آموزش کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC)

0

پیشرفت‌های چشمگیر ﺩﺭ صنعت ﻭ ساخت کنترﻝ کنندﻩ‌های پرقدﺭﺕ با قابلیت ﺍتصاﻝ به شبکه‌های مختلف صنعتی سبب گرﺩیدﻩ ﺍست که نیاﺯ به ﺁموﺯﺵ ﻭ تعلیم ﺍفرﺍﺩ ماهر ﻭ ﺯبدﻩ برﺍی کاﺭ ﺩﺭ بخش ﺍتوماسیوﻥ صنعتی بیش ﺍﺯ پیش لمس شوﺩ. به عباﺭتی سبک ﺁموﺯﺵ ﻭﺍﺭﺩ مرحله جدیدی گرﺩیدﻩ ﺍست. یاﺩگیری ﻭ تدﺭیس کنترﻝ صنعتی ﻭ ﺍتوماسیوﻥ صنعتی به چندیدﻥ ﺩلیل ﺩشوﺍﺭ می‌باشد. ﺍﻭلین ﺩلیل ﺩشوﺍﺭی تدﺭیس ﺍتوماسیوﻥ صنعتی ﺍین ﺍست که ﺍین مبحث با مسایل پیچیدﻩ ﺍی سرﻭ کاﺭ ﺩﺍﺭﺩ که نیاﺯ به ﺩﺍنش میاﻥ ﺭشته ﺍی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ محدﻭﺩﻩ ﺭیاضایت ﻭ فیزیک تا علوﻡ کامپیوتر ﻭ برنامه نویسی ﺩیجیتاﻝ ﺭﺍ برﺍی ﺍنوﺍﻉ سنسوﺭها ﻭ فعاﻝ ساﺯ‌ها شامل می‌شوﺩ.در این مطلب در وبلاگ موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان، ما به بررسی و آموزش کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC) با استفاده از نسل جدید شبیه سازهای محیط های صنعتی در نرم افزار FACTORY I/O می‌پردازیم.

برای شرکت در دوره آموزش PLC موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان کلیک کنید

برقرﺍﺭی پل ﺍﺭتباطی بین تئوﺭی ﻭ عمل که نیاﺯ ﺍصلی ﺁموﺯﺵ کنترﻝ صنعتی ﻭ ﺍتوماسیوﻥ صنعتی می‌باشد به ﺍین مفهوﻡ ﺍست که ﺁموﺯﺵ گیرندگاﻥ باید ﺩﺍنش کافی ﺩﺭ خصوﺹ تعدﺍﺩ قابل توجهی ﺍﺯمشخصاﺕ ﻭ ﻭیژگیهای فرﺍیندهای صنعتی ﻭ تجهیزﺍﺕ بکاﺭ ﺭقته برﺍی ﺍجرﺍی ﺍین فرﺍیندهای ﺭﺍ ﺩﺍشته باشند. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ تکنولوﮊی باﺯیهای ﻭیدﺋویی ﺭﺍیانه ﺍی که ﺩﺭ برگیرندﻩ گرﺍفیک، صدﺍ، تعامل ﺩﻭطرﻑ ﻭ جذﺍبیت خاصی ﺍست سبب می‌شوﺩ ﺩﺍنشجویاﻥ ﺩﺭ هنگاﻡ ﺍنجاﻡ ﺁﺯمایش خوﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ یک محیط ﻭﺍقعی تصوﺭ کرﺩﻩ ﻭ ﺍنگیزﻩ ﻭ علاقه بیشتری ﺭﺍ هم ﺩﺭ ﺍنجاﻡ ﺁﺯمایش ﻭ هم ﺩﺭ بهبوﺩ ﺍلگوﺭیتم‌های کنترلی نوشته شدﻩ ﺩﺍشته باشند. . بنابرﺍین باﺯیهای ﻭیدﺋویی ﺍبزﺍﺭی کاﺭﺁمد ﺩﺭ کاﺭبرﺩهای ﺁموﺯﺵ کنترﻝ محسوﺏ می‌شوﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ تکنولوﮊی باﺯیهای ﻭیدیویی، شبیه ساﺯی قرﺍیندهای کنترلی ﺭﺍ به یک تجربه جذﺍﺏ ﺩﺭ ﺁموﺯﺵ تبدیل می‌کندکه ﺩﺭ ﺁﻥ مدﺭﺱ نقش طرﺍﺡ باﺯی ﺭﺍ به عهدﻩ ﺩﺍره ﻭ ﺩﺍنشجویاﻥ باید ﺍلگوﺭیتم‌های ﺍجرﺍی باﺯی ﺭﺍ پیاﺩﻩ ساﺯی کرﺩﻩ ﻭ نتیجه ﺭﺍ مشاهدﻩ نمایند. ﺩﺭ ﺩﺭﺱ کنترﻝ صنعتی و ﺍتوماسیوﻥ صنعتی، باﺯیهای ﻭﺍقعی با عنوﺍﻥ ﺍبزﺍﺭ ﺩیجیتالی هستند که مدﺭﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ می‌توﺍند به عنوﺍﻥ بخشی ﺍﺯ سناﺭیوی تدﺭیس ﺍستفاﺩﻩ کند. برﺭسی ﺭﻭﺵ‌های توسعه ﺍبزﺍﺭهای طرﺍحی ﺩیجیتاﻝ ﻭ قرﺍهم ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍمکاﻥ طرﺍحی سناﺭیوهای مختلف برﺍی مدﺭﺱ ﺩﺭﺱ ﺍیدﻩ ﺍصلی طرﺍحاﻥ شرکت Real Game برﺍی ساخت نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O می‌باشد. ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍقع نسل جدیدی ﺍﺯ شبیه ساﺯی فرﺍیندهای صنعتی به صوﺭﺕ سه بعدی می‌باشد که با بهرﻩ گیری ﺍﺯ تکنولوﮊی باﺯیهای کامپیوتری یک محیط ﻭﺍقعی سه بعدی ﺭﺍ برﺍی طرﺍحی ﻭ شبیه ساﺯی فرﺍیندهای صنعتی ﺍیجاﺩ می‌کند. ﺍﺩﺍمه مطالب ﺍین مقاله به صوﺭﺕ ﺯیر ﺩسته بندی می‌شوﺩ. ﺩﺭبخش ﺍﻭﻝ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O ﻭ ﺍمکاناﺕ موجوﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ موﺭﺩ برﺭسی قرﺍﺭ می‌گیرﺩ.

ﺍمکاناﺕ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O

نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O نسل جدید شبیه ساﺯی ﺍیستگاههای کاﺭی موجوﺩ ﺩﺭ یک کاﺭخانه صنعتی به صوﺭﺕ سه بعدی ﺍست که ﺍبزﺍﺭی بسیاﺭ کاﺭﺁمد برﺍی ﺁموﺯﺵ ﺩﺭﺱ کنترﻝ کنندﻩ‌های صنعتی ﻭ ﺍتوماسیوﻥ صنعتی می‌باشد. ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺭﺍ می‌توﺍﻥ ﺍلگو گرفته ﺍﺯ مقاله ﺍی ﺩﺍنست که توسط Reinarrn ﺍﺭﺍیه شدﻩ ﺍست. به ﺩلیل سهولت ﺩﺭ طرﺍحی ﻭ ﺍستفاﺩﻩ، به ساﺩگی می‌توﺍﻥ با ﺍنتخاﺏ قطعاﺕ صنعتی معموﻝ ﺩﺭ ﺍیستگاههای کاﺭی، یک کاﺭخانه مجاﺯی ﺭﺍ با ﺍنوﺍﻉ سنسوﺭها ﻭ ﺩﺭﺍیوﺭهای موجوﺩ ﺩﺭ ﺍﻥ طرﺍحی نموﺩ. ﺍﺯ ﺩیگر قابلیت‌های مهم ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺍمکاﻥ تست موقعیت سنسوﺭها ﻭ ﺩﺭﺍیوﺭها به صوﺭﺕ ﺁفلاین ﻭ بدﻭﻥ نیاﺯ به کنترﻝ کنندﻩ میباشد.

بنابرﺍین طرﺍﺡ سناﺭیو ﺩﺭ هنگاﻡ طرﺍحی می‌توﺍند بهترین موقعیت نصب ﺭﺍ برﺍی تجهیزﺍﺕ موﺭﺩ ﺍستفاﺩﻩ ﺍیجاﺩ نماید. ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ مثالهای که ﺍیدﻩ ﺍﻭلیه ﺁﻥ ﺍﺯ کاﺭبرﺩهای صنعتی گوناگوﻥ گرفته شدﻩ ﺍست ﺭﺍ شامل می‌شوﺩ ﻭ ﺍﺯ مرحله ساﺩﻩ (عبوﺭ یک قطعه ﺍﺯ ﺭﻭی یک تسمه نقاله ) تا کاﺭبرﺩهای پیشرفته مانند ﺍنباﺭ ﺭﻭباتیک رﺍ ﺩﺭ بر می‌گیرﺩ. برخلاﻑ نسخه قبلی ITS PLC، ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍی ﻭﺭﻭﺩی ﻭ خرﻭجی‌های ﺁنالوﮒ ﻭ ﺩیجیتاﻝ می‌شوﺩ. به عنوﺍﻥ مثاﻝ با ﻭﺭﻭﺩی‌های ﺩیجیتاﻝ می‌توﺍﻥ موتوﺭ متصل به یک تسمه نقابه ﺭﺍ ﺭﻭشن یا خاموﺵ نموﺩ. همچنین با خوﺍندﻥ مقاﺩیر ﺁنالوﮒ، می توﺍﻥ کنترلهایی مانند کنترﻝ ﻭﺯﻥ یا سطح ﺭﺍ ﺍنجاﻡ ﺩﺍﺩ. بنابرﺍین ﺩﺭ ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ هم کنترلهای ترتیبی ﻭ هم کنترﻝ‌های قیدبک ﺩﺍﺭ نظیر P، PI ﻭ PID ﺭﺍ ﺍنجاﻡ ﺩﺍﺩ. مهمترین کاﺭبرﺩی که ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ می‌توﺍند ﺩﺍشته باشد، ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ به عنوﺍﻥ یک پلتفرﻡ ﺁموﺯشی برﺍی کنترل کنندﻩ‌های منطقی برنامه پذیر یا PLC می‌باشد. PLC‌ها ﺩﺭ کنترﻝ فرﺍیندهای کاﺭخانجاﺕ بطوﺭ گسترﺩﻩ ﺍی موﺭﺩ ﺍستفاﺩﻩ قرﺍﺭمی گیرند. علاﻭﻩ بر ﺍتصاﻝ مستقیم ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ به PLC‌های عمومی نظیر PLC‌های شرکت ﺯیمنس ﻭ ﺁلن برﺩلی، ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺍمکاﻥ ﺍتصاﻝ به میکرﻭکنترﻭلرها، SoftPLC، Modbus ﻭ OPC ﺭﺍ نیز ﺩﺍﺭﺍ می‌باشد.

شاید به مطلب “آشنایی با تولید، انتقال و تویع نیروی برق” علاقمند باشید

مهمترین ویژگی های آموزش PLC در FACTORY I/O

برخی ﺍﺯ ﻭیژگیهای مهم نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O به صوﺭﺕ ﺯیر می‌باشد.

  1. بیش ﺍﺯ ۲۰ سناﺭیوی ﺁماﺩﻩ برﺍی ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ مرحله ساﺩﻩ تا پیچیدﻩ که ﺍیدﻩ ﺍصلی هر یک ﺍﺯ ﺁنها ﺍﺯ یک کاﺭبرﺩ صنعتی گرقته شدﻩ ﺍست.
  2. تجهیزﺍﺕ پرکاﺭبرﺩ صنعتی شامل سنسوﺭها، تسمه نقاله، باﻻبر، ﺍیستگاﻩ کاﺭی ﻭ. . .
  3. ﺍمکاﻥ ساخت سناﺭیو برﺍی ﺍیجاﺩ یک محیط شبیه ساﺯی سه بعدی ﻭﺍقعی
  4. ﺍمکاﻥ شبیه ساﺯی ﻭﺭﻭﺩی ﻭ خرﻭجی‌های ﺁنالوﮒ ﻭ ﺩیجیتاﻝ
  5. ﺩﺭﺍیوﺭهای متنوﻉ برﺍی برقرﺍﺭی ﺍﺭتباﻁ با PLC‌های مختلف، شبیه ساﺯ PLC‌ها، مد باﺱ ﻭ. . .
  6. امکاﻥ ﺍیجاﺩ خرﺍبی ﺩﺭ سنسوﺭ‌ها (Sensor Failure) ﻭ برﺭسی عملکرﺩ ﺍلگوﺭیتم کنترلی کاﺭبر ﺩﺭ ﺍین ﻭضعیت
  7. حالت تدﺭیس توسط مدﺭﺱ
  8. یکپاﺭچه ساﺯی ﺁساﻥ با PLC‌های شرکت‌هایی مانند SIEMENS ﻭ Allen Bradley

شکل ۱ مثالی ﺍﺯ یک سناﺭیو ﺍﺯ پیش طرﺍحی شدﻩ ﺩﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺭﺍ نشاﻥ می‌ﺩهد.

آموزش PLC
شکل 1

ﺭﺍﻩ ﺍندﺍﺯی مجاﺯی ﺍیستگاﻩ کاﺭی PLC

ﺭﺍﻩ ﺍندﺍﺯی مجاﺯی (Virtual Commissioning) فرﺍیندی ﺍست که ﺩﺭ ﺁﻥ قبل ﺍﺯ جانمایی ﻭ نصب ﻭﺍقعی ﺍیستگاههای کاﺭی ﻭ تجهیزﺍﺕ ﺁﻥ، یک ﺩﺭﻙ مفهومی ﺍﺯ ﺍجرﺍی ﻭﺍقعی ﺭﺍ ﺩﺭ محیط مجاﺯی برﺍی طرﺍﺡ ﺍیجاﺩ می‌نماید. همچنین پیش ﺍﺯ کد‌های نوشته شدﻩ ﺩﺭ کنترﻝ کنندﻩ ﺭﺍ ﺭﻭی یک PLC مجاﺯی یا ﻭﺍقعی می‌توﺍﻥ ﺩﺍنلوﺩ کرﺩ ﻭ نتیجه ﺭﺍ مشاهدﻩ ﻭ ﺩﺭ صوﺭﺕ ﻭجوﺩ ﺍیرﺍﺩﺍﺕ ﺍحتمالی، ﺁنها ﺭﺍ برطرﻑ نموﺩ. ﺍخیرﺍ شرکت‌های بسیاﺭ ﺯیاﺩی علاقه مند به ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ شدﻩ ﺍند. ﺯیرﺍ سبب می‌گرﺩﺩ با برطرﻑ کرﺩﻥ ﺍیرﺍﺩﺍﺕ ﺍحتمالی ﺩﺭ محیط مجاﺯی، علاﻭﻩ بر صرفه جویی ﺩﺭ ﺯماﻥ پیاﺩﻩ ساﺯی ﻭﺍقعی، هزینه‌های جانبی ناشی ﺍﺯ ﺍیرﺍﺩﺍﺕ ﺍحتمالی ﺭﺍ به حدﺍقل ﺭساند.

برای شرکت در دوره تاسیسات برقی نوین پارسیان کلیک کنید

ﺁموﺯﺵ کنترﻝ کنندﻩ‌های منطقی برنامه پذیر با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/Oکنترﻝ کنندﻩ‌های منطقی برنامه پذیر یا PLC‌ها به عنوﺍﻥ یکی ﺍﺯ کاﺭبرﺩی ترین قطعاﺕ کنترلی می‌باشند که ﺩﺭ بسیاﺭی ﺍﺯ صنایع ﻭ کاﺭخانجاﺕ به عنوﺍﻥ یک جایگزین مناسب برﺍی تابلو‌های قدیمی که شامل حجم گسترﺩﻩ ﺍی ﺍﺯ قطعاﺕ نظیر ﺭله، کنتاکتوﺭ ﻭ. . . بوﺩﻩ ﺍند شدﻩ ﺍند. حجم کوچک، برنامه پذیری ﺁساﻥ، قابلیت ﺍنعطاﻑ باﻻ، ﺍمکاﻥ برﻭﺯ ﺭسانی ﻭ ﺍیجاﺩ تغیییرﺍﺕ ﺩﺭ کوتاه ترین ﺯماﻥ ﻭ حدﺍقل تغییرﺍﺕ سخت ﺍفزﺍﺭی ﺍﺯ جمله مزﺍیای ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ PLC‌ها می‌باشد. لذﺍ لزﻭﻡ ﺁموﺯﺵ صحیح ﻭ شبیه ساﺯی محیط‌های ﻭﺍقعی برﺍی ﺩﺍنشجویاﻥ به گونه ﺍی که بتوﺍنند به خوبی فرﺍیندهای موجوﺩ ﺩﺭ ﺍین محیط‌ها ﺭﺍ لمس کنند ﺍﺯ ﺍهمیت ﻭیژﻩ ﺍی برخوﺭﺩﺍﺭ ﺍست (Riera,2009). ﺩﺭ بسیاﺭی ﺍﺯ ﺁﺯمایشگاه‌های کنترﻝ کنندﻩ‌های منطقی برنامه پذیر نیز به ﺩلیل هزینه باﻻی پیاﺩﻩ ساﺯی فرﺍیندهای ﺍتوماسیوﻥ یا خطرﺍﺕ ناشی ﺍﺯ ﺍشتباهاتی که ﺩﺭ هنگاﻡ کاﺭ ممکن ﺍست ﺩﺍنشجویاﻥ ﺭﺍ تهدید نماید، ﺍمکاﻥ ﺍنجاﻥ چنین ﺍﺯموﻥ‌هایی ﺍمکاﻥ پذیر نیست. برﺍی ﺍین منظوﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/Oیکی ﺍﺯ بهترین گزینه‌های می‌باشد.

*شکل ۲ ﺯیر بلوﻙ ﺩیاگرﺍﻡ کلی مرﺍحل ﺍتصاﻝ ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ با کنترﻝ کنندﻩ منطقی برنامه پذیر ﺭﺍ نشاﻥ می‌ﺩهد.

.آموزش کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC)
شکل 2-بلوک دیاگرام کلی روش کار با نرم افزار FACTORY I/O

کنترﻝ کنندﻩ منطقی برنامه پذیر ﺩﺭ حاﻝ حاضر کنترﻝ کنندﻩ‌های منطقی برنامه پذیر متنوعی ﺩﺭ باﺯﺍﺭ موجوﺩ می‌باشد که با توجه به تعریف مساله، تعدﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩی خرﻭجی‌ها، سهولت ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ، ﺍمکاﻥ ﺩسترسی به نرﻡ ﺍفزﺍﺭ‌های جانبی ﻭ. . . می‌توﺍﻥ ﺁنها ﺭﺍ ﺍنتخاﺏ نموﺩ. ﺍﺯ جمله PLCهایی که کاﺭبرﺩ گسترﺩﻩ ﺍی ﺩﺍﺭند PLCهای شرکت ﺯیمنس می‌باشند که ﺩﺭ بحث ﺁموﺯشی نیز ﺩﺭ بسیاﺭی ﺍﺯ ﺁﺯمایشگاههای ﺩﺭﺱ کنترﻝ کنندﻩ‌ها ﺩﺭ ﺩسترﺱ می‌باشند. ﺩﺭ ﺍین بخش یک نمونه ﺍﺯ PLC‌های سری ۱۲۰۰ شرکت ﺯیمنس معرفی ﻭ نحوﻩ ﺍﺭتباﻁ ﺁﻥ با نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O موﺭﺩ برﺭسی قرﺭ می‌گیرﺩ.

کنترلرهای سری S7-1200 ﺩﺭ ساﻝ ۲۰۰۹ برﺍی کنترﻝ پرﻭسه‌های کوچک ﻭ متوسط صنعتی ﺍما با ﺩقت باﻻ به عنوﺍﻥ جایگزینی مناسب برﺍی کنترلرهای سری S7-200 به باﺯﺍﺭ عرضه شدﻩ ﺍند. ﺍین PLC‌ها نیز ﺩﺭ ﺩﻭ مدﻝ کامپکت ﻭ ماﮊﻭﻻﺭ طرﺍحی شدﻩ ﺍند ﻭ ﺩﺭ مقایسه با سری S7-200 ﺩﺍﺭﺍی مزﺍیایی همچوﻥ حجم حافظه باﻻتر، فانکشنهای برنامه نویسی بیشتر، سرعت باﻻتر(تا ﺩﻭبرﺍبر)، برخوﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ پوﺭﺕ پرﻭقی نت ﺭﻭی ماﮊﻭﻝ، قابلیت ﺍتصاﻝ به HMI‌های لمسی، قابلیت ﺍتصاﻝ به GPRS به منظوﺭ کنترﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ساپوﺭﺕ نموﺩﻥ پرﻭتکل‌های پرﻭقی باﺱ ﻭ AS-I می‌باشند. ﺭﻭی تمامی CPU‌های فوﻕ پوﺭﺕ پرﻭقی نت تعبیه شدﻩ ﺍستکه ﺍﺯ ﺍین طریق ﺍمکاﻥ ﺍﺭتباﻁ ﺁساﻥ با سایر تجهیزﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍی ﺍین پوﺭﺕ، همچنین ﺍﺭتباﻁ با لپ تاﭖ جهت ﺩﺍنلوﺩ، ﺁپلوﺩ ﻭ عیب یابی برنامه فرﺍهم می‌ﺁید. کاﺭﺕ‌های ﺩیجیتاﻝ ﻭﺭﻭﺩی ﻭ خرﻭجی به منظوﺭ ﺍفزﺍیش تعدﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩی- خرﻭجی‌های ﺩیجیتاﻝ می‌توﺍنند حدﺍکثر تا ۸ ماﮊﻭﻝ کناﺭ CPU ﺍضافه شوند. کاﺭﺕ‌های ﻭﺭﻭﺩی-خرﻭجی ﺩیجیتاﻝ بصوﺭﺕ ۱۶، ۸ ﻭ ۳۲ تایی موجوﺩ می‌باشند. ماﮊﻭﻝ‌های ﺁنالوﮒ نیز شامل ماﮊﻝ ﻭﺭﻭﺩی ﺁنالوﮒ SM1231با ۸ کاناﻝ ﻭﺭﻭﺩی ﻭ ﺭﺯﻭلوشن۱۳ بیت ﻭ ماﮊﻭﻝ خرﻭجیﺁنالوﮒ SM1232 با ۴ کاناﻝ خرﻭجی با ﺭﺯﻭلوشن ۱۴ بیت می‌باشند ۱۲۰۰. قابلیت ﺍﺭتباﻁ با شبکه‌های مختلف همچوﻥ پرﻭقی باﺱ، پرﻭقی نت، مد باﺱ، ﺍﺭتباﻁ نقطه به نقطه (PPI)، سریاﻝ USS ﻭ GPRS ﺭﺍ ﺍﺯ طریق ماﮊﻭﻝ‌های متنوﻉ مربوطه ﺩﺍﺭﺍ می‌باشد ﻭ حدﺍکثر تا سه ماﮊﻭﻝ ﺍﺭتباطی (CM)می توﺍند ﺭﻭی ﺭیل ﺍصلی به ﺁﻥ‌ها متصل گرﺩﺩ.

برنامه نویسی ﺍین سری ﺍﺯ PLC‌های ﺯیمنس با نرﻡ ﺍفزﺍﺭ TIA PORTAL ﺍنجاﻡ می‌شوﺩ.

برای شرکت در دوره revit mep موسسه آموزش عالی نوین پارسیان کلیک کنید

 ﺍﺭتباﻁ S7-1200 با نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O

ﺩﺭ ﺍین بخش چگونگی ﺍﺭتباﻁ PLC S7-1212C با نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O موﺭﺩ برﺭسی قرﺍﺭ می‌گیرﺩ. به عنوﺍﻥ ساﺩﻩ ترین حالت ﺍﻭلین سناﺭیو نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O با ناﻡ From A to B که حرکت یک جعبه ﺭﻭی یک تسمه نقاله ﺭﺍ شبیه ساﺯی می‌کند ﺍنتخاﺏ می‌شوﺩ. ﺩﺭ ﺍین مساله یک موتوﺭ برﺍی حرکت تسمه نقاله ﻭ یک سنسوﺭ ﺩﺭ ﺍنتهای ﺭیل برﺍی تشخیص ﺭسیدﻥ جعبه به ﺍنتهای خط ﺩﺭ نظر گرفته شدﻩ ﺍست. جدﻭﻝ ۱ ﻭﺭﻭﺩی ﻭ خرﻭجی‌ها ﺭﺍ نشاﻥ می‌ﺩهد. برنامه ﺭﺍ به گونه ﺍی می‌نویسیم که با ﺭسیدﻥ جعبه به سنسوﺭ، موتوﺭ متوقف شوﺩ. برﺍی ﺍین منظوﺭ ﺩﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ TIA PORTAL برنامه ﺯیر ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭلین Network می‌نویسیم.

.آموزش کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC)
جدول 1

برنامه نوشته شدﻩ ﺭﺍ ﺭﻭی که PLC ﻭﺍقعی یا نرﻡ ﺍفزﺍﺭ PLCSIM ﺩﺍنلوﺩ می‌کنیم. ﺩﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O ﺩﺭﺍیوﺭ سخت ﺍفزﺍﺭ ﻭ شبیه ساﺯ ﺩﺭ نظر گرفته شدﻩ ﺍست. حاﻝ کافیست ﺩﺭﺍیوﺭ موﺭﺩ نظر ﺭﺍ ﺩﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O تنظیم کرﺩﻩ ﻭ نتیجه ﺭﺍ مشاهدﻩ نماییم. شکل ۳ چگونگی تنظیم ﺩﺭﺍیوﺭ ﻭ نحوﻩ ﺍتصاﻝ ﻭﺭﻭﺩی‌ها ﻭ خرﻭجی‌ها ﺭﺍ ﺩﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O نشاﻥ می‌ﺩهد.

.آموزش کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC)
شکل 3-تنظیم درایور و ورودی و خروجی ها در نرم افزار FACTORY I/O

ﻭجوﺩ ﺩﺭﺍیوﺭ شبیه ساﺯ برﺍی PLC‌های شرکت ﺯیمنس ﺍﺯ جمله ﻭیژگیهای قابل تامل ﺩﺭ ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺍست. به ﺍین ترتیب ﺍین ﺍمکاﻥ برﺍی ﺩﺍنشجویاﻥ فرﺍهم میگرﺩﺩ که کلیه تمریناﺕ ﻭ مثالهای خوﺩ ﺭﺍ بدﻭﻥ نیاﺯ به حضوﺭ فیزیکی ﺩﺭ محل ﺁﺯمایشگاﻩ ﺍنجاﻡ ﺩهند.

نقاط مثبت و منفی طراحی PLC در این نرم افزار

ﺩﺭ ﺍین مقاله نسل جدید ﺍﺯ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ‌های شبیه ساﺯ ۳ بعدی برﺍی ﺁموﺯﺵ کنترﻝ کنندﻩ‌های منطقی برنامه پذیر معرفی گرﺩید. نرﻡ ﺍفزﺍﺭ FACTORY I/O با ﺍیجاﺩ محیطی جذﺍﺏ، تعاملی، پویا ﻭ با بهرﻩ گیری ﺍﺯ ﺩﺍنش ﺭﻭﺯ باﺯیهای کامپیوتری محیطی ﺭﺍ ﺍیجاﺩ می‌نماید که ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍیستگاهها کاﺭی مختلفی ﺭﺍ با سنسوﺭها ﻭ فعاﻝ ساﺯی‌های مختلفی که ﺭﻭی ﺁﻥ نصب می‌شوﺩ، شبیه ساﺯی نموﺩ. علاﻭﻩ بر مثالهای متنوعی که ﺩﺭ نرﻡ ﺍفزﺍﺭ به صوﺭﺕ پیش فرﺽ طرﺍحی شدﻩ ﺍست، ﺍین ﺍمکاﻥ برﺍی مدﺭﺱ نیز ﻭجوﺩ خوﺍهد ﺩﺍشت که سناﺭیو مد نظر خوﺩ ﺭﺍ طرﺍحی نماید. ﻭجوﺩ ﺩﺭﺍیوﺭهای مختلف برﺍی ﺍتصاﻝ به میکرﻭکنترﻭلر‌ها، کنترﻝ کنندﻩ‌های منطقی برنامه پذیر یا PLC نیز ﺍﺯجمله ﻭیژگی‌های منحصر به قرﺩ ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﺍست یا به ساﺩگی می‌توﺍﻥ یک ﺁﺯمایشگاﻩ کنترﻝ کنندﻩ صنعتی ﺭﺍ با حدﺍقل هزینه PLC ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍین نرﻡ ﺍفزﺍﺭ ﻭ یک شبیه ساﺯ ﺍیجاﺩ نموﺩ.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود