جلسه اول “سمینار مراحل ساخت یک کارخانه پتروشیمی”

مراحل ساخت یک کارخانه پتروشیمی - ارئه دهنده:مهندس رستگار (کارهای بزرگ ازمردان بزرگ ساخته است ومردان هنگامی بزرگ میشوندکه بخواهند.)شارل دوگل به نام ایزددانا، بادرودبه اعضای محترم گروه،درمحضر شما بزرگواران پی میگیریم ادامه سمینار را. بازرسی تکمیلی مکانیکی کارخانه پتروشیمی: ارتباط بین تجهیزات به لحاظ ماشینری ولوله کشینصب صحیح
بیشتر بخوانید..