مدیریت آموزش و الگوهای آن

تغییر و تحولات سریعی که در عرصه علوم، فناوری و رفتار‌ها و روﺍل زندگی ﺍنسان پدید آمدﻩ؛ ﺍنتظارﺍت جدیدی رﺍ ﺍز نظام‌های آموزشی پدید آوردﻩ و تغییرﺍت متناسبی رﺍ در فرﺍیند فعالیت‌های آموزشی میﻃلبد. دروﺍقع نظام‌های آموزشی ﺍمروزی ضرورت تربیت نیرو‌های توﺍنمند در درک دنیای پیچیده موجود، خلاﻗیت و مبتکر بار آوردن فرﺍگیرﺍن رﺍ بیش ﺍز پیش ﺍﺣساﺱ میکنند . ﺍز نظر…
بیشتر بخوانید..