برنامه ایمنی در صنعت برق و اهمیت آن

0

شکی نیست که دﺭ محیط‌‌های کاﺭی ﺍمرﻭﺯ، ﺍکثر شرکت‌های صنعتی کاﺭمندﺍﻥ متعدد ﻭ همچنین پیمانکاﺭﺍنی دﺍﺭند که بر ﺭﻭی تجهیزﺍﺕ ﺍلکتریکی پیچیدﻩ فعالیت،  تعامل ﻭ  یا نزدیک  با آﻥ‌ها کاﺭ می کنند. به ﺍین ترتیب، کاﺭفرما دﺍﺭﺍی  یک  تعهد کسب ﻭ کاﺭی ﻭ ﺍخلاقی ﺍست تا ﺍطمیناﻥ حاصل کند که ﺭیسک‌های مرتبط شناسایی، ﺍﺭﺯیابی، کنترﻝ ﻭ دﺭ صوﺭﺕ ﺍمکاﻥ حذﻑ شدﻩ ﺍست. هزینه های مستقیم ﻭ غیر مستقیم یک آسیب یا مرﮒ قابل توجه ( SIF ) برﺍی هرکسبﻭکاﺭ بسیاﺭ باﻻ ﺍست.  فرﺍتر ﺍﺯ قطعه ﺍخلاقی ﺍﺯ دست دﺍدﻥ ﺍنساﻥ ﻭ ﺭنج غم ﺍنگیز، ﺍین ﻭقایع ناگوﺍﺭ  به طوﺭ کلی منجر به تعامل دﻭلت ( به عنوﺍﻥ مثاﻝ تحقیقاﺕ OSHA  یا ( MOL میشود که می توﺍند شامل مجاﺯﺍﺕ مالی، هزینه های قانونی، ﺯماﻥ خرﺍبی تجهیزﺍﺕ ﻭ حتی ﻭقفه کسب ﻭ کاﺭ  باشد.

برای شرکت دوره آموزش آموزش الکترونیک در نوین پارسیان کلیک نمایید

دﺭ برخی موﺍﺭد قطعی کسبﻭکاﺭ، مصرﻑ کنندگاﻥ ممکن ﺍست بدﻭﻥ برﻕ یا ﺍﺯ دست دﺍدﻥ قدﺭﺕ دﺭ یک ساختماﻥ باشند که منجر به بسته شدﻥ ﺍضطرﺍﺭی فرآیندهای عملیاتی با ﺭیسک باﻻ میشود که می‌توﺍند باعث فعاﻝ شدﻥ سیستمهای ﺍیمنی گردد که در نتیجه این امکان وجود دارد که باعث ﺍفزﺍیش حد ﺯیست محیطی ﻭ تضمین گزﺍﺭﺵ آﮊﺍنس شود؛ ﺍین ﺍمر می توﺍند منجر به جریمه مالی شود ﺍگر توجه به نقض ( NOV ) علیه شرکت ﻭضع شود ﻭ  بیشتر بر شهرﺕ یک شرکت دﺭ چشم ساﺯماﻥهای محلی ﻭ دﺭ دﺍخل جامعه تاثیر بگذﺍﺭد.علاﻭﻩ بر ﺍین،تماﺱ با ﺍنرﮊی ﺍلکتریکی هنوﺯ هم یکی ﺍﺯ دﻻیل ﺍصلی آسیب های کشندﻩ دﺭ محل کاﺭ دﺭ ﺍکثر کشوﺭها ﺍست، دﺭ بین ۱۰ علت ﺍصلی برﺍی صنعت عمومی ﻭ دﺭ بین ۵ علت ﺍصلی برﺍی ساخت ﻭ ساﺯ ﻭ صنایع معدﻥ، ﻭ همچنین تاثیر مالی آسیب های ﺍلکتریکی غیر کشندﻩ دﺭ مقایسه با دیگر موﺍﺭد ﺯماﻥ ﺍﺯ دست ﺭفته بسیاﺭ باﻻ ﺍست.ﺍین جایی ﺍست که ﺍهمیت یک ESP  ساﺯگاﺭ ﻭ کاﺭآمد ﻭﺍﺭد عمل می شود ﻭ برﺍی  یک ساﺯماﻥ ﺍﺯ نظر ﺍیمنی پرسنل، ﺍنطباﻕ نظاﺭتی ﻭ د یدگاﻩهای  قانونی ﺍﺭﺯﺵ ﺍ یجاد میکند.  قا بلیت ﺍ طمیناﻥ عملیاتی ﻭ مزﺍیای پایدﺍﺭی ﻭﺍضح دیگری نیز ﻭجود دﺍﺭد، ﺍما ﺍین موﺍﺭد دﺭ ﺍین مقاله به طوﺭ مفصل موﺭد برﺭسی قرﺍﺭ نخوﺍهند گرفت. ﺍگرچه ﺍکثر شرکت های معتبر ﻭ کسب ﻭ کاﺭهای عملیاتی مربوطه آﻥها یک ESP دﺍﺭند،  تنوﻉ ﺍثر بخشی برﺍی تضمین حفاظت ﺍﺯ پرسنل، دﺍﺭﺍیی ها ﻭ جامعه ﻭ همچنین برآﻭﺭدﻩ کردﻥ ﺍنتظاﺭﺍﺕ ﺍنطباﻕ نظاﺭتی تحت تاثیر عوﺍمل مختلفی قرﺍﺭ دﺍﺭد.

برنامه ایمنی صنعت برق

سیستم های مدیریتی OHS ﻭ ﺍهدﺍﻑ ﻭیژﻩ

یک عامل ﺍصلی ﻭجود یک سیستم مدیریت قوی OHS ﺍست که دﺭ آﻥ ESP باید دﺭ ﺍختیاﺭ دﺍشته باشد. همانطوﺭ که دﺭ چکیدﻩ ﺍین مقاله ﺍشاﺭﻩ شد، یک ﺯباﻥ خاﺹ دﺭ ﺍستاندﺍﺭد ﺍلکترﻭنیکی NFPA 70 برﺍی ﺍیمنی ﺍلکتریکی دﺭ محل کاﺭ ﻭجود دﺍﺭد، که یک به ﺭﻭﺯرسانی فنی ﺍست که به طوﺭ ﺭسمی دﺭ نسخه ۲۰۱۵ گنجاندﻩ شدﻩﺍست.  با ﺍ ین حاﻝ، ﺍین مفهوﻡ قبلا دﺭ نسخه E NFPA 70 2009 معرفی شدﻩ ﺍست، که به طوﺭ خاﺹ به AIHA Z 2005- / ANSI 2010  دﺭموﺭد چاﺭچوبی برﺍی ﺍیجاد یک برنامه جامع ﺍیمنی ﺍلکتریکی به عنوﺍﻥ بخشی ﺍﺯ  برنامه OHS کار فرما ﺍﺭجاﻉ دﺍدﻩ شدﻩ ﺍست دﺭ ﺭﻭیکرد ﺍیمنی سیستم برﺍی ﺍیمنی ﺍلکتریکی شغلی،به ﻭضوﺡ می توﺍﻥ ﺍستنباﻁ کرد که سیستم های مدیریت ﺍیمنی ﺍﺯ مفاهیمی مانند بهبود مستمر، ﺍقدﺍماﺕ کنترﻝ خطر جامع ﻭ ﺭﺍﻩ حل های طرﺍحی مهندسی دﺭ ENFPA 70 ﺍستفادﻩ میکنند.

برای ثبت نام در دوره آموزش تابلوهای MV/LV در نوین پارسیان کلیک نمایید

هم دﺭ سطح ملی ﻭ هم دﺭ سطح جهانی سیستم های مدیریت OHS ﺍﺯ قبیل ASSP Z-10, ISO 45001, OHSAS 18001  ﻭجود دﺍﺭند، که کاﺭ فرما ممکن ﺍست یکی ﺍﺯ آنها ﺭﺍ با توجه  به نوﻉ فعالیت حوﺯﻩ کاﺭی ﺍنتخاﺏ کند. برخی ﺍﺯ شرکت ها ﺍﺯ یک سیستم مدیریت OHS که  به صوﺭﺕ دﺍخلی ساخته شدﻩ ﺍست ﺍستفادﻩ می کنند که دﺭ طرﺍحی مشابه ﺍستاندﺍﺭد های باﻻ  بودﻩ ﻭ با عناصر کلیدی سیستم های مدیریتی OHS فوﻕﺍلذکر هم خوﺍنی دﺍﺭد. صرﻑ نظر ﺍﺯ ﺍینکه کدﺍﻡ یک ﺍﺯ شرکت ها ﺍستفادﻩ ﺍﺯ آﻥ ﺭﺍ ﺍنتخاﺏ می کنند، چاﺭچوﺏ مشترﻙ ﺍین سیستم های مدیریت ﺍیمنی به طوﺭ کلی شامل تعهد ﺭهبری، مشاﺭکت کاﺭگرﺍﻥ، ﺍﺭﺯیابی ﺭیسک ( به عنوﺍﻥ مثاﻝ شناسایی خطر، ﺍﺭﺯیابی ﻭ کنترﻝ) ﻭ برنامه ﺍست. مالکیت،برنامهﺭیزی، پشتیبانی، حسابرسی، بهبود مستمر ﺍﺯ طریق مدﻝ PDCA (طرﺡ، ﺍنجاﻡ،برﺭسی، تنظیم)،مدیریت تغییر، آموﺯﺵ ﻭ غیرﻩ.موفقیت یک برنامه موثر ﻭ ساﺯگاﺭ OHS ، به ﻭیژﻩ ESP دﺭ ﻭیرﺍیش ۲۰۱۸ کتاﺏ ﺭﺍهنمای  E NFPA 70، یک تصویر به عنوﺍﻥ یک کمک بصری برﺍی برجسته کردﻥ چاﺭچوبی  که دﺭآﻥ ﺍین عناصر حیاتی باید ﻭجود دﺍشته باشند، گنجاندﻩ شدﻩ ﺍست.

برنامه ایمنی صنعت برق
سیستم مدیریت ایمنی شغ لی بهداشت و درمان، ماده 11۰ کتابچه الکترونیکی 70 NFPA

سیستم مدیریت ﺍیمنی ﻭ بهدﺍشت شغلی، سیاست تعهد مدیریت

  • برنامه ریزی
  • پیادﻩ ساﺯی ﻭ بهرﻩ بردﺍﺭی
  • ﺍﺭﺯیابی ﻭ ﺍقدﺍماﺕ ﺍصلاحی
  • برﺭسی مدیریت

آیا در آموزش دوره revit mep در نوین پارسیان چیزی میدانید؟

ﺍیمنی برﻕ رﻭیه های برنامه

  • توجیه شغل
  • ﺍیجاد شرﺍیط کاﺭی ﺍیمن ﺍﺯ نظر برﻕ
  • قبل ﺍﺯ لمس تست کنید
  • کاﺭ دﺭ حالی که دﺭ معرﺽ خطرﺍﺕ ﺍلکتریکی هستید( توجیه ؛ مجوﺯ کاﺭ برﻕ فعاﻝ)
  • حسابرسی ( برنامه ﻭ کاﺭ میدﺍنی)
  • کنترﻝ برنامه (معیاﺭها)

مالکیت/ مدیریت ESP ﻭ مشکلاﺕ ﺍحتمالی عدﻡ دخالت H&A

تعهد ﺭهبری ﻭ مالکیت برنامه مزﺍیای ﺍصلی یک سیستم مدیریت OHS هستند ﻭ جایی که مالکیت ESP به ﺭﻭشنی تعریف نشدﻩ ﺍست، می توﺍند به صوﺭﺕ ناخوﺍسته قربانی ترﺍﮊدی ﺭفت ﻭ آماﺭهایی شود که دﺭ آﻥ هیچکس ﻭﺍقعا مالک آﻥ نیست ﻭ یا برﺍی تضمین محصوﻝ قابل دﻭﺍﻡ  برﺍی کاﺭبرﺍﻥ نهایت پاسخگو ﺍست. ﺍین شکاﻑ می توﺍند به ﺭﺍحتی دﺭ یک ساﺯماﻥ بدﻭﻥ سیستم مدیریت قوی OHS ﻭ حتی دﺭ شرکت های بزﺭﮒ که دﺭ آﻥ ﻭجود دﺍﺭد ﺭﺥ دهد، نظاﺭﺕ ESP ﻭ مسئولیت های کلی مدیریت برنامه می توﺍند به گرﻭﻩ مهندسی برﻕ ﻭ یا بخش تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی  برﻕ ﻭﺍگذﺍﺭ شود. به ﺍین معنا که ﺭهبری به طوﺭ کلی فرﺽ می کند که متخصصاﻥ برﻕ شرکت باید صاحب آﻥ باشند ﻭ همچنین پیچیدگی فنی برﺍی متخصصاﻥ H&S بسیاﺭ ﺯیاد ﺍست. با ﺍین حاﻝ، حذﻑ متخصصاﻥ حوﺯﻩ نفوﺫ H ﺍﺯ ﺭهبری ﻭ مشاﺭکت دﺭ ESP یک ﺍشتباﻩ مهم ﺍست که مانع ﺍﺯ بهبود فرهنگ ﺍیمنی ﺍلکتریکی ﻭ ﺍستفادﻩ ﺍﺯ ﺍصوﻝ، ﺭﻭ یه ها ﻭ کنترﻝها میشود. قابلیت مهندسی برﻕ دﺭ یک ساﺯماﻥ نقش بسیاﺭ مهمی ﺭﺍ با ﺍطمیناﻥ ﺍﺯ ﺍینکه توﺯیع برﻕ ﻭ تجهیزﺍﺕ استفادﻩ برﺍی برآﻭﺭدﻩ کردﻥ ﺍلزﺍماﺕ کد نظاﺭتی قابلﺍجرﺍ، نظاﺭﺕ بر نصب ﻭ مسئولیت های مدیریت پرﻭﮊﻩ، ﺍﺭﺍئه ﺍسترﺍتژی های قابلیت ﺍطمیناﻥ تجهیزﺍﺕ ﻭ ﺍینکه تجزیه ﻭ تحلیل ﺭیسک  تجهیزﺍﺕ مهم مانند تجزیه ﻭ تحلیل ﺍنرﮊی تا بشی ﻭ مطالعاﺕ هماهنگی مدﺍﺭ کوتاﻩ ﻭ آشنایی با پیشگیری ﺍﺯ طریق مفاهیم طرﺍحی تکمیل شدﻩ ﺍست، ﺍیفا میکند.

اهمیت بازرسی و تست

با باﺯﺭسی، تست ﻭ شرﺍیط نگهدﺍﺭی به عنوﺍﻥ یک عامل بسیاﺭ مهم دﺭ قابلیت ﺍطمیناﻥ حفاظت های تجهیزﺍﺕ ﺍلکتریکی،  قابلیت نگهدﺍﺭی ﺍلکتریکی نیز نقش بسیاﺭ مهمی دﺭ ﺭﺍبطه با ﺍیمنی ﺍلکتریکی ﺍیفا میکند. آﻥها به عنوﺍﻥ مالکاﻥ ﻭ کاﺭبرﺍﻥ فرآیندهای کاﺭت عمیر ﻭ نگهدﺍﺭی، سیستم ها، ﺍستاندﺍﺭدها ﻭ ﺭﻭیه ها عمل میکنند ﻭ به ﺍین ترتیب ﺍغلب با تجهیزﺍﺕ ﺍلکتریکی یک ساختماﻥ دﺭ تعامل بودﻩ ﻭ مسئولیت ﺍصلی دﺭﻙ ﻭ ﺍعماﻝ ﺍصوﻝ، ﺭﻭ یه ها ﻭ کنترﻝهای ESP ﺭﺍ برعهدﻩ دﺍﺭند. با دﺭنظر گرفتن ﺍین ملاحظاﺕ، هنوﺯ هم مهم ﺍست که بگو ییم قابلیت های مهندسی برﻕ ﻭ تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی برﻕ با توجه به ESP ﺍﺭﺯﺵ ﺯیادی به میز میدهند ﻭ معموﻻ دﺭ کمک به ﺭهبرﺍﻥ کسبﻭ کاﺭ ﻭ یاعملیاﺕ دﺭ دﺭﻙ ﻭ ﺍﻭلویت بندی آنچه که باید یا می توﺍند برﺍی کاهش بیشتر خطر به تجهیزﺍﺕ ﻭ خطرﺍت  به پرسنل ﺍیجاد شود، بهترین هستند. با ﺍین حاﻝ، ﺍغلب آﻥها به طوﺭ معموﻝ دﺍﺭﺍی تجربه ﻭ مهاﺭﺕ هایی نیستند که منجر به مدیریت ﺍنطباﻕ ﻭ تکنیک های ﺍﺭﺯیابی ﺭیسک میشوند. نو یسندگاﻥ RayCrow ، دنی لیگت ﻭ ماﺭﻙ ﺍسکاﺕ دﺭ عنوﺍﻥ خود ” تغییر  فرهنگ ﺍیمنی برﻕ ” توضیح می دهند:” ﺍیجاد یک کمیته ﺍیمنی فعاﻝ دﺭ یک ساﺯماﻥ برﺍی نظاﺭﺕ ﻭ بهبود مستمر برنامه ﺍیمنی برﻕ مهم ﺍست. ﺍغلب ﺍیمنی ﺍلکتریکی به کاﺭشناساﻥ برﻕ ﻭﺍگذﺍﺭ میشود.یک متخصص باصلاحیت ﺍیمنی دﺭﺍﺭﺯیابی ﺭیسک نسبت به ﺍکثر کاﺭشناساﻥ برﻕ ﻭﺍجد شرﺍیط ﺍست. مهندسی برﻕ ﻭ تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی برﻕ به طوﺭکلی با فرآیند های ﺍﺭﺯیابی ﺭیسک ﺭسمی آموﺯﺵ ندیدﻩ ﻭ یا تجربه نمی شوند.کاﺭ برفوﺭی یک ESP  قابل ﺍقدﺍﻡ، تنها کاﺭگر ﺍلکتریکی ﻭﺍجد شرﺍیط نیست،بلکه کاﺭکناﻥ تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی مکانیکی ﻭعملیاتی نیز می باشد. نظاﺭﺕ بیش ﺍﺯ حد بر ﺍین گرﻭﻩها معموﻻ باعث میشود که حجم بیشتری ﺍﺯ ﺍفرﺍد ﺍﺯ محدﻭدﻩESP  خاﺭﺝ شوند ﻭ برﺍی تجاﺭﺕ مضر ﺍست. متخصصاﻥ ﺍیمنی بهدﺍشت ﻭ دﺭماﻥ به  طور معموﻝ در ﺍجرﺍی کاﺭ دﺭ هر دﻭ نقش تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی مکانیکی ﻭ عملیاتی به خوبی آشنا هستند ﻭ می توﺍنند به آسانی ﺭﺍبطه نقشهای کاﺭی چندگانه ﺭﺍ با حوﺯﻩ ESP مرتبط ساﺯند.

برنامه ایمنی صنعت برق

دﺭنظرگیری محدﻭدیت های یک تیم

نسبت به قدﺭﺕ یک تیم هیچکس نمی توﺍند سمفونی ﺭﺍ یکنفرﻩ بنوﺍﺯد. برﺍی نوﺍختن آﻥ به یک یک ﺍﺭکستر کامل نیاﺯ دﺍﺭید. Luccock . E . H دﺍشتن  یک تیم کامل ﺍﺯ قابلیت هاکه به توسعه ﻭ ﺍیجاد ESP کمک کند، بسیاﺭ ﺍﺭﺯشمند ﺍست. مهندسی برﻕ،تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی قابلیت ﺍطمیناﻥ، عملیاﺕها ﻭ متخصصاﻥ حرفهﺍی H دیدگاﻩها ﻭ ﺭشته های متعددی ﺭﺍ برﺍی فرآیند بهبود یک ESP موفق ﻭ موثر به ﺍﺭمغاﻥ میآﻭﺭند. به طوﺭ معموﻝ،لباﺱ قوی گرﻭﻩ مهندسی ﺍلکتر یکی،طرﺍحی ﺯیر ساخت ﺍلکتریکی، ﺍطمیناﻥ ﺍﺯ کافی بودﻥ آﻥ برﺍی تقاضای عملیاتی پیشنهادی ﻭ ﺍین که طرﺍحی دﺭ پیکر بندی قابل سرﻭ یس دهی برﺍی گرﻭﻩ قابلیت ﺍطمیناﻥ ﻭ تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی ﺍست .گرﻭﻩ عملیاﺕ، مشترﻙ نهایی یک ESP کاﺭآمد ﺍست که آﻥها ﺭﺍ قادﺭ می ساﺯد تا به چشم ﺍندﺍﺯ عملیاﺕ دست یابند. ﺍین ﺍفرﺍد به ﺍتصاﻝ ESP  با ﺍجرﺍی عملیاﺕ میدﺍنی کمک مینمایند. بسته به نوﻉ عملیاﺕ، ﺍین کاﺭکناﻥ ممکن ﺍست تعامل دﺍشته باشند ﻭ بیش ﺍﺯ آنکه ﺍﺯ نظر تاﺭیخی دﺭﻙ شدﻩ باشند، دﺭ کاﺭﻩﺍی ﺭﻭﺯمرﻩ هدﺍیت شدﻩ ﻭ مدیریت شدﻩ توسط ESP مشاﺭکت دﺍشته باشند.

گرﻭﻩ قابلیت ﺍطمیناﻥ ﻭ تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭی نحوﻩ مدیریت ﻭ نگهدﺍﺭی سیستم ها ﺭﺍ به گونهﺍی هدﺍیت میکنند که بتوﺍنند ﺍیمن عمل کنند. ﺍین ﺍفرﺍد باید محتوﺍی ESP ﺭﺍ دﺭ نظر گرفته ﻭ آﻥ ﺭﺍ عملی نمایند. دﺍشتن دیدگاﻩ آﻥها دﺭ موﺭد نحوﻩ ﺍجرﺍی ESP برﺍی ﺍطمیناﻥ ﺍﺯ موثر بودﻥ فرآیند  برﺍی ساﺯماﻥ ﺍمری ضرﻭﺭی ﺍ ست. متخصصاﻥ ﺍیمنی بهدﺍشت ﻭ دﺭماﻥ دﺭ ﺍﺭتباﻁ با تحمل ﺭیسک ساﺯمانی، پویایی همترﺍﺯ ساﺯی ﺭﺍ برﺍی ESP به ﺍﺭمغاﻥ میآﻭﺭند ﻭ به ﺍتصاﻝ گرﻭﻩها ﻭ قابلیت ها به یکدیگر کمک میکنند تا ESP ﺭﺍ با سایر برنامه های ﺍیمنی دﺭ یک عملیاﺕ همترﺍﺯ نمایند . نویسندگاﻥ دﺭنتیجه گیری مقاله خود باعنوﺍﻥ “ﺍیمنی ﺍلکتریکی: ﻭضعیت هنر دﺭ فنآﻭﺭی، شیوﻩهای کاﺭ ﻭ سیستم های مدیریت ” بیاﻥ میکنند که “متخصصاﻥ ﺍیمنی به بهترین نحو دﺭ تکنیک های کلی تحلیل خطر ﻭ ﺍﺭﺯیابی ﺭیسک قرﺍﺭ میگیرند تا به طوﺭ قابل توجه تغییرﺍﺕ برﺍی بهبود ﺍیمنی ﺍلکتریکی ﺭﺍ تحت تاثیر قرﺍﺭ دﺍدﻩ ﻭ تسریع کنند، ﻭ به عنوﺍﻥ ” ﻭجدﺍﻥ ﺍیمنی الکتر یکی ” برﺍی مالکاﻥ، مدیرﺍﻥ، کاﺭشناساﻥ برﻕ ﻭ کاﺭگرﺍﻥ دﺭمعرﺽ خطر صدماﺕ ﺍلکتر یکی عمل کنند. ﺍین ﺍمر ما ﺭﺍ به حوﺯﻩ دیگری می برد که باید دﺭ نظر گرفته شود، که محتوﺍی ESP ﺍست.نسخه E NFPA 70 ۲۰۱۸ به عنوﺍن یک تغییر فنی ﺍضافه شد، ” یک تعریف خاﺹ که ﺍجزﺍی مربوطه یک ESP ﺭﺍ برﺍی ﺍفزﺍیش ﻭضوﺡ ﻭ قابلیت ﺍستفادﻩ ﺍﺯ ﺍستاندﺍﺭد فرﺍهم میکند. با ﺍین حاﻝ، ﺍگرﺍجزﺍی ESP یک ساﺯماﻥ به شدﺕ من عکس شود ﻭ تنها شامل ﺯباﻥ ﺍنطباﻕ نظاﺭتی ﻭ ﺍستاندﺍﺭد های توﺍفقی قابل ﺍجرﺍ باشد (یعنی ﺯیر بخش OSHA S ، E NFPA 70 ،۱۹۱۰.۲۶۹ ، K ﻭ غیرﻩ)، ESP  ﺍحتماﻻ ناکاﺭآمد خوﺍهد بود ﺯیرﺍ هیچ نقشه ﺭﺍﻩ ﺭﻭشنی  برﺍی ساﺯماﻥ ﻭجود ندﺍﺭد که نشاﻥ دهد چگونه شرکت ﺍﺯ آﻥها ﺍنتظاﺭ دﺍﺭد تا شیوﻩهای کاﺭ ﺍیمن ﺍلکتریکی ﺭﺍ برﺍی ﺭسیدگی به شرﺍیط خطرناﻙ ﻭ ﺭفتاﺭهای مخاطرﻩ آمیز به کاﺭ گیرند.ﺍین مساله ﺍی ﺍست که برخی ﺍﺯ شرکتها ندﺍنسته ﻭﺍﺭد آﻥ شدﻩﺍند، به خصوﺹ آﻥهایی که فاقد سیستم مدیریت OHS ﻭ یا منابع SME ESP دﺍخلی هستند که ﺍلزﺍماﺕ ﺍنطباﻕ ( یعنی دﺍنستن قانوﻥ ﻭ دلیل ﺍهمیت آﻥ)ﻭ نیاﺯهای کاﺭبر نهایی(یعنی دﺭﻙ قانوﻥ ﻭ چگونگی پیرﻭی ﺍﺯ آﻥ) ﺭﺍ دﺭﻙ می کنند.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود