برچسب

شغل

چگونه یک رزومه برنده داشته باشیم؟

نوشتن رزومه استاندارد که منجر به رسیدن به مرحله مصاحبه می گردد بنویسم . نکته مھم در آغاز این است که فرمت نگارشی که به عزیزانم خواھم گفت. سبک نگارش استاندارد آن است که مورد استفاده در کشورھای غربی می باشد. و البته منطق آن و تکنیکھای نگارش نظر مدیران ایرانی را نیز جلب خواھد کرد. ?How to make a winner Resume توجه داشته باشید که رزومه
بیشتر بخوانید..