تفکر سیستمی در طراحی پایپینگ صنعتی

0

کاهش ﺯماﻥ و هزینه بر اساﺱ چهارچوﺏ پروﮊه‌های صنعتی اﺯ امور اساسی در انجاﻡ ﺁنها می‌باﺷد. برای این مهم پیاده ساﺯی تفکر سیستمی به معنی ایجاد رویکرد فرﺁیندی بسیار مهم و راهگشا ﺧواهد بود. رویکرد فرﺁیندی در طراحی پایپینگ و یا هماﻥ تفکر سیستمی در طراحی، بیاﻥ می‌دارد که در مرحله طراحی، صرفا توجه به ابتدا و انتهای طراحی و تحویل محصوﻝ یا هماﻥ نقشه ها، کافی نبوده و می‌بایست به ورودی‌ها و منابع ورودی و ﺧروجی‌ها و گیرندگاﻥ ﺧروجی و ذی‌نفعان و موارد مد نظر ایشاﻥ توجه کافی مبذوﻝ ﺷود. در این مقاله سعی ﺷده تا در بخش مدیریت هزینه، با به کارگیری ترفندهایی، راهکاری برای سیستماتیک کردﻥ و فرﺁیندی نگاه کردﻥ به مبحث هزینه در بطن طراحی و سه بعدی ساﺯی ایجاد گردد. اﺯ نتایج این مهم می‌تواﻥ به کاهش و مدیریت هزینه‌های طراحی، تامین، نصب، اجرا، تحویل، انبارگردانی، تعمیراﺕ و نگهداری اﺷاره نمود.

پیشرفت کامپیوترها و عواقب آن بر طراحی پایپینگ

با گسترﺵ استفاده اﺯ ابزارﺁﻻﺕ کامپیوتری و نرﻡ افزاری در علوﻡ مهندسی و طراحی و مدیریت پروﮊه، پاسخ‌های مناسبی به درﺧواست‌های متعدد پروﮊه نظیر انسجاﻡ و تطابق پروﮊه با چهارچوﺏ ها، مدیریت بهینه منابع، مدیریت منظم ﺯمانبندی و پیشبرد پروﮊه بر اساﺱ پیش بینی‌ها و تخمین‌های انجاﻡ ﺷده و . . . فراهم ﺷده است. با عمیق تر ﺷدﻥ ارتباﻁ فنآوری‌ها با پروﮊه و بروﺯ رسانی درﺱ ﺁموﺧته‌ها در هم تنیده اﺯ مراحل مختلف پروﮊه -اﺯ تأمین و تخصیص منابع، طراحی و . . . تا اجرای و بهره برداری و نگهداری- ؛ با بررسی تعارضاﺕ و مخاطراﺕ به وجود ﺁمده و مطالعه محصوﻻﺕ نامنطبق با اهداﻑ و برنامه ریزی‌ها و طراحی ها، رفته رفته ایجاد یک هسته متمرکز؛ که اﺛر و تصویر تمامی مراحل و فرﺁیندهای طراحی، تأمین، اجرا و بهره برداری و . . . را در ﺧود منعکس نموده و قابلیت رصد و محک ﺯدﻥ تاﺛیر پذیری هر بخش با تغییراﺕ مختصر و یا کلی بخش‌های دیگر را به صورﺕ پویا و برﺧﻂ داﺷته باﺷد؛ ﺧود را به عنواﻥ راه حلی مفید و فراگیر به ذی‌نفعان و متولیاﻥ پروﮊه‌ها دیکته نموده و نیاﺯ به یکپارچه ساﺯی تمامی اطلاعاﺕ در یک بستر منسجم را به سرفصلی اجتناﺏ ناپذیر در تمامی نظامنامه‌ها و استانداردهای مرتبط با مدیریت پروﮊه تبدیل نمود.

برای شرکت در دوره آموزش پایپینگ در آموزشگاه نوین پارسیان کلیک نمایید

اﺯ طرفی ابزار مدلساﺯی سه بعدی مدتهاست که پاسخگوی عمده نیاﺯهای مهندسی پروﮊه بوده و ایده اینکه باقی اطلاعاﺕ مهندسی مورد نیاﺯ در مدیریت پروﮊه را بتواﻥ به ﺁﻥ ضمیمه نمود، تفکری جاه‌طلبانه و وسوسه انگیز برای ذی‌نفعان و طراحاﻥ در این ﺯمینه ﺷد. مقاله مذکور به نحوه پیاده ساﺯی روﺵ منسجم نمودﻥ اطلاعاﺕ مدیریت هزینه پروﮊه و مدلساﺯی سه بعدی در بخش پایپینگ پروﮊه پرداﺧته و سعی در بیاﻥ مزایای این طرﺡ دارد. ﺷایاﻥ ﺫکرست که به همین طریق امکاﻥ ضمیمه نمودﻥ باقی معیارهای مدیریت پروﮊه با مدلساﺯی سه بعدی وجود دارد.

تفکر سیستمی، اهمیت هزینه

هر پروﮊه صنعتی که در محدوده سه ضلع مثلث چهارچوﺏ ، ﺯمانبندی  و هزینه  حرکت نموده و توقعاﺕ این سه مهم را فراهم نماید، یک پروﮊه بهینه و صحیح ﺧواهد بود. در این مقاله تمرکز بر روی مبحث هزینه بوده و به دنباﻝ راهکاری برای انسجاﻡ تخمین‌های هزینه پروﮊه با بخش‌های دیگر پروﮊه می‌باﺷد. هماﻥ گونه که فلاحی و همکاراﻥ در ساﻝ 1399 پیاده ساﺯی رویکرد فرﺁیندی در طراحی پایپینگ را توضیح داده اند، در ﺷکل 1 مشخص ﺷده که مبحث هزینه به نوعی در تمامی مراحل فرﺁیند طراحی سایه افکنده و هر اقدامی در تمامی مراحل طراحی و پروﮊه صورﺕ پذیرد، یا بر روی هزینه اﺛر گذارست و یا اﺯ جوانب مربوﻁ به هزینه اﺛر پذیری دارد. این ﺷکل ترجمه اقداماﺕ رویکرد فرﺁیندی ﺫیل نظامنامه مدیریت کیفیت در طراحی پایپینگ می‌باﺷد. در تمامی مراحل ﺁﻥ می‌تواﻥ رد مباحث هزینه و مدیرتی ﺁﻥ را پیدا کرد. این مهم نشاﻥ میدهد که کنترﻝ و مدیریت هزینه صرفا بخشی اﺯ ابتدای پروﮊه برای برنامه ریزی و برﺁورد و مبحثی اﺯ انتهای پروﮊه برای بررسی اقداماﺕ و مقایسه واقعیت و برنامه ریزی‌ها نیست. بلکه می‌تواﻥ و البته می‌بایست در تمامی مراحل پروﮊه تطابق اقداماﺕ با انتظاراﺕ مدیریت هزینه را رصد نموده و هرجا که انحرافی مشاهده ﺷد بلافاصله ضمن بررسی ﺁﻥ اقداﻡ اصلاحی و مناسب ﺁنرا در فهرست برنامه‌ها و اقدامت ﺁتی جانمایی و برنامه ریزی نمود.

طراحی پایپینگ و تفکر سیستمی
ﺷکل : 1 دامنه اﺛر هزینه در رویکرد فرﺁیندی در طراحی مهندسی

مبحث فلسفه طراحی اﺯ اقداماﺕ مفید و مناسب صورﺕ گرفته در ﺯمینه کنترﻝ هزینه‌ها در گروه موننکو است که همانطور که در ﺷکل 1 اﺷاره ﺷده در مراحل مختلف رویکرد فرﺁیندی اﺛر گذارست. این مدارﻙ عبارتند اﺯ بررسی گزینه‌های موجود در طراحی و سنجش مزیت‌ها و معایب هر یک و نهایتا انتخاﺏ یک طرﺡ با منظور نمودﻥ هزینه ﺁﻥ برای انجاﻡ اقداماﺕ ﺁتی که منجر به معرفی طرﺡ بهینه و مقروﻥ به صرفه می‌ﺷود. در ادامه این مقاله اﺛر این مدارﻙ بر مدیریت هزینه در رویکرد فرﺁیندی و دست ﺁﺧر اﺛر ﺁﻥ بر قیمت گذاری اقلاﻡ پایپینگ در مدلساﺯی سه بعدی تبیین می‌گردد.

برای شرکت در آموزش دوره ابزار دقیق در مجتمع فنی مهندسی نوین پارسیان کلیک نمایید

مدلساﺯی اطلاعاﺕ ساخت

به ﺯباﻥ ساده مدلساﺯی اطلاعاﺕ ساﺧت عبارتست اﺯ مصور نمودﻥ – سه بعدی نمودﻥ- ، یکپارچه نمودﻥ و توﺃماﻥ نمودﻥ تمامی داده‌ها و اطلاعاﺕ مراحل مختلف پروﮊه به نحوی که در هر مقطع اﺯ ﺁﻥ بتواﻥ تغییراﺕ در هر ﺯمینه و اﺛر ﺁﻥ بر ﺯمینه‌های دیگر پروﮊه را سنجیده تا با بررسی همه جانبه تغییراﺕ در تمامی ابعاد، بتواﻥ تصمیماﺕ ﻻﺯﻡ، متناسب و بهینه را اتخاد و اقدامت ﺁتی را باﺯ تعریف و مجددا برنامه ریزی نمود. اﺯ ﺁنجایی که ساﺧت و نهایی نمودﻥ مراحل مختلف تولید یک واحد صنعتی اﺯ جمله طراحی، تامین هزینه و . . . و اجرا و بهره برداری در چند مرحله صورﺕ می‌پذیرد، با در دست داﺷتن تخمین هزینه و ﺯمانبندی مراحل مختلف اجرای طرﺡ صنعتی در مرحله طراحی و ضمیمه نمودﻥ این موارد به مدﻝ ساﺯی سه بعدی ﺁنها می‌تواند به یکپارچه ساﺯی ابعاد مختلف کنترلی و برنامه ریزی طرﺡ کمک کرده بسیاری اﺯ اهداﻑ مدیریت پروﮊه را تامین نماید. در ﺷکل 2 ابعاد مختلف مدلساﺯی اطلاعاﺕ ساﺧت مشخص ﺷده است.

مهندسی پایپینگ
ﺷکل : 2 چرخه ابعاد مدلساﺯی اطلاعاﺕ ساخت

ابعاد مدلسازی

مدلساﺯی در 7 بعد اصلی تعریف ﺷده که عبارتند اﺯ:

  • بعد اوﻝ تا سوﻡ: این ابعاد هماﻥ مدلساﺯی طرﺡ در سه بعد فﻀای کارتزین می‌باﺷد. اﺯ مزایای این مدلساﺯی سه بعدی بررسی مصور طرﺡ، رفع تداخلاﺕ احتمالی، مشخص نمودﻥ جانمایی کلی و جزئی

و . . . می‌باﺷد. برای طرﺡ‌های در دست طراحی مدﻝ سه بعدی توسط تیم طراحی تهیه و مدلساﺯی می گردد و برای طراﺡ‌های موجود اﺯ ابزارهای متنوعی نظیر اسکن لیزری و . . . می‌تواﻥ استفاده نمود. در ﺷکل 3 نمونه ای اﺯ مدﻝ سه بعدی یک پروﮊه نیروگاهی مشاهده می‌گردد.

مهندسی پایپینگ و مدلسازی سه بعدی
ﺷکل : 3 نمونه ای اﺯ مدلساﺯی سه بعدی

بعد چهارﻡ: این بعد اﺯ مدلساﺯی اطلاعاﺕ ساخت متمرکز بر مباحث کنترﻝ ﺯمانبندی و مدیریت ﺯماﻥ پروﮊه می‌باﺷد. با ضمیمه نمودﻥ ﺯمانبندی و برنامه ریزی فاﺯبندی, توالی وترتیب به مدﻝ سه بعدی به نحوی که این اطلاعاﺕ در هماﻥ پایگاهی درﺝ ﺷوند که اطلاعاﺕ جنس و هندسه المانها درﺝ گردیده است، می‌تواند موجباﺕ کنترﻝ تصویری مراحل مختلف پروﮊه و میزاﻥ پیشرفت هر جزیره را مشخص نماید.

بعد پنجم: این بعد مشتمل بر ضمیمه نمودﻥ هزینه ها، برنامه ریزی هزینه, مهندسی ارﺯﺵ, استخراﺝ مقادیر جهت انجاﻡ برﺁوردها, بهینه ساﺯی پیش اﺯ ساخت, تائیداﺕ باﺯرگانی و تامین تجهیزاﺕ و . . می‌باﺷد. این موارد به تطابق و ضمیمه ﺷدﻥ به مدﻝ سه بعدی میتوانند به صورﺕ مصور و سه بعدی در کنار باقی اطلاعاﺕ ساخت درﺝ گردیده و به نوعی جزئی اﺯ مدﻝ سه بعدی و در ﺁﻥ نهادینه ﺷوند. سابق بر این، اطلاعاﺕ مهندسی هزینه در بستر‌های جداگانه بررسی ﺷکل (4) و مدﻝ سه بعدی هم در محیط خود تکمیل و نهایی می‌ﺷدند. هدﻑ اﺯ این اقداماﺕ ضمیمه نمودﻥ مباحث مهندسی هزینه و متعلقاﺕ ﺁﻥ بر مدﻝ سه بعدی بعدی بوده که اولین گاﻡ ﺁﻥ درﺝ قیمت اقلاﻡ و خدماﺕ مربوﻁ به این اقلاﻡ در مدﻝ سه بعدی و یکپارچه ساﺯی ﺁنها می‌باﺷد.

مهندسی پایپینگ
ﺷکل : 4 نمونه ای اﺯ لیست خدماﺕ و قیمت هریک اﺯ مراحل ﺁﻥ

ویژگی ﻻﺯﻡ برای این یکپارچه ساﺯی اینست که قیمت‌ها بتوانند به صورﺕ برخط و در حین پروﮊه در هر ﺯماﻥ که ﺫینفاﻥ اراده نمودند قابل استحصاﻝ و بررسی باﺷد.

  • بعد ﺷشم: این بعد ﺷامل بر تحلیل مصرﻑ انرﮊی تطابق با استانداردهای طراحی محیطی می‌باﺷد.
  • بعد هفتم: بهره برداری و نگهداری، طی چرخه عمر, برنامه ریزی‌های تعمیر و نگهداری, مدارﻙ چوﻥ ساخت, دستورالعمل‌های O&M و . . . اﺯ مباحث این بعد اﺯ مدلساﺯی اطلاعاﺕ ساخت می‌باﺷند.

جهت شرکت در دوره آموزش تهویه مطبوع و تاسیسات در آموزشگاه فنی مهندسی نوین پارسیان کلیک نمایید

تفکر سیستمی در مدیریت هزینه و مدلساﺯی سه بعدی

همانطور که عنواﻥ ﺷد بسیاری اﺯ این فرﺁیندها و رویه‌های مربوﻁ به مدیریت پروﮊه ﺫیل نظامنامه‌ها و استانداردهای مختلف نظیر گستره مدیریت دانش 1 و یا سیستم مدیریت یکپارچه 2 در بخش‌های مختلف گروه موننکو جاری و ساری می‌باﺷد. لذا برای پیاده ساﺯی یک رویه جدید در ﺁﻥ دو راهکار وجود دارد. اوﻝ اینکه رویه جدید به تنهایی و جداگانه در فرﺁیندهای داخلی مجموعه پیاده ساﺯی ﺷده و اقداماﺕ مربوطه، پایش‌ها و بررسی‌ها و باﺯنگری‌های مربوﻁ به ﺁﻥ جداگانه صورﺕ پذیرد. دوﻡ اینکه سرفصلهای مشترﻙ این رویه جدید با اقداماﺕ نهادینه ﺷده در مجموعه استخراﺝ و اقداماﺕ مشترﻙ، یک مرتبه ولی برای رویه جدید و فرﺁیندهای قدیمی به صورﺕ توﺃماﻥ صورﺕ پذیرد. در اینجا با توجه به توضیحاﺕ داده ﺷده اقداماﺕ مشترﻙ ﺷناسایی ﺷده و مراحل مختلف پیاده ساﺯی بعد پنجم BIM با فعالیتهای داخلی مشترﻙ تطابق داده ﺷده و نهایتا رویه ساﺯگار با فرهنگ ساﺯمانی و اقداماﺕ داخلی و پوﺷش دهنده سرفصلهای اقداماﺕ جدید به صورﺕ فلوچارﺕ ﺷکل 5 ارائه می‌گردد.

مدل سازی طراحی پایپینگ با BIM
شکل : 5 فلوچارﺕ کلی پیاده ساﺯی بعد BIM 5

در هسته این فلوچارﺕ سه بعد مربوﻁ به مدلساﺯی سه بعدی مشاخص شده و مباحث مربوﻁ به بعد پنجم BIM نیز در نیمه باﻻیی این فلوچارﺕ درﺝ گردیده است. در نیمه پایینی نیز مواردی وجود دارند که با پیاده ساﺯی بعد پنجم BIM ، قابل استخراﺝ اﺯ مدﻝ سه بعدی گردیده و میتواند به موارد دیگر پروﮊه در ﺯمینه‌های کنترلی و برنامه ریزی اطلاعاﺕ بهینه و باﺯخوردهای مناسب را ارائه نماید.

مدلساﺯی سه بعدی

همانطور که عنواﻥ شد سه بعد اوﻝ BIM هماﻥ مدلساﺯی سه بعدی می‌باشد. مدﻝ سه بعدی، محل مدلساﺯی اقلاﻡ نیروگاه در بستر مجاﺯی بوده و هر نرﻡ افزار مدلساﺯی سه بعدی دارای قابلیت‌ها و مشخصاﺕ منحصر به خود می باشد و هریک در یک ﺯمینه قوﺕ بیشتر داشته و در ﺯمینه‌های دیگر در جزئیاﺕ کمتری ورود می‌نمایند. در گروه موننکو و در این مقاله تمرکز بر روی نرﻡ افزار PDMS1 می‌باشد. همانطور که در شکل 6 مشاهده می‌گردد. این نرﻡ افزار دارای ویژگی‌ها و انواﻉ ورودی و خروجی می‌باشد.

مدلسازی در مهندسی مکانیک
شکل : 6 شمای کلی ویژگی‌های یک مدﻝ سه بعدی

عمده تمرکز این نرﻡ افزار بر روی مدلساﺯی پایپینگ بوده و البته این نرﻡ افزار قابلیت طراحی تمامی بخش‌های یک واحد صنعتی را در خود دارا می‌باشد. همﭽنین برای گرفتن خروجی‌های مطلوبی نظیر لیست خرید و جزئیاﺕ ساخت و اجرا می‌تواﻥ اﺯ ویژگی‌های منحصر بفرد ﺁﻥ در بخش پایپینگ استفاده بیشتری برد. اﺯ این رو ورودی‌ها پایپینگ در ﺁﻥ جدا شده است. طراحی اقلاﻡ پایپینگ با توجه به تکرار پذیری هر قلم جنس و ویژگی‌های متشابه بعضی اﺯ اقلاﻡ در شرایط بیرونی عملیاتی نظیر دما، فشار، سیاﻝ داخلی و . . . باعث شده تا دسته بندی‌های کلی در این اقلاﻡ بر اساﺱ تشابه در این شرایط صورﺕ پذیرد. اﺯ این رو مدرک PMS1 در پروﮊه‌های پایپینگ تولید و به ساﻥ یک کتابخانه اولیه در طراحی پایپینگ عمل می‌کند. نرﻡ افزار مذکور این قابلیت را دارد که این کتابخانه را دروﻥ خود مدوﻥ ساﺯد و هر ﺯماﻥ طراﺡ نیاﺯ پیدا کرد، الماﻥ درخواستی را با شرایط عملکردی منطبق بر در اختیار او قرار دهد. در نتیجه می‌تواﻥ برای تمامی الماﻥ‌های موجود در مدرک PMS به صورﺕ اختصاﺹ و بدوﻥ تکرار مشخصاتی، قیمت را مشخص و با ﺁﻥ اختصاﺹ داد.

دقت در قیمت گذاری و تفکیک قیمت‌ها

همانظور که عنواﻥ شد می‌تواﻥ برای تمامی الماﻥ‌های موجود در مدرک PMS به صورﺕ جداگانه قیمتی را مشخص و به ﺁنها اختصاﺹ داد. اما تطبیق پذیری قیمت‌ها برای سایر الماﻥ‌ها به این اقلاﻡ محدود نگردیده و می‌بایست پارامتر هایی نظیر سلسله مراتب طراحی نرﻡ افزاری، سطح توسعه و . . . را مد نظر قرار داد.

در آموزش دوره برق نوین پارسیان چه می‌گذرد

عمق سلسله مراتب مدلساﺯی

مطابق تمامی نرﻡ افزارهای مدﻝ ساﺯی سه بعدی این نرﻡافزار نیز دارای ساختار سلسله مراتبی می‌باشد. همانطور که در شکل 7 نمایش داده شده است، ساختار سلسله مراتبی بدین معنی است که برای مدﻝ ساﺯی اقلاﻡ جزئی و کوچک ابتدا می‌بایست وارد جزیره مورد نظر اﺯ طرﺡ صنعتی به عنواﻥ مثاﻝ در نیروگاه وارد سالن توربین بخار شده و پس اﺯ ﺁﻥ ناحیه‌های مختلفی را تشکیل داده تا بتواﻥ پس اﺯ مدلساﺯی هر یک را بر اساﺱ عملکرد و وﻇیفه ﺁنها تشخیص داده و ردیابی نمود. سپس در داخل این نواحی مدﻝ ساﺯی سه بعدی؛ به فراخور ماهیت اقلاﻡ؛ جز به جز انجاﻡ می‌گردد. مطابق انتظار هر یک اﺯ این سلسله مراتب دارای ویژگی‌های مختص به خود هستند و بر اساﺱ این ویژگی‌ها و رفتارها می‌تواﻥ طریقه قیمت گذاری و تفکیک ﺁیتم‌ها را تبیین و مشخص نمود. در نتیجه هرچه بتواﻥ یک الماﻥ را در ساختار سلسله مراتب پایین تر درﺝ نماید می‌تواﻥ جزئیاﺕ بیشتری را برای هر الماﻥ اختصاﺹ داد و هرچه محدودیت در نفوﺫ در سلسله مراتب وجود داشته باشد به معنی طراحی کلی تر و با جزئیاﺕ کمتر می‌باشد. اﺯ طرفی هم عنواﻥ شد که هرچه بتواﻥ در سلسله مراتب پایین تر ،یک الماﻥ را جایگذاری کرد امکاﻥ تخصیص قیمت به جزئیاﺕ ﺁﻥ بیشتر خواهد شد و اگر یک الماﻥ در سلسله مراتب باﻻتر قرار بگیرد به معنی عدﻡ درﺝ جزئیاﺕ بوده و می‌بایست قیمت تماﻡ ﺁﻥ مجموعه به ﺁﻥ اختصاﺹ داده شود.

شکل : 7 عمق سلسله مراتب مدﻝ سه بعدی

سطح توسعه LOD 1

سطح توسعه به نوعی بیانگر دقت در ارائه جزئیاﺕ و تمرکز بیشتر در بیاﻥ ریزه کاری‌ها می‌باشد. در روند مدﻝ ساﺯی سه بعدی تلاﺵ طراﺡ بر ﺁﻥ است که مدلساﺯی را در سلسله مراتب پایین تر انجاﻡ داده و جزئیاﺕ بیشتری را به تفکیک هر ﺁیتم درﺝ نماید. این کار اصطلاحا طراحی با LOD باﻻتر می‌گویند. بدیهی است که با طراحی با دقت باﻻتر امکاﻥ درﺝ قیمت اقلاﻡ برای تک تک ﺁیتم‌ها وجود داشته، میتواﻥ به هر یک قیمت ﻻﺯﻡ را ضمیمه نمود. اما در شرایطی که امکاﻥ درﺝ جزئیاﺕ وجود نداشته و یا اﺯ مدﻝ موجود جزئیاﺕ قابل قبولی وجود ندارد می‌بایست طراحی را با سطح دقت پایین تر انجاﻡ داد و دسته ای اﺯ اقلاﻡ را به همراه همدیگر در سلسله مراتب باﻻتر به عنواﻥ مثاﻝ در یک ناحیه به صورﺕ یکپارچه منظور نمود.

شکل : 8 مقایسه سطوﺡ توسعه مدﻝ سه بعدی

 محدودیت‌های پیش روی تفکر سیستمی

علاوه بر ملزوماﺕ عنواﻥ شده در بخش قبل، محدودیت هایی نیز با توجه به ماهیت الماﻥ‌های طراحی در مدلساﺯی وجود داشته که بر روی نحوه قیمت دهی و اختصاﺹ هزینه اﺛر گذار می‌باشند. این موارد عبارتند اﺯ:

سطوﺡ متفاوﺕ توسعه طراحی در مدﻝ سه بعدی در گروه‌های مختلف

این مهم بداﻥ معناست که در برخی بخش‌های طراحی تمرکز محاسباﺕ و گرفتن لیست اقلاﻡ در داخل مدﻝ سه بعدی می‌باشد- نظیر بخش خطوﻁ لوله پایپینگ- و در بخشی دیگر نیز به دلیل عدﻡ تمرکز محاسباﺕ و متره و برﺁورد لیست اقلاﻡ در بسترهای دیگر، طراحی و تهیه لیست اقلاﻡ سه بعدی در یک نرﻡ افزار انجاﻡ نشده- مانند تجهیزاﺕ و یا الماﻥ‌های ساختمانی- و اﺯ وحدﺕ رویه در بخش‌های مختلف مهندسی جلوگیری به عمل می‌ﺁید. لذا در بحث‌های قیمت دهی و ضمیمه نمودﻥ قیمت به الماﻥ‌ها در بستر یکپارچه مدﻝ سه بعدی این تفاوﺕ‌ها می‌بایست منظور شده و راه حلی که پوشش دهنده هر دو روﺵ برﺁورد اقلاﻡ باشد را تبیین نمود.

گسترﺵ طراحی در جزایر مختلف

برخی اقلاﻡ قابل گنجایش در یک جزیره و یا به عبارﺕ توضیحاﺕ قبل، در یک سلسله مراتب نیستند. به دلیل امتداد برخی اقلاﻡ طراحی در چند جزیره در مدﻝ سه بعدی می‌بایست نحوه قیمت دهی و این الماﻥ‌ها نیز به فراخور خود به نحوی تبیین شوند که با روﺵ‌های قبلی قیمت دهی نیز ساﺯگار باشند.

گستردگی و پیوستگی اقلاﻡ

تعداد بسیار باﻻی الماﻥ‌ها در برخی اقلاﻡ نظیر یک الماﻥ داخل خط در طراحی پایپینگ و پیوستگی برخی اقلاﻡ نسبت به مواد اولیه ساخت نظیر مخاﺯﻥ یا کفساﺯی ساختماﻥ ها، بینانگر گسترگی و پیوستگی متعدد برخی الماﻥ‌ها داشته و مجددا اﺯ اتخاﺫ یک رویه همساﻥ برای همه الماﻥ‌ها جلوگیری می‌نماید. لذا این مهم نیز می‌بایست در درﺝ قیمت بر روی مدﻝ سه بعدی مد نظر قرار گیرد. با بررسی ملزوماﺕ و محدودیت‌های عنواﻥ شده وقت ﺁنست که به نحوه پیاده ساﺯی بعد پنجم BIM بر روی مدلساﺯی سه بعدی، به نحوی که تمامی نیاﺯمندی‌ها را کفایت نماید، پرداخته شود.

 پیاده ساﺯی تفکر سیستمی در مدیریت هزینه

در کنار ملزوماﺕ بیاﻥ شده، یکی اﺯ ویژگی‌های مهم مورد انتظار نظامنامه BIM و اهداﻑ داخلی هر مجموعه مشاوره، طراحی، اجرا، ساخت و . . . واحد صنعتی در بحث قیمت گذاری؛ انعطاﻑ، چابکی و پارامترپذیری سامانه قیمت گذاری می‌باشد؛ به نحوی که اوﻻً بتواﻥ قیمت مربوﻁ به چندین تأمین کننده را در ﺁﻥ وارد نمود، ﺛانیا بتواﻥ در لحظه و به صورﺕ برخط با تغییر قیمت تغییراﺕ را در مدﻝ سه بعدی اعماﻝ و اﺛراﺕ کلی ﺁﻥ را دید و ﺛالثا بتواﻥ برای مقاصد دیگر پایش و پاﻻیش اطلاعاﺕ قیمتی و حصوﻝ بهره برداری‌های ﻻﺯﻡ اﺯ ﺁﻥ، تمهیداﺕ ﻻﺯﻡ را در ﺁﻥ اندیشید. اﺯ این رو درﺝ قیمت در خود مدﻝ سه بعدی به صورﺕ دستی، در هر مرحله و با هر تغییر، امری ﺯمانبر بوده و عملا مقروﻥ به صرفه نیست. لذا می‌بایست بتواﻥ قیمت‌ها را در بستری مواﺯی وارد کرده و ارتباﻁ ﺁﻥ را با مدﻝ سه بعدی به صورﺕ نظیر به نظیر تضمین نمود. برای این کار نیاﺯ به تعریف پارامتری منحصر به هر الماﻥ تعریف شده در مدﻝ سه بعدی وجود دارد که بتواﻥ ﺁﻥ را نماینده مدﻝ سه بعدی دانست که هم اﺯ اقلاﻡ مدﻝ سه بعدی بتواﻥ به ﺁﻥ کدها رسید و هم اﺯ ﺁﻥ کد بتواﻥ به قلم مشخص در مدﻝ سه بعدی دست پیدا کرد. به همین منظور ویژگی جدیدی به اقلاﻡ مدﻝ سه بعدی به ناﻡ ﺁیتم کد ضمیمه شده است. در ﺁینده این ﺁیتم کد به الماﻥ واسط بین مدﻝ سه بعدی و سایز بسترهای پویش، پایش و پاﻻیش اطلاعاﺕ اﺯ جمله در بحث قیمت گذاری، تبدیل خواهد شد.

پیشتر عنواﻥ شد که قرارست ﺁیتم کد الماﻥ واسط بین مدﻝ سه بعدی و بستر قیمت گذاری باشد. به منظور ایجاد ارتباﻁ بین اقلاﻡ موجود در مدﻝ سه بعدی و بستر مواﺯی قیمتگذاری المانی تحت عنواﻥ ﺁیتم کد ایجاد می‌ گردد. این الماﻥ به صورﺕ یک کد ﻇاهر گردیده که توانایی دربرگرفتن تک تک اقلاﻡ را داشته و همﭽنین به صورﺕ منحصر به فرد و به این تکرار می‌باشد. مطابق شکل 9 این کد گذاری با توجه به ویژگی‌های باﻻ دارای خاصیت رفت و برگشتی بین مدﻝ سه بعدی و بستر مواﺯی قیمت گذاری می‌باشد. اﺯ طرفی خاصیت دربرگیرندگی برای تک تک اقلاﻡ موجود در مدﻝ سه بعدی باید به گونهای باشد که بتوانند تمامی اقلاﻡ سلسله مراتب مختلف و ویژگی‌های متعدد با نامگذاری و بدوﻥ نامگذاری شامل شود.

شکل : 8 مقایسه سطوﺡ توسعه مدﻝ سه بعدی

 

گردآوری شده توسط سعید فلاحی، احمدرضا عابدباﻥ و حمیدرضا رنجبریاﻥ

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود