شرح فرآیند واحد غلظت شکن (Visbreaker)


شرح عملیات (غلظت شکن )واحد کاهش گرانروي واحد کاهش گرانروي شامل دو بخش، بخش واکنش و بخش تقطیر است.


REACTION SECTION بخش واکنش یا خوراک واحد

بخش واکنش یا خوراك واحد، ته مانده برج تقطیر (غلظت شکن) در خلاء(VACCUM BOTTOM) است که در تانکهاي به شماره-TK 2018, 2019ذخیره شده و توسط تلمبههاي P-2003 A/Bبه واحد کاهش گرانروي پمپ می شود.

جریان هاي زیر در ابتداي واحد به خط لوله خوراك مرتبط میشوند که میتوان از آنها در مواقع مورد لزوم استفاده نمود.

-مسیر (ISO. FEED) WAXY DISTILATEکه به هنگام راهاندازي واحد میتوان از آن استفاده نمود.
-مسیر گازوئیل سبک و سنگین که به منظور راه اندازي یا بستن واحد و شستشوي مسیرها استفاده می شود.
-مسیر بخار آب BAR 20براي بخار زدائی مسیرها.
-محصول TARخروجی از E-310براي ایجاد جریان گردشی مواقع راهاندازي و تبین واحد استفاده می شود.

جریان خوراك تحت کنترل سطح( LIC-3001کنترل کننده سطح ) V-301 و با شار -PI 3001=0-10 bar و درجه حرارت تقریبی °D 150-120در پوسته مبدلهاي E-301 A/E (تبادل حرارت با محصول ) TAR گرم شده و سپس وارد ظرف نوسان گیر می شود FEED SURGE) DRUM V-301) سپس از ته V-301 وارد تلمبه هاي P-301 A/B می شود. (غلظت شکن) چنانچه به ته این تلمبه ها سرد و مایع داخل آن گرم باشد این تلمبه ها سرویس نمیآیند . جریانی از خوراك گرم خروجی از تلمبه ها پس از عبور از سولفوئید ولوهاي 3106یا XV-3105همیشه پمپ یدك را گرم نگه میدارد. این مسیر در حقیقت WARM UP LINEتلبمه ها است.

فشار خروجی تلمبه هاي فوق (PI-3002)=40-45 bar است. خوراك در خروجی از تلمبه هاي فوق وارد پوسته مبدلهاي( E-302 A/B) تبادل حرارت با TARشده و سپس در چهارپاس و از طریق شیرهاي کنترل FIT-3017, 3018, 3027, 3028وارد کوره H-301در محل ورود خوراك به کوره، به پاسها تزریق می شود.

قسمت جابجایی (CONVECTION)

خوراك در قسمت جابجایی (CONVECTION) کوره پیش گرم شده و براي گرم شدن نهایی و رسیدن به درجه حرارت واکنش وار قسمت تشعشعی (RADIATION) کوره که به صورت چهار CELL جداگانه است شده سپس چهار پاس خروجی از کوره H-301با هم یکی میشوند و وارد لوله انتقال (TRANSFER LINE)درجه حرارت در این قسمت به وسلیه TIC-3066که با 3022یا FC-3031به صورت CASCADEاست در C 405-395کنترل می شود. (غلظت شکن) کاهش درجه حرارت و در واقع قطع عمل کراکینگ و جلوگیري از تشکیل کک در TRANSFER LINEبه وسیله جریان هاي خنک کننده سنگین و سبک ) (HEAVY & LIGHT QUENCHکه به ترتیب توسط FIC-3032 و FIC-3031 کنترل می شوند، انجام میگیرد.

غلظت شکن
غلظت شکن


DISTILATION SECTION بخش تقطیر

بخش تقطیر یا V-(302) FLASH FRACTIONATOR برج خوراك خروجی از کوره H-301با دماي °C 414-400وارد ناحیه FLASH ZONEبرج V-302.(میشودFLASH RFACTION) در زیر ناحیه F.Zهیچ نوع سینی وجود ندارد. در بالاي ناحیه centre well F.Zقرار دارد که sealبوده و مایع نمیتواند از آنجا به پایین ریزش کند.

در بالاي centerwellبراي انجام تفکیک بهتر 14سینی وجود دارد و بدلیل کم شدن حجم بخارات هیدروکربوري قطر برجی در این ناحیه کم میشود براي دین سطح مایع در ته V-302امکان تعبیه شیشه است ندارد سطح نما (بدلیل کثیف شدن) وجود ندارد بنابراین علاوه بر LIC-3010که سطح مایع در V-302 را کنترل میکند سه عدد TIدر ارتفاعهاي پایین Liquid level LLL.LOW ارتفاع نرمال (NLL) و ارتفاع بالا (H.L.Lنصب شدهاند که به نوعی نشان دهنده سطح مایع در ته V-302 هستند زیرا دماي مایعات کمی بیشتر از بخارات هیدروکربوري است علاوه بر این بخش ارتفاع بالا H.LLچهار عدد NOZZLE VALVEبه فواصل مختلف از هم وجود دارند که با باز کردن آنها میتوان به وجود مایع در آن نقطه پی برد. (غلظت شکن) فلوتر LIC-3010به وسیله جریان دائمی از شسته میشود FLUSHINE OIL


جریانهاي خروجی از برج V-302عبارتند از:

-از پایین برج محصولTAR
-از بالا Gasolinو گازهاي سبک حاويH2S
-از قسمت میانی برج نیز یک جریان میان تقطیر خارج میشود که پس از سرد شدن مجدداً به برج برمیگردد. جریان خروجی از ته V-302نتحت کنترل LIC-3010و به علت اختلاف فشار بین دو برج وارد برج (میشودStriprer) V-303 جریان میان تقطیر از Center wellدر بالاي Flash zoneبرج V-302گرفته شده و توسط P-304 A-Bپس از عبور از جوشاننده E-307ته برج (V-306) stabilizer را گرم کرده و در برگشت به V-302به دو شاخه تقسیم می شود. (غلظت شکن)


شاخه اصلی آن تحت کنترل FIC-301 که با LIC-3009مخلوط شده و به عنوان Quenchبه زیر center wellبرمیگردد. شاخه دیگر آن تحت کنترل PIC-3035بعنوان جریان برگشتی میانی بصورت اسپري وارد بالاي می شود center well اگر سطح مایع در center wellزیاد باشد جریان FIC-3012زیاد شدن و گازهاي صعود کننده از ناحیه F.Zرا کاهش میدهند بعلت کم شدن فشار خط PIC-3033جریان مایع به بالاي center wellرا کم کرده و سطح مایع در آن را کاهش میدهد.

-جریان گازهاي بالاسري برج V-302در کولر هوایی E-304 A/Bو کولر آبی E-305 A-B خنک و معیان شده و وارد( V-305ظرف جمع کننده مایعات بالاسري )میگردد. براي جلوگیري از خوردگی به بالا سري برج V-302ماده شیمیایی توسط P-309تزریق میگردد. قسمتی از مایعات جمع شده در ظرف فوق توسط P-305یا یدك مشترك P-303 Bو تحت کنترل FIC-3013که با( TIC-3024کنترل کننده دماي بالاي V-302در -160 175°Ceascadeبه عنوان مایع برگشتی به بالاي برج V-302برمیگردد .

سمتی دیگر از مایعات هیدروکربوري ظرف فوق )مایعات مازاد حاصل از کراکینگ (توسط P-306 A/Bو تحت کنترل-LIC3011) کنترل سطح ) V-305به برج ) stabilizer (V-306ارسال میگردد. (غلظت شکن) آب ترش (Sour water) جمع شده در BOOTظرف V-305تحت کنترل LIC-3012به خط لوله SWتزریق میشود. V-301 باHCB-03-0014-6 (balance line) از طریق لوله توازن فشارV-302 برج مرتبط بوده و فشار آنها با هم متوازن هستند.

کنترلBarg 6-5.5 و درPIC-3010 توسطV-301 – 305 و ظرفV-302 فشار برج میشود میزان گازهاي خروجی از V-305پس از عبور از PV-3010توسط FI-3014اندازهگیري شده و وارد ظرف مایع گیر (K.O.Drum) V-308شده و از آنجا یا جهت حذف H2Sبه واحد تصفیه
گاز با آمین ارسال میشود و یا به ظرف (Fuel. Gas K.O. Drum) V-309ارسال و به عنوان سوخت کوره H-301مصرف میشود. در بالاسري برج V-302یک شیر کنترل HV-3007نصب شده که در مواقع اضطراري میتوان از اتاق کنترل صورت Manuallyآن را به طرف مشعل شرکت جهت کنترل فشار باز نمود.

برج عریان کننده

برج عریان کننده(STRLPPER) V-303 جریان خروجی از ته برج V-302تحت کنترل LIC-3010و بعلت اختلاف فشار موجود وارد سینی 4 برج عریان کننده V-3-3میشود و هیدروکربورهاي سبک آن توسط بخار آب barg 20و تحت کنترل FIC-3005آزاد شده و از بالاي V-303خارج میشود . محصول TARاز ته برج V-303وارد تلمبههاي P-302 A/Bمیشود.

سوئیچ DAL-3008که در خروجی مشترك هر دو تلمبه قرار دارد در موقع قطع برق باعث در سرویس قرار گرفتن توربین P-302-BTمیشود خروجی تلمبههاي فوق با فشار PI-3008=20-22bargبه سه شاخه تقسیم میشود. یک شاخه بعنوان MIN-FLOWبه برج V-303برمیگردد )حداقل جریانی براي P-302-A-Bبرابر است). در روي شاخه دوم شیر کنترل XV-3101وجود دارد که در شرایط اضطراري و به هنگام عمل کردن سوئیچ حداقل جریان به پاسهاي کورهFP;;-3012, 3027 ( ، H-301از سرویس خارج شدن )P-301 باز شده و به جریان خوراك خروجی از پوسته مبدل E-302تزریق می شود.

برقراري این جریان در پاسهاي کوره H-301از تشکیل کک در تیوپها جلوگیري میکند. شاخه سوم و در واقع شاخه اصلی خروجی P-302 A-Bپس از عبور از تیوپ مبدلهاي E-302 A/Eو E-301 A/E و تبادل حرارت با خوراك ورودي به دو شاخه تقسیم میشود یک شاخه بعنوان جریان خنک کننده سنگین (و تحت کنترلHeavy Quench) تزریق می شود TRANSFERLINE بهFIC-3032 قسمتی از این جریان از طریق لوله Res-03-0712-3بعنوان Quenceبه ته برج V-302به منظور جلوگیري از تشکیل کک در این ناحیه تزریق میشود. شاخه دیگر خروجی TARاز E-301پس از اندازه گیري توسط FI-3004و عبور از LIC-3003 (کنترل کننده سطح ) V-303در کولرهاي آبی E-310با آب ولرم (Tempered water) خنک شده و خروجی TAR از E-310به دو شاخه تقسیم می شود.

خروجی TAR

یک شاخه بعنوان جریان خنک کننده سرد Gold Heavy Quenchبه خروجی کوره در Transfer lineتزریق میشود. (معمولاً از این جریان استفاده نمیشود) و شاخه دیگر آن به طرف مرز واحد رفته در آنجا به دو شاخه تقسیم میشود یک شاخه بعنوان START UP LINEبه خط لوله خوراك ورودي به واحد مرتبط شده و در مواقع راه اندازي واحد از آن استفاده میشود.

شاخه دیگر آن بعنوان محصول TARبه مخزن 2047الی TK-2042ارسال میشود .جریان گازهاي بالاسري در کولر هوائی E-303 A/Bخنک و معیان شده و وارد ( V-304ظرف جمع کننده جریان برگشتی( میگردد. مایعات ظرف فوق وارد P-3030 A/Bو خروجی تلمبه به سه شاخه تقسیم میشود. یک شاخه آن تحت کنترل FIC-3006که با TIC-3067به صورت Cascadeاست بعنوان مایع برگشتی به سینی شماره 8برج Stipperبرمیگردد.

شاخه دوم بعنوان جریان خنک کننده سبک ) (Light Quenchو تحت کنترل FIC-3031به Transfer lineتزریق میشود و شاخه سوم تحت کنترل LIC-3004 (کنترل ظرف ) V-304به قبل از( FV-3012خروجی ) P-304A/Bتزریق شده و به قسمت پایینی برج( V-302جهت کنترل میزان گازها به بالاي برج( تزریق میگردد. آب ترش در BOOTظرف V-304توسط P-310 A/Bو تحت کنترل LIC-3005به خط Sour water تزریق میشود. فشار برج عریان کننده V-303توسط PIC-3007در barg 2.4-2و درجه حرارت بالاي برج توسط TIC-3067و حدود c 235-215کنترل میشود. گازهاي خروجی از ظرف V-304به دو شاخه تقسیم میشود.

یک شاخه پس از عبور از PV-3007 Aدر کوره H-301مصرف میشود و گازهاي. مازاد V-304از طریق PV-3007به مشعل شرکت ارسال میشود. براي جلوگیري از ورود مایع هیدروکربوري از طریق PV-3007 A. بطرف مشعل هاي گازسور کوره و ایجاد آتش سوزي در کف کوره ظرف فوق داراي. هشدار دهنده حداکثر سطح مایع LSH-3014 است. برج تثبیت کننده STABILIZER مازاد مایعات V-305توسط P-306و از طریق( LIC-3011کنترل سطح مایع )V-305 پس از عبور از پوسته( E-306تبادل حرارت با محصول بنزین نامرغوب ( وارد سینی 14برج V-306 میشود .

گازهاي بالاسري برج بعد از عبور از کولرهاي آبی E-309 A/B خنک و معیان شده. وارد ظرف V-307 (ظرف جمع کننده مایعات برگشتی) میگردد. براي جلوگیري از خوردگی، به بالاسري برج فوق ماده شیمیایی توسط P-309تزریق میگردد. گازهاي خروجی از ظرف V-307تحت کنترل فشار( PIC-3009). تنظیم فشار در 6-6.5 barتوسط FI-3010اندازه گیري شده و با گازهاي خروجی از V-305مخلوط شده و پس از جدا شدن مایعات هیدروکربوري احتمالی در (OFF GAS K.O.DRUM) V-308به واحد تصفیه گاز با آمین ارسال می شود.

سطح مایع در V-307توسط LTC-3007که شیر کنترل آن در صورت لزوم. مقداري از جریان ورودي به کولرهاي آبی F-309را کنار گذر گرم (HOT BYPASS) میکند کنترل میشود. تا از میعان بیشتر و افزایش سطح مایع جلوگیر شود. مایعات هیدروکربومی ظرف V-307توسط P-306Bیا P-307و از طریق FIC-3009به سینی 26برج تثبیت کننده V-306برمیگردد.

در قسمت پایین برج V-306جوشاننده E-307گازهاي سبک همراه مایعات ته برج را آزاد میکند. تمام گرم کنند در E-307مایعات سبک CENTER WELLبرج V-302است که توسط P-304 A/Bو تحت کنترل TIC-3021از تیوب E-307عبور میکند). TIC-3021دماي پایین برج فوق را در °C 170-65کنترل میکند و افزایش گرماي جوشاننده-E ،307فشار بخار بنزین را کاهش میدهد. محصول( GASOLINEبنزین نامرغوب) از ته برج خارج شده و. از تیوب E-306و کولر آبی E-308 عبور نموده و میزان آن توسط FI-3008اندازهگیري میشود. پس از (LIC-3006کنترل سطح مایع) V-306 عبور کرده و به مخزن COLD SLOPSارسال می شود .

(TEMPERED WATER) شبکه آب نیم گرم

(TEMPERED WATER) شبکه آب نیم گرم محصولات سنگین مانند H.V.SLOPS, VACUUM BOTTOM, TARرا معمولاً توسط جریان آب
نیم گرم (و نه آب خنک کننده معمولی) سرد. میکنند تا از افزایش نقطه ریزش (POUR POINT)و در نتیجه ساییدگی و ایجاد فیلم. بر روي دیواره خارجی تیوبهاي کولرهاي آبی جلوگیري شود.(غلظت شکن) دماي آب نیم گرم حدود °C 55-50است. آب مقطر گرم در حضور اکسیژن خیلی خورنده است. بنابراین براي جلوگیري از جذب اکسیژن یک جریان بخار آب پوششی BLANKET STEAM بر روي سطح آب برقرار میکنند. براي به حداقل رساندن خوردگی در سیستم، مواد شیمیایی به آن اضافه میگردد.


شرح عملیات

شبکه آب نیم گرم و COLD CONDENSATE ذخیره شده و ازTK-301 در تانک TEMPERED WATER PLANT EATER به عنوان آب تامینی (MAKE UP) در شرایط ضروري استفاده میشود. سپس توسط P-311 A/B وارد تیوب کولرهاي آبی E-310 A/B شده و پس از سرد کردن محصول TAR از طریق لوله زیرزمینی وارد واحد تقطیر شده و به دو شاخه تقسیم میشود. شاخه اصلی آن محصولات V.BOTTOMو H.V.VLOPS را به ترتیب در کولرهاي آبی E-173 و E-172 خنک مینماید.

شاخه دیگر آن، براي خنک کردن قسمتهاي مختلف بعضی از تلمبه هاي. مواد سنگین و گرم واحد تقطیر (غلظت شکن) به کار میرود. TEMP WATERخروجی از کولرهاي E-173و E-172 و بعضی از تلمبه هاي تقطیر، با هم مخلوط. شده و از طریق لوله زیر زمین وارد 16عدد کولر هوایی E-311شده و. دماي خروجی آن توسط-TIC 3006 که بر روي پره هاي کولرهاي فرمان. میفرستد در 50-55°Cکنترل میشود. چنانچه واحد کاهش گرانروي در سرویس نباشد به وسیله لوله در-WAT-03 0724-1-16کولرهاي E-310را BY PASSنموده و TEMP. WATERمستقیماً به واحد تقطیر ارسال میشود.


کنترل سطح آب در تانک فوق از نقطه نظر تامین ارتفاع مناسب. جهت ورودي تلمبه هاي P-311 A/B حائز اهمیت بوده و لذا داراي هشدار دهنده حداقل. سطح LAL-3201است. برقرار بودن جریان دائم از .TEMP WATERاز فشار مناسب در کولرهاي آبی، E-172,173,310و بعضی از تلمبه هاي. واحد تقطیر کاملاً ضروري بوده و قطع این جریان به هر علتی براي مدت بیش از 15دقیقه منجر. به بسته شدن اضطراري واحدهاي نظیر و کاهش گرانروي خواهد شد.

بنابراین خروجی تلمبه هاي فوق مجهز به سوئیچ جریان کم )(Low flow ALARM FAL-300 است. چنانچه تلمبه برقی P-311 Aدر سرویس باشد کاهش فشار به هر علتی. از طریق PSL-3006 باعث فعال شدن سولونوئیدولو PY-3006و باز شدن. ( PV-3006مسیر ) M.P.STEAMشده و توربین P-311 BTبلافاصله در سرویس قرار میگیرد. (عکس آن صادق نیست) نفرات عملیات بایستی همیشه مواظب تلمبه هاي. فوق باشند که خالی کار نکنند و در صورت کاهش سطح آب در و در صورت کافیPLANT WATER. ، سپسCOLD CONDENSATE بلافاصله ابتدا TK-301 نبودن. با استفاده از HOSEآب آتش نشانی کمبود LEVELرا جبران نمایند. مواد نفتی احتمالی موجود در بالاي سطح آب TK-301هرچند وقت یکبار بایستی سرریز گردد.

نظرات بسته شده اند.