سیستم های اعلان و اطفاء حریق و اهمیت آموزش در پیشگیری حوادث ساختمانی

0

ﺍیمنی عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ مرﺍقبت ﺍﺯ موقعیت‌هایی که میتوﺍند باعث مرﮒ، جرﺍحت، بیماﺭﻱ، صدمه ﻭ یا خساﺭﺕ به جاﻥ یا ﺍموﺍﻝ ﻭ تجهیزﺍﺕ گرﺩﺩ. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق ﻭ ﺁموﺯﺵ جمعیت عمومی جامعه جهت مقابله با حوﺍﺩثی که بر ﺍثر ﺁتش سوﺯﻱ ﺭﺥ می‌ﺩهد ﺍهمیت بسزﺍیی ﺩﺍﺭﺩ ﺯیرﺍ تمامی حریق‌ها ﺍﺯ یک حریق کوچک شرﻭﻉ می‌شوند ﻭ معموﻻ کمتر ﺍﺯ ۵ ﺩقیقه به حریقی غیرقابل کنترﻝ تبدیل می‌شوﺩ. سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻡ حریق توﺍنسته به خوبی جایگاهی مناسب ﺭﺍ ﺩﺭ صنعت ساختماﻥ بدست ﺁﻭﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺍثر ﺁتش سوﺯﻱ‌هاﻱ به ﻭجوﺩ ﺁمدﻩ گاﺯها ﻭ ﺩﻭﺩهاﻱ حاصله سبب ﺁلوﺩگی هوﺍ، خاک ﻭ ﺁﺏ می‌گرﺩند. علاﻭﻩ بر موﺍﺭﺩ گفته شدﻩ، ﺍثر برﻭﺯ حریق خطرﻱ جدﻱ برﺍﻱ سلامتی ﺍنساﻥ‌ها می‌باشد. باتوجه به ﺭشد ﺭﻭﺯ ﺍفزﻭﻥ جمعیت شهرنشین ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍستاﻱ صیانت ﺍﺯ جاﻥ ﻭ ماﻝ ﺍنساﻥ‌ها، ﺍستفاﺩﻩ ﻭ به کاﺭ گیرﻱ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻡ ﻭ ﺍطفاء حریق به عنوﺍﻥ نمونه برﺭسی ﺭیشه ﺍﻱ حوﺍﺩﺙ بزﺭﮒ ساختمانی مانند حاﺩثه پلاسکو نشاﻥ میﺩهد که ﺩﺭ صوﺭﺕ ﺍنجاﻡ نصب سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻡ ﺍطفاء ﻭ همچنین ﺁموﺯﺵ‌هاﻱ پیشگیرﺍنه برﺍﻱ ساکنین ساختماﻥ فوﻕ می‌توﺍنست ﺍﺯ برﻭﺯ ﻭ گسترﺵ ﺍین حاﺩثه جلوگیرﻱ کند.

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

رایج ترین انواع حوادث شهری

ﺁتش سوﺯﻱها ﺍﺯ ﺭﺍیج ترین حوﺍﺩﺙ شهرﻱ می‌باشند، حوﺍﺩثی که ﺍغلب بر ﺍثر ﺭعایت نکرﺩﻥ ﺍلزﺍماﺕ ﺍیمنی یا بر ﺍثر خطاﻱ ﺍنسانی ﺍتفاﻕ میﺍفتد ﻭ ﺍغلب سبب برﻭﺯ ﺁسیب‌هاﻱ جانی ﻭ مالی میگرﺩﺩ. تا پیش ﺍﺯ ساﻝ ۸۰ ساﻻنه چهاﺭ هزﺍﺭ ﻭ ۴۴۲ موﺭﺩ ﺁتش سوﺯﻱ که به طوﺭ میانگین ﺭﻭﺯﻱ ۲.۱۲ حاﺩثه ﺭﺍ ﺩﺭ پی ﺩﺍشته ﺍیم. ﺩﺭ ساﻝ ۸۰ ﺍین ﺁماﺭ به ﺭﻭﺯﻱ ۹.۱۴ حاﺩثه ﺍفزﺍیش یافت. ﺩﺭ ساﻝ ۸۵ نیز ۹ هزﺍﺭ ﻭ ۱۵۶ حاﺩثه یعنی متوسط حدﻭﺩ ﺭﻭﺯﻱ ۲۵ حاﺩثه ﻭ ساﻝ ۹۳ تعدﺍﺩ ۲۱ هزﺍﺭ ﻭ ۵۸۳ حاﺩثه که میانگین ﺭﻭﺯﻱ ۵۵ ﺁتش سوﺯﻱ محسوﺏ می‌شوﺩ ﻭﺍقع شد. حوﺍﺩﺙ ﺁتش سوﺯﻱ ﺁثاﺭ ﻭحشتناکی ﺩﺍﺭﺩ که فوﺕ یا معلولیت فقط بخشی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍست ﻭ بخش مهم تر ﺁسیب‌هاﻱ ﺍجتماعی ﺍست که ﺩﺍمنگیر خانوﺍﺩﻩها می‌شوﺩ ﺿمن ﺍینکه خساﺭﺕها ﻭ صدمه‌ها ﺍقتصاﺩﻱ ناشی ﺍﺯ ﺁتش سوﺯﻱ بسیاﺭ باﻻست. ﺯماﻥ طلایی یا بهترین ﺯماﻥ جهت ﺍنجاﻡ ﺍقدﺍﻡ موثر ﺩﺭ گسترﺵ ﺁتش سوﺯﻱ بین ۳ تا ۵ ﺩقیقه می‌باشد که ﺍنجاﻡ ﺍین ﺍقدﺍﻡ با توجه به ﺯماﻥ پاسخ گویی ﺍستاندﺍﺭﺩ به حوﺍﺩﺙ توسط تیم‌هاﻱ عملیاتی که حدﻭﺩ ۶ ﺩقیقه می‌باشد فقط به ﻭسیله ﺍفرﺍﺩ عمومی حاﺿر ﺩﺭ محل ﺍمکاﻥ پذیر ﺍست. خوشبختانه با توجه به بهبوﺩ ﺭعایت ﺍلزﺍماﺕ ﺍیمنی ﺩﺭ ساخت ساختماﻥ‌ها ﻭ ﺍلزﺍﻡ قانونی نصب تجهیزﺍﺕ ثابت ﻭ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق, تجهیزﺍﺕ موﺭﺩ نیاﺯ جهت ﺍقدﺍﻡ ﺍﻭلیه ﺩﺭ صوﺭﺕ برﻭﺯ ﺁتش سوﺯﻱ ﺩﺭ ﺍکثر ساختماﻥها خصوصا ساختماﻥ‌هاﻱ نوساﺯ فرﺍهم گرﺩیدﻩ ﺍست.

جهت شرکت در دوره آموزش اطفا حریق در موسسه نوین پارسیان کلیک نمایید

ﺩﺭ عین حاﻝ عدﻡ برگزﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩهاﻱ عمومی ﺍیمنی ﻭ ﺁتش نشانی برﺍﻱ ﺍفرﺍﺩ عمومی تبدیل به پاشنه ﺁشیل جامعه گرﺩیدﻩ ﺍست ﻭ سبب گرﺩیدﻩ ﺍست ﺩﺭ صوﺭﺕ برﻭﺯ حاﺩثه به ﺩلیل عدﻡ گذﺭﺍندﻥ ﺩﻭﺭﻩ‌هاﻱ ﺁموﺯشی توﺍنایی ﺍنجاﻡ ﺍقدﺍﻡ موثر ﺩﺭ جهت ﺍطفاء یا کنترﻝ حاﺩثه ﺭﺍ ندﺍﺭند ﻭ عملا فقط ﺍگر بتوﺍنند خوﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ محیط خاﺭﺝ میکنند.

پیشگیری از حریق، آسان تر از جبران خسارات

برﺭسی ﺁماﺭهاﻱ ﺩقیق حریق توسط کشوﺭهاﻱ پیشرفته نشاﻥ می‌ﺩهدبیش ﺍﺯ ۷۵ ﺩﺭصد حریق‌ها قابل پیش بینی ﻭ پیشگیرﻱ می‌باشد ﻭ ﺩﺭ صوﺭﺕ ﺍستفاﺩﻩ صحیح ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭ تجهیزﺍﺕ ﺁتش نشانی عصر حاﺿر ﻭ ﺁموﺯﺵ ﻭ تمرین ﻭﺍقعی، کافی ﻭ مدﺍﻭﻡ می‌توﺍﻥ خساﺭﺍﺕ ﻭ تلفاﺕ حریق‌هاﻱ غیر قابل پیش بینی ﺭﺍ نیز به طرﺯ چشمگیرﻱ کاهش ﺩهد. پیش بینی ﻭ پیشگیرﻱ خطرﺍﺕ حریق، ﺿرﻭﺭﺕ ﺍیجاﺩ ﺍطلاعاﺕ پر ﺩﺍمنه ﻭ عمیق علمی ﻭ فنی ﺍﺯ یک قرﻥ پیش کاملا ﺍحساﺱ شد ﻭ منجر به ﺍیجاﺩ ﺭشته مهندسی حفاظت ﺍﺯ حریق گرﺩید که هموﺍﺭﻩ ﻭسعت معلوماﺕ ﻭ ﺍهمیت ﺁﻥ سریع صعوﺩﻱ ﺩﺍشته ﺍست، ﺯیرﺍ ناچاﺭ بایستی با تکنولوﮊﻱ ﺭﻭﺯ همگاﻡ شوﺩ ﻭ با تهیه ﻭ تدﻭین ﺍنوﺍﻉ ﺁیین نامه‌ها ﻭ ﺍستاندﺍﺭﺩهاﻱ معتبر ﻭ ﺭعایت ﻭ ﺍجرﺍﻱ ﺁنها تا جایی که ممکن ﺍست ﺍﺯ برﻭﺯ حریقهاﻱ ﺍحتمالی کاسته شوﺩ.

شاید به مطلب بررسی انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق و نقش آنها نیز علاقمند باشید

حریق ممکن ﺍست به هر نوﻉ ساختماﻥ، تاسیساﺕ یا محوطه ﺍﻱ حمله ﻭﺭ شوﺩ، هیچ خانه، مدﺭسه،، خوﺩﺭﻭ، مزﺭعه، کشتی بیماﺭستاﻥ، قطاﺭ، ﺍنباﺭ، جنگل، ﺍﺩﺍﺭﻩ، هوﺍپیما، ﺁﺯمایشگاﻩ ﺍﻱ نیست که ﺍﺯ خطر ﺁتش سوﺯﻱ مصوﻥ باشد. ﺍگر چند ساﻝ ﺩﺭ بناﻱ معینی حریق ﺭﺥ ندهد علامت مصوﻥ بوﺩنش ﺍﺯ حریق نیست همانطوﺭ که ﺍگر چندین ساﻝ شخص بیماﺭ نشوﺩ ﺩلیل مصوﻥ بوﺩنش ﺍﺯ بیماﺭﻱ نمی توﺍند باشد.

سازمان ها و عوامل مسئول در قبال حریق

پس ﺁتش سوﺯﻱ جنبه عمومی ﺩﺍشته ﺩﺭ هر جا ﻭ برﺍﻱ هرکس ﺍمکاﻥ ﺍتفاﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍغلب سبب تحمیل خساﺭﺍﺕ سنگین مالی ﻭ تلفاﺕ ﻭ جرﺍحاﺕ جانی ﺍست. باید ﺩﺭ نظر ﺩﺍشت که حفاظت ﺍﺯ حریق ﺩﺭ ﺍنحصاﺭ ساﺯمانهاﻱ ﺁتش نشانی ﻭ یا ﻭﺍحدهاﻱ ﺁتش نشانی نمی باشد. ﺍینها ﺍگر به ﻭظایف خوﺩ خوﺏ عمل کنند ﻭ ﻭسایل کافی محصوﻝ تکنولوﮊﻱ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺩست ﺩﺍشته ﻭ ﺁموﺯﺵ ﻭ تمرین صحیح ﻭ مدﺍﻭمی ﺩﺍﺭﺍ باشند تنها کمک کاﺭ خوﺍهند بوﺩ ﻭ حفاظت ﺍصلی با خوﺩ ﺍشخاﺹ ﻭ صاحباﻥ صنایع ﻭ حرﻑ ﻭ مدیرﺍﻥ ساﺯمانها ﻭ ﺩستگاههاﻱ مختلف ﺩﻭلتی ﻭ ملی ﺍست.

جهت آموزش نرم افزارهای کنترل پروژه در موسسه نوین پارسیان کلیک نمایید

ﺩﺭ غیر ﺍینصوﺭﺕ به ﺍین می‌ماند که شخصی بدلیل بیمه عمر بوﺩﻥ ﻭ ﻭجوﺩ بیماﺭستاﻥ ﺩﺭ شهر مربوطه به سلامت خوﺩ ﻭ پیشگیرﻱ ﺍﺯ خطرﺍﺕ ﻭ تصاﺩفاﺕ توجه نکند. ﺁگاﻩ کرﺩﻥ ﺍفرﺍﺩ جامعه ﺩﺭ خصوﺹ ﺍهمیت ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق ﻭ همچنین برگزﺍﺭﻱ ﺁموﺯﺵ‌هاﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭخصوﺹ نحوﻩ نگهدﺍﺭﻱ ﺍین تجهیزﺍﺕ می‌توﺍند تاثیر بسزﺍیی ﺩﺭ کاهش گسترﺵ حوﺍﺩﺙ گرﺩﺩ. مطابق با ﺁماﺭ NFPA ﺍﺯ ساﻝ ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ هشدﺍﺭ‌هاﻱ صوتی سیستم‌هاﻱ کشف حریق ﺩﺭ ۵۳ ﺩﺭصد ﺁتش سوﺯﻱ‌هاﻱ مناﺯلی که به ﺍطلاﻉ ساﺯماﻥ ﺁتش نشانی ﺭسیدﻩ ﺍست، فعاﻝ شدﻩ ﺍست. سه موﺭﺩ ﺍﺯ ۵ موﺭﺩ ﺁتش سوﺯﻱ مناﺯلی که منجر به تلفاﺕ جانی شدﻩ ﺍست ﺩﺭ مناﺯلی ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍست که یا سیستم کشف ﻭ ﺍعلاﻥ ﺁتش نصب نبوﺩﻩ ﺍست (%۳۸) یا ﺍین سیستم‌ها عمل نکرﺩﻩ ﺍست.(%۲۱) ﺩﺭ ساختماﻥ مسکونی که ﺁتش سوﺯﻱ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍست ﻭ سیستم ﺍعلاﻥ حریق عمل نکرﺩﻩ ﺍست، تقریبا نصف (%۴۶) ﺍﺯ هشدﺍﺭ ﺩهندﻩ‌هاﻱ ﺩﻭﺩ یا باطرﻱ ندﺍشته ﺍند یا باطرﻱ ﺁنها قطع بوﺩﻩ ﺍست.

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

آمار استفاده از ابزار اطفا حریق در نقاط مختلف

بر ﺍساﺱ گزﺍﺭﺵ ساﻝ ۲۰۰۵ ﺍنجمن حفاظت حریق ﺁمریکا ۹۷، ﺩﺭصد حریق ساختمان‌هایی که به سیستم‌هاﻱ ﺍفشانگر مجهز بوﺩﻩ ﺍند تنها به ﻭسیله تعدﺍﺩ ۱۰ ﺩهانه ﺁﺏ پاﺵ مهاﺭ شدﻩ که ﺍﺯ ﺍین تعدﺍﺩ ۸۳ ﺩﺭصد حریق‌ها تنها به ﻭسیله ۲ ﺩهانه ﺁﺏ پاﺵ مهاﺭشدﻩ ﺍست. خساﺭﺍﺕ ناشی ﺍﺯ حریق ﺩﺭ مناﺯﻝ مسکونی ﻭ ﺁپاﺭتماﻥهاﻱ مجهز به سیستمهاﻱ ﺍفشانگر، نصف مناﺯﻝ ﻭساختماﻥ‌هایی ﺍست که فاقد ﺍین سیستم‌ها هستند. ﺁماﺭ مرﮒ ﻭمیر بر ﺍثر حریق ﺩﺭ ساختماﻥهاﻱ مجهز به سیستمهاﻱ ﺍفشانگر خوﺩکاﺭ ۸۶ ﺩﺭصد کمتر ﺍﺯ ساختماﻥ‌هاﻱ فاقد ﺍین سیستم‌ها ﺍست. ﺁماﺭ‌هاﻱ مشابهی نیز ﺩﺭ موﺭﺩ مرﮒ ﻭمیر ﺁتش نشاناﻥ ﺩﺭ ﺍین نوﻉ حوﺍﺩﺙ صدﻕ میکند به طوﺭﻱ که ﺩﺭ ساﻝ ۲۰۰۶ هیچ ﺁتش نشانی ﺩﺭ حریق ساختماﻥ‌هاﻱ مجهز به سیستم‌هاﻱ ﺍفشانگر خوﺩکاﺭ جاﻥ خوﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩست ندﺍﺩﻩ ﺍست. ﺩﺭ تحقیقاﺕ شرکت بیمه  FM Global نشاﻥ می‌ﺩهد که ۷۰ ﺩﺭصد تمامی حریق‌ها با عملکرﺩ حدﺍکثر ۵ ﺩهانه ﺁﺏ پاﺵ قابل کنترﻝ ﺍست. بر ﺍساﺱ ﺁماﺭ منتشر شدﻩ ﺩﺭ ﺁمریکا ﺍﺯ ساﻝ ۱۹۷۷ تا ساﻝ ۱۹۹۸ میزﺍﻥ تلفاﺕ ﺩﺭ ﺁتش سوﺯﻱ ساختماﻥ‌هاﻱ بلند ﺍﺯ ۷۳۹۵ نفر به ۴۰۳۵ نفر کاهش یافته ﺍست ﺩﻻیل عمدﻩ کاهش ﺁﻥ نیز -۱ : ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ حسگر‌هاﻱ ﺩﻭﺩ ﺩﺭ ساختماﻥ -۲ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ موﺍﺩ مناسب ﺩﺭ ساخت ساختماﻥها -۳ ﺍفزﺍیش توﺍنایی ﺩﺭ خاموﺵ کرﺩﻥ ﺁتش -۴ ﺍفزﺍیش ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ پاﺵها ﺩﺭ ساختماﻥ می‌باشد. برﺭسی ﺩقیق ﺁماﺭ ﺍﺭﺍئه شدﻩ نشاﻥ می‌ﺩهد که ﺩﺭ صوﺭﺕ ﺁموﺯﺵ ﺍفرﺍﺩ جامعه ﺩﺭ خصوﺹ ﺍهمیت نصب ﻭ ﺩﺭ سرﻭیس بوﺩﻥ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق می‌توﺍند خساﺭﺍﺕ ناشی ﺭﺍ به یک چهاﺭﻡ کاهش ﺩهد.

جهت شرکت در دوره طراحی سازه در موسسه نوین پارسیان کلیک نمایید

با برﺭسی‌هاﻱ ﺍنجاﻡ شدﻩ بیشتر عوﺍمل ﺩﺭ حریق‌هاﻱ ساختماﻥ، ﺁتش سوﺯﻱهایی ﺍست که ﺩﺭ ﺍثر ﺍلکتریسیته به ﻭجوﺩ ﺁمدﻩ ﺍست ﻭ عدﻡ ﺁگاهی ساکنین باعث میشوﺩ که ﺍین حریق‌ها شدﺕ پیدﺍ کند ﺩﺭ نتیجه کل ساختماﻥ ﺩچاﺭ حریق شوﺩ ﻭ یک حاﺩثه ناگوﺍﺭ ﺭﺍ ﺭقم میزند. ﺩﺭ کشوﺭهاﻱ پیشرفته ﺁموﺯﺵ شهرﻭندﺍﻥ ﺩﺭ تمامی سنین جهت تشخیص خطرﺍﺕ ﺍحتمالی ﻭ ﺁشنایی با سیستم‌هاﻱ ﺁعلاﻥ ﻭ ﺍطفاء حریق ﻭ ﺍنجاﻡ عملکرﺩ صحیح، یکی ﺍﺯ ﻭظایف مهم ساﺯماﻥ‌هاﻱ ﺁتش نشانی ﺍست. ﺁموﺯﺵ تکنیک‌هاﻱ مربوطه به تخلیه ﻭ خاﺭﺝ شدﻥ ﺍﺯ محل ﺁتش سوﺯﻱ ﺍﺯ قبیل توقف، پریدﻥ، خزیدﻥ ﻭ سینه خیز ﺭفتن ﺩﺭ محیط‌هاﻱ ﺩﻭﺩ ﺁلوﺩ ﺍﺯ جمله ﺍین ﺁموﺯﺵها محسوﺏ می‌شوﺩ. ساکناﻥ ساختماﻥ پس ﺍﺯ ﻭقوﻉ حریق ﺯماﻥ کافی برﺍﻱ برنامهﺭیزﻱ جهت فرﺍﺭ نخوﺍهند ﺩﺍشت بنابر ﺍین ﺩﺭ صوﺭتی که ﺁموﺯش‌هاﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ قبیل ﺍﺭﺍئه شدﻩ باشد میتوﺍنند با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍین ﺍطلاعاﺕ جاﻥ خوﺩ ﻭ خانوﺍﺩﻩ شاﻥ ﺭﺍ نجاﺕ ﺩهند.

سیستم های اعلان و اطفاء حریق

نکات مهم در بهبود ایمنی ساختمانی

پیشنهاﺩﺍﺕ ﺫیل ﺩﺭ ﺭﺍستاﻱ بهبوﺩ شرﺍیط ﻭ ﺍستاندﺍﺭﺩ ساﺯﻱ ﺍیمنی ساختماﻥ‌های مسکونی ﺍﺭﺍئه میگرﺩﺩ:

 1. نصب سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻡ حریق
 2. ﺍلزﺍﻡ نصب ﻭ ﺍستفاﺩﻩ ﻭ به کاﺭ گیرﻱ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ﺍطفاء حریق WET SYSTEM سیستم تر DRY SYSTEM (سیستم خشک) ﻭ ﺩﺭ مرﺍکز مهم ﻭ ساختمانی مرتفع
 3. نصب پنل‌هاﻱ هوشمند ﺍعلاﻡ حریق
 4. ﺁموﺯﺵ عملی ﺍطفاء حریق به ﻭسیله خاموﺵ کنندﻩ ﺁتش نشانی به عموﻡ مرﺩﻡ ﺩﺭ همه ﻱ نهاﺩ‌ها
 5. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم EWSDA
 6. ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سیستم‌هاﻱ ثابت CO2 ﻭ یا FM200 ﺩﺭ جاهایی که تجهیزﺍﺕ ﺍلکتریکی ﻭجوﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 7. ﺁموﺯﺵ نظاﺭﺕ مستقیم ساکنین ساختماﻥ ﺩﺭ خصوﺹ ﺩﺭ سرﻭیس بوﺩﻥ سیستم‌هاﻱ ﺍعلاﻥ حریق ﻭ ﺍطفاء حریق
 8. ﺁموﺯﺵ ساکنین ﻭ ﺁشنایی ﺁنها با تجهیزﺍﺕ ثابت ﺍﺯ قبیل هوﺯﺭیل (فایرباکس)، خاموﺵ کنندﻩ‌ها ﻭ…
 9. ﺁموﺯﺵ برگزﺍﺭﻱ مانوﺭ‌هاﻱ ﺍطفاء حریق ﺩﺭ شهرها ﻭ ﺭﻭستاها به صوﺭﺕ محله ﺍﻱ ﻭ حتی ﺩﺭ یک ساختماﻥ
 10. تالیف یک کتاﺏ ﺍیمنی ﻭ ﺍطفاء حریق ﻭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ به عنوﺍﻥ یکی ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﺭ مدﺍﺭﺱ
 11. ﺁموﺯﺵ ساکنین ﻭ ﺁشنایی ﺁنها با ﺍنوﺍﻉ ﺩتکتوﺭ‌ها ﻭ سیستم‌هاﻱ ﺍسپرینکلر
 12. ﺁموﺯﺵ ﺍیمنی ﺩﺭ خانه تاکید بر ﺍیمنی ﺩﺭ مناﺯﻝ ﺍﺯ جمله مباحث مهم ﻭ ﺍصلی ﺩﺭ ﺁموﺯﺵ‌هاﻱ ﺁتش نشانی ﺍست.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود