واحد کاستیک مایع NaOH

در این واحد NaOH مایع با غلظت هاي مختلف %10 ، %3 و %20 در تانک هاي مربوطه تهیه و سپس به محل هاي مصرف ارسال می گردد.


کاستیک جامد خریداري شده به صورت کیسه هاي جامد و یا کاستیک مایع با غلظت %50به صورت بشکه و یا تانکر به واحد حمل می شود. اگر کاستیک به صورت مایع باشد در حوضچه TK-558تخلیه شده و توسط پمپ P-555به داخل مخازن ذخیره کاستیک غلیظ یعنی تانک هايTK-552و TK-551ارسال و ذخیره می گردد.

چنانچه کاستیک به صورت جامد به واحد آورده شود پس از تخلیه در حوضچه TK-558به منظور ساختن محلول کاستیک با غلظت مورد نظر آب مقطر به حوضچه تزریق می شود و سپس با استفاده از پمپ P-555 و استفاده از مسیر گردشی تعبیه شده که از کولر آبی E-559عبور و مجدداً به حوضچه برمی گردد ، کاستیک جامد به خوبی در آب مقطر حل می شود.


استفاده از کولر آبی به منظور حذف گرماي ناشی از انحلال ذرات جامد در آب مقطر است .(Dissolution Heat) سپس محتویات حوضچه توسط پمپ P-555به تانک هاي TK-552و TK-551ارسال و ذخیره می گردد. تانک هاي سودا از زیر داراي مسیر تزریق هوا (Plant Air) هستند و وظیفه هوا همزدن محتویات تانک ها می باشد. همچنین تانک ها در ناحیه کف مجهز به بخار گرم کننده (Steam Coil) می باشند تا در روزهاي سرد سال از انجماد محلول کاستیک جلوگیري نمایند.


درجه حرارت محلول کاستیک در تانک ها در شرایط نرمال باید بین 250C-350Cباشد. کلیه تانک هاي فوق توسط پمپ هاي P-551 A,Bبا هم در ارتباطند. چون لوله آب مقطر (Cold Condensate) به تانک TK-553 کشیده شده است. لذا معمولاً محلول کاستیک با درصد هاي مختلف در تانک TK-553که داراي لوله آب مقطر(Cold Condensate)می باشد. تهیه و با ایجاد جریان گردشی بین پمپ P-551و تانک TK-553محتویات این تانک. یکنواخت شده و سپس به سایر تانک ها ارسال می گردد.
کار تهیه محلول کاستیک با درصدهاي مختلف را در تانک هاي. کوچک TK-556 ، TK-555 ، TK-554و TK-557نیز با توجه به داشتن لوله آب مقطر. (Cold Condensate) نیز می توان انجام داد.

موارد مصرف غلظت هاي مختلف محلول کاستیک نیز به صورت زیر می باشد:

  • محلول کاستیک : %10واحد هیدروکراکر ، واحد بازیابی گازمایع ، واحد تقطیر اتمسفري)(V-114
  • محلول کاستیک : %20واحد تهیه آب بدون املاح
  • محلول کاستیک : %30واحد تقطیر اتمسفري(نمک زدا)
  • محلول کاستیک : %50احیاء کاتالیست واحد هیدروکراکر ، کاتالیست واحد یونیفاینرCCR

نوع و وظیفه پمپ هاي مورد استفاده در این واحد نیز به شرح زیر می باشد:

  • پمپ : P-551 A,Bایجاد جریان گردشی در تانک ها ، انتقال محلول کاستیک بین. تانک ها ، ارسال محلول کاستیک به واحد تقطیر اتمسفري ، V-114واحد هیدروکراکر. آب DM و واحد بازیافت و از نوع سانتریفوژي
  • پمپ : P-552 A,B ارسال محلول کاستیک به واحد تقطیر اتمسفري نمک زدا و از نوع رفت وبرگشتی
  • پمپ : P-553 A,B ارسال محلول کاستیک به واحد LPGو از نوع رفت و برگشتی
  • پمپ : P-554 A,B از نوع سانترفوژي که به طور عمودي بر روي حوضچه Spent Caustic .یعنی TK-559قرار گرفته است. و مجهز به سوییچ Auto Startمی باشد.و محتویات این حوضچه را به مسیر Spentدر واحد بازیافت ارسال می نماید.
  • پمپ : P-555 A,Bاز نوع سانترفوژي که به طور عمودي در داخل حوضچه TK-558قرار گرفته است . و وظیفه اش ارسال محلول کاستیک از این حوضچه ؛ به تانک هاي TK-552و TK-551می باشد.
کاستیک مایع


نوین پارسیان- علیرضا قندچی

نظرات بسته شده اند.