدنظر قرار گیرد.

تاریخچه اهمیت آب

اهمیت حفاظت از سدها با استفاده از ابزار دقیق

با نگاه اجمالی به نقش آﺏ در طول تاریخ حیاﺕ انساﻥها ﻭ بهکارگیری آﻥ در مصارﻑ مختلف، جایگاه هیدرﻭلوﮊی (آﺏشناسی) ﻭ سازه‌های آبی بهخوبی نمایاﻥ میگردد؛ ﻭ به دنبال آﻥ علم سدسازی ﻭ احداﺙ شبکه‌های آبیاری ﻭ زهکشی از زیرمجموعه‌های اصلی ﻭ مهم مهندسی منابع آﺏ اهمیت خود را نشاﻥ میدهد. هماﻥطوری که ﺫکر شد این مقوله نهفته از مجموعه بزرﮒ اطلاعاﺕ ﻭ تخصص‌های گوناگوﻥ میباشد ﻭ در خلال احداﺙ ﻭ اجرای پرﻭﮊه‌های عظیم آبی، تخصص مهم بهره‌برداری ﻭ نگهداری از آﻥها نمایاﻥمیگردد. هرچند که بهره‌برداری ﻭ نگهداری در هر سازه عمرانی ﻭ ﻏیره مطرﺡ میشود ﻭلی با توجه به اهمیت پرﻭﮊه‌های آبی  به خصوﺹ سدها، بهره‌برداری ﻭ حفظ سلامت آﻥها جهت اﻓزایش عمر مفید ﻭ جلوگیری از پیامد‌های خطرناک ناشی از عدﻡ نگهداری علمی از اهمیت ﻭیﮋ‌های برخوردار است؛ بنابراین در راستای قوﺕ بخشیدﻥ ﻭ اﻓزایش بهره‌ﻭری در خصوﺹ بهره‌برداری ﻭ نگهداری از سازه‌های آبی شناسایی از طرﺡها ﻭ پرﻭﮊه‌های موجود مربوطه جهت پی بردﻥ به تجارﺏ سازندگاﻥ ﻭ بهره‌برداراﻥ باید قدﻡ‌های مهم ﻭ ﻓراگیری برداشته شود، بهطوریکه با استفاده ازنظریه‌های علمی ﻭ تجارﺏ کسب شده در دنیا برای بهرﻭز رساندﻥ علم بهره‌برداری ﻭ نگهداری از سازه‌های آبی اقداﻡ شود. در خلال این موضوﻉ آمیزﺵ تجارﺏ نگهداری کنندگاﻥ، طراحاﻥ ﻭ بهره‌برداراﻥ در خصوﺹ تحقق بخشیدﻥ به اهداﻑ طراحی شده هر پرﻭﮊه ﻭ هر چه سادهتر کردﻥ اصول بهره‌برداری ﻭ به صحنه کشاندﻥ جماعت کشاﻭرز در رابطه با پذیرﻓتن مسئولیت‌های نگهداری ﻭ بهره‌برداری پرﻭﮊه‌های عظیم آبی در کنار نظارﺕ صاحباﻥ علم این رشته مدنظر قرار گیرد.

جهت شرکت در دوره آموزش جوشکاری حرفه ای در نوین پارسیان کلیک نمایید

شاید هیچ نوﻉ ساز‌های که توسﻂ انساﻥ ساخته میشود به اندازه سد بزرگی که دارای دریاچه ﻭسیعی بوده ﻭ در پاﺋیندست آﻥ منطقه پرجمعیتی ﻭجود دارد زمینه خطر برای جاﻥ ﻭ مال اﻓراد نباشد. سد‌های خاکی در مرحله حین ساخت ﻭ در طول زماﻥ بهره‌برداری در معرﺽ انواﻉ تنش‌های متفاﻭﺕ ازجمله تنش‌های حاصل از نشست سد ﻭ تنش‌های حاصل از بدنه سد، ﻓشار استاتیکی آﺏ ﻭ نیرﻭی دینامیکی امواﺝ، زلزله ﻭ… قرار دارد که بهمنظور مقاﻭمت در مقابل آﻥها باید تمامی ملاحظاﺕ لازﻡ صورﺕ پذیرﻓته ﻭ طرﺡ ایمنی اجرا گردد. حفاﻇت، نگهداری ﻭ کنترل رﻓتار سد نه تنها حفظ ﺛرﻭﺕ ملی ﻭ اﻓزایش عمر آﻥ را همراه دارد بلکه ازلحاﻅ ایمنی ﻭ حفظ جاﻥ انساﻥها ﻭ طبیعت نیز بسیار مهم است. از مباحﺚ رﻭز دنیا بهره‌برداری سدها، مدیریت مخزﻥ، بهره‌برداری مناسب با علم رﻭز، برنامه‌ریزی برای نگهداری ﻭ بهره‌برداری ﻭ پایش سازهها (مانیتورینگ) میباشد که حتی در ساختماﻥ‌های معمولی در اکثر کشور‌های پیشرﻓته مطرﺡ بوده ﻭ صورﺕ میگیرد. لذا اندازه‌گیری، کنترل رﻓتار، پردازﺵ دادهها، حفاﻇت، بهره‌برداری، ترمیم ﻭ تعمیر در سازه بزرگی چوﻥ سدها ضرﻭری ﻭ الزامی است.

عوامل مشکل ساز در فعالیت سد

با توجه به‌ اینکه سد‌های بزرﮒ دارای اهمیت خیلی زیاد برای هر کشور دارد ﻭ لازﻡ است از این ابر سازهها خیلی با دقت مراقبت ﻭ نگهداری نمود ﻭ به‌ همین خاطر در این سازهها از ﻭسایلی بناﻡ ابزار دقیق در نقاﻁ مهم ﻭ حساﺱ نصب ﻭ استفاده میشود تا مقادیر تنشها، ﻓشار‌های منفذی ﻭ جریاناﺕ هیدرﻭلیکی آﺏ ﻭ تغییر شکل‌های اتفاﻕ اﻓتاده را اندازه‌گیری نماید ﻭ قراﺋت‌های به‌دست آمده را با مقادیر پیشبینی شده در طراحی مقایسه نموده ﻭ مورد ارزیابی ﻭ تحلیل قرار گیرد . رﻓتار سدها همانند رﻓتار موجوداﺕ زنده میباشد به طوریکه جهت ادامه بقا ﻭ حفظ پایداری خود، باید توانایی سازگاری با عوامل متغیر محیط میزباﻥ خود، ازجمله اشباﻉ لایه‌های بدنه در زماﻥ آبگیری مخزﻥ را داشته باشند بنابراین ایمنی سد‌های موجود بایستی با دیدبانیها ﻭ تحلیل‌های منظم داده‌های رﻓتار نگاری بهصورﺕ موردی ارزیابی شود ﻭ درنتیجه با اصلاﺡ کاستیها ایمنی سد به‌بود یابد. منظور از حفظ ایمنی سد، درﻭاقع انجاﻡ سلسله عملیاتی است که مانع شکست سد خواهد شد به‌طورکلی شکست یک سد میتواند به‌ دلایل ﺫیل ﻭ یا ترکیبی از آﻥها باشد:

  • طراحی نامناسب
  • اجرای نامناسب
  • بهره‌برداری نامناسب
  • نگهداری نامناسب

ابزار دقیق در سد ها

در این میاﻥ نگهداری ﻭ بهره‌برداری نامناسب در اﻏلب موارد میتواند اﺛراﺕ مخرﺏ هر یک از عوامل ﻓوﻕ را به‌گون‌های تشدید نماید که درن‌هایت منجر به‌ شکست سد گردد ﻭ برعکﺲ با نگهداری ﻭ به‌ره‌برداری مناسب ﻭ درنتیجه اقداماﺕ علاﺝ بخش به‌موقع میتواﻥ حاشیه ایمنی سدی با طراحی ﻭ اجرای نامناسب را تا حد زیادی حفظ نمود. درﻭاقع نمیتواﻥ رﻭند کهولت یک سد را متوقف نمود ﻭلی میتواﻥ با علت‌های زﻭالپذیری مبارزه کرد ﻭ اﺛراﺕ مخرﺏ کهولت را کاهش داد. اﻏلب موارد متعددی از رﻓتار‌های ناهنجار ﻭ خرابی‌های قابل جبراﻥ در دﻭراﻥ به‌ره‌برداری پیش می‌آید که به‌صورﺕ موردی ﻭ قطعی ﻭ متﺄﺛر از تغییر شرایط بارگذاری میباشد که شناخت آﻥها از طریق بررسی‌های عینی، کنترل‌های صحرایی ﻭ یا به‌ کمک سیستم رﻓتار نگاری ممکن میباشد. یکی از مهمترین مراحل سدسازی پﺲ از طراحی ﻭ احداﺙ آﻥها، مدیریت به‌ره‌برداری ﻭ نگهداری چنین پرﻭﮊه‌هایی است. برای این کار از نتایچ حاصل از ابزار نگاری سدها ﻭ در پی آﻥ تحلیل‌های برگشتی به‌ره‌ گرﻓته میشود؛ که یکی از اهداﻑ مهم این تحقیق بوده ﻭ همچنین با بررسی نتایچ حاصل از ابزار نگاری یک سد خاکی، به‌صورﺕ عملی بخشی از پرﻭسه مدیریت ﻭ اهمیت مرحله به‌ره‌برداری ﻭ نگهداری سد را اراﺋه خواهد نمود. دقت رﻓتار نگاری سدها در درجه اﻭل به‌دقت ﻭ عملکرد ابزار مورداستفاده در آﻥها بستگی دارد.

جهت شرکت در دوره آموزش تجهیزات دوار در نوین پارسیان کلیک نمایید

پیشینه حوادث ناشی از عدم به کارگیری ابزار دقیق در کنترل ایمنی سدها

به طورکلی پس از خرابی سد تتوﻥ در دهه ۷۰ که سبب خساراﺕ ﻓراﻭاﻥ شد، رﻓتار نگاری ﻭ ابزاربندی سد‌های خاکی به‌صورﺕ ﻭسیع گسترﺵ پیدا کرد (حسنی ﻭ همکاراﻥ .(۱۳۸۲ ، نصب ابزار دقیق ﻭ رﻓتار نگاری آﻥها در دﻭراﻥ ساخت ﻭ دﻭراﻥ به‌ره‌برداری اﻭلیه، کمک شایانی به‌ ارزیابی این متغیرها میکند .  اگر پیشبینی رﻓتار سد بتواند بخشی از ﻭقایع محتمل را پیش از رﻭیداد آﻥ آشکار کند، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از شکست سد ﻭ تبعاﺕ آﻥ داشته باشد. با توجه به‌ اهمیت موضوﻉ، لزﻭﻡ مطالعه جامعتر برای بررسی ﻭ پیشبینی رﻓتار سد‌های خاکی احساﺱ میشود. در حال حاضر، رﻓتار نگاری در سد‌های خاکی با رﻓتار بسیار پیچیده، بخشی از برنامه جامع کنترل پایداری است. به‌ عبارتی، با رﻓتار نگاری توسط ابزار دقیق میتواﻥ هرگونه مشکل احتمالی که پایداری سد را تهدید کند، تشخیص داد  در این پژﻭهش با ادﻏاﻡ اطلاعاﺕ ابزار دقیق نصب شده ﻭ تحلیل‌های عددی به‌ بررسی موردی رﻓتار سد دﻭستی در انت‌های ساخت پرداخته خواهد شد. به‌ دلیل شرایط ﻭیژ‌های که استفاده از رﺱ سیلتی با نشانه خمیری کم در هسته سد دﻭستی ایجاد کرده است، ضرﻭرﺕ بررسی رﻓتار این سد در انت‌های ساخت دﻭچنداﻥ به‌ نظر میرسد. در این میاﻥ تحلیل‌های عددی در بررسی پدیده قوﺱ زدگی در هسته سد دﻭستی با توجه بیشتری صورﺕ گرﻓته است. موارد زیادی از سد‌های خاکی بزرﮒ دنیا که به‌منظور پایداری هیدرﻭلیکی در دﻭراﻥ ساخت، اﻭلین آبگیری ﻭ به‌ره‌برداری مورد رﻓتار نگاری ﻭاقع شدهاند، گزارﺵ شده سد خاکی LG در شمال شهر کبک در کشور کانادا از این جمله است. ارتفاﻉ این سد ۱۲۵ متر ﻭ طول تاﺝ آﻥ ۳۸۰۰ متر است. ابزار دقیق به‌کاررﻓته در این سد عبارﺕاند از انحراﻑ سنچ، نشست سنچ، تنش سنچ، پیزﻭمتر ﻭ کشیدگی سنچ که ازجمله ابزار‌های مهم در کنترل رﻓتار سد هستند ﻭ در بیشتر سد‌های خاکی دنیا نیز مورداستفاده قرارگرﻓته‌اند سد خاکی- سنگریز‌های HoaBinh در ﻭیتناﻡ در سال ۱۹۹۰ مورد بهره‌برداری قرار گرﻓت. ارتفاﻉ سد ۱۲۸ متر، طول تاﺝ آﻥ ۶۰۰ متر ﻭ عرﺽ تاﺝ آﻥ ۲۰ متر است. بر پایه نتایچ به‌دستآمده از مشاهداﺕ عینی ﻭ محاسباﺕ کامﭙیوتری حاصل از رﻓتار نگاری ۳ بعدی، سد HoaBinh تا پایاﻥ سال ۲۰۰۵ در شرایط مطلوبی از دید پایداری ﻭ ایمنی قرار داشت.

تعدادی از تحقیقات و مطالعات مرتبط با کنترل ایمنی سدها

بارانی ﻭ ملازاده (۱۳۹۷)

بارانی ﻭ ملازاده (۱۳۹۷) کنترل ﺛانویه سدها با رﻓتار سنجی ﻭ ابزار دقیق را طی مطالع‌های موردبررسی قراردادند. در این مقاله به‌ لزﻭﻡ رﻓتار سنجی ﻭ تجزیهﻭتحلیل داده‌های حاصله ﻭ نیز تشریﺢ اطلاعاﺕ ارزشمندی که از این طریق در اختیار طراﺡ، مجری ﻭ بهره‌بردار این نوﻉ پرﻭﮊهها قرارمیگیرد، پرداخته شد. هزینه رﻓتار سنجی در پرﻭﮊه‌های معمولی حدﻭد %۱ ﻭ در پرﻭﮊه‌های بااهمیت ﻭ حساسیت زیاد حداکثر %۲ هزینه کل پرﻭﮊه بود که در مقابل هزینه‌های ناشی از تخریب ﻭ یا شکست پرﻭﮊه بسیار ناچیز میباشد ﻭ از طرﻓی ضریب اطمیناﻥ را در زماﻥ ساخت ﻭ به‌ره‌برداری بسیار ارتقاء میبخشد.

باقر زاده ﻭ حاتمی (۱۳۹۷)

باقر زاده ﻭ حاتمی (۱۳۹۷) ابزار دقیق متداﻭل در سد‌های خاکی-سنگریزه ای را مورد ارزیابی ﻓنی قراردادند. در این پژﻭهش با توجه به‌ حساسیت ﻭ اهمیت ابزار دقیق در سد‌های مخزنی ابتدا انواﻉ ابزار دقیق پیزﻭمتر، دماسنچ، شیبسنچ ﻭ انحراﻑ سنچ، سپس کاربرد آﻥها مورد ارزیابی قرار گرﻓت، درنهایت با توجه به‌ معیار‌های مورداستفاده در ارزیابی ﻭ قیاﺱ آﻥها به‌ترین نوﻉ ابزار دقیق ازلحاﻅ ﻓنی ﻭ مزایای بالاتر انتخاﺏ شد.

باقر زاده ﻭ همکاراﻥ (۱۳۹۸) ارزیابی تغییر شکل اﻓقی ﻭ قاﺋم سد پیشین با استفاده از اطلاعاﺕ ابزار دقیق موردبررسی قراردادند. سدها ازنظر اقتصادی، اجتماعی ﻭ سیاسی دارای اهمیت بسیار زیادی میباشند. توجه به‌ این نکته ضرﻭری است که طراحی ﻭ اجرای یک سد، تنها بخشی از مجموعه ﻓعالیت‌های سد است ﻭ در کنار آﻥ کنترل ایمنی ﻭ پایداری اجزای مختلف آﻥ با توجه به‌ اهمیت سازه سد از جنبه‌های مختلف، در طول دﻭراﻥ ساخت ﻭ به‌ره‌برداری، از مهمترین مساﺋل است. رﻓتار نگاری سد‌های خاکی برای بررسی عملکرد سد ازلحاﻅ مساﺋل ایمنی، مقایسه رﻓتار ﻭاقعی با موارد پیشبینی شده توسط مهندﺱ طراﺡ ﻭ تجرب‌های برای طراحی‌های آینده در زماﻥ ساخت ﻭ آبگیری ﻭ دﻭره به‌ره‌برداری لازﻡ ﻭ ضرﻭری به‌ نظر میرسد. رﻓتار نگاری ( Monitoring ) سدها با نصب ابزار دقیق در نقاﻁ حساﺱ ﻭ اندازه‌گیری پارامتر‌های مختلف نظیر ﻓشار‌های منفذی ﻭ تغییر شکلها اعم از نشست ﻭ جابجایی امکاﻥپذیر میباشد. در این مقاله به‌ ارزیابی جابجایی اﻓقی ﻭ قاﺋم سد پیشین با استفاده از اطلاعاﺕ ابزار دقیق پرداخته شده است ﻭ نتایچ حاصل از آﻥ نیز اراﺋه شده است.

جهت شرکت در دوره آموزش طراحی تجهیزات ثابت در نوین پارسیان کلیک نمایید

تیرگر ﻭ میرمحسنی (۱۳۹۸)

تیرگر ﻭ میرمحسنی (۱۳۹۸) رﻭﺵ‌های جدید برای کاهش میزاﻥ نشست در سد‌های خاکی با استفاده از ﻓناﻭری اطلاعاﺕ ﻭ ارتباطاﺕ ﻭ تاﺛیر آﻥ براﻓزایش امنیت سد موردمطالعه قراردادند. در تحقیق حاضر ابتدا داده‌های حاصل از ابزار دقیق سد تبارک آباد از ابتدای ساخت تاکنوﻥ جمعآﻭری شد در مرحله بعد داده‌های حاصل موردبررسی ﻭ پایش قرار گرﻓت ﻭ داده‌های نادرست حذﻑ گردید. پس ازآﻥ دادهها به‌ نرﻡاﻓزار اکسل منتقل شده ﻭ نمودار‌های مربوطه تهیه گردید. پس از تهیه نمودار‌های نتایچ حاصل در کنار بازدید‌های میدانی صورﺕ گرﻓته قرار داده شده ﻭ مورد تحلیل ﻭاقع شدند. در انتها پس از تهیه دادهها ﻭ پارامتر‌های طراحی سد، اطلاعاﺕ الزﻡ به‌ نرﻡاﻓزار Geo Studio منتقل شده ﻭ مدل مربوطه در زماﻥ‌های مختلف ﻭ تراز‌های مختلف آﺏ تهیه شد. به‌ جهت دقیق مدل، با ﻓرﺽ صحیﺢ بودﻥ داده‌های حاصل از ابزارها آنالیز برگشتی صورﺕ گرﻓته ﻭ نه ایتا نتایچ حاصل با نتایچ حاصل از ابزارها مقایسه گردید. نتایچ حاصل نشاﻥ میدهد بیشتر نشست‌های سد در دﻭراﻥ ساخت ﻭ اﻭلین آبگیری است ﻭ کل نشست قاﺋم به‌ ﻭجود آمده در مرکز هسته در طول زماﻥ به‌ره‌برداری ۵ سانتیمتر برآﻭرد میشود. ابزار‌های منصوبه در سداز عملکرد خوبی برخوردار بوده ﻭ در شرایط ﻓعلی امکاﻥ ایجاد شکست هیدرﻭلیکی در سد متصور نیست. علاﻭه براین نسبت قوﺱ زدگی در تراز‌های پاﺋینی هسته حدﻭد ۵۲/۰ ﻭ در تراز‌های بالاتر حدﻭد ۷/۰ بوده ﻭ قابلقبول تلقی میگردد.

امیری ﻭ ﻭحدتی (۱۳۹۸)

امیری ﻭ ﻭحدتی (۱۳۹۸) نشست زماﻥ سد‌های خاکی ﻭ مقایسه آﻥ با نتایچ حاصل از ابزار دقیق مورد تحلیل ﻭ بررسی قراردادند. در این مطالعه نتایچ حاصل از ابزار دقیق (نشست سنچ‌های نصب شده) درسدگاﻭشاﻥ با نتایچ مدلسازی مقایسه ﻭ تحلیل مناسبی از رﻭند کارکرد ابزارها ﻭ نزدیکی نتایچ ابزارها با نتایچ رﻭﺵ اجزا محدﻭد اراﺋه میگردد. همچنین در مواردی که اختلاﻑ این دﻭ مورد از حد مجاز ﻭ معقول بالاتر شده است نتیجه درست به‌ کارکرد ابزار دقیق یا مدلسازی با نرﻡاﻓزار مربوﻁ است اراﺋه شده است. به‌ همین منظور داده‌های لازﻡ جهت مدلسازی از سد خاکی گاﻭشاﻥ گردآﻭری شده جهت مدلسازی از نرﻡاﻓزار Plaxis استفاده شده است. نتایچ حاصل از مدلسازی ﻭ گزارشاﺕ ابزار دقیق سدها نشاﻥ میدهد که مصالحی که زیر رطوبت به‌ینه متراکم شدهاند میزاﻥ نشست کمتری نسبت به مصالحی که بالاتر از رطوبت به‌ینه متراکم شدهاند دارند که این مورد هم در نتایچ ابزار دقیق ﻭ هم در نتایچ آنالیز مشخص است. همچنین در ابزاربندی سد گاﻭشاﻥ تعدادی از ابزارها باکیفیت نامناسب میباشند .

گردآوری شده توسط هاشم نجف زاده، جواد بهمنش و میرعلی محمدی

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود