واحد تقطیر

Distillation Unitواحد تقطیر 2-1-1-
-2-1منطقه الف
این واحد به عنوان اصلی ترین بخش پالایشگاه وظیفه تفکیک نفت خام را به محصولات دارا می باشد که دارای سه بخش مهم میباشد.

1-Atmospheric Distillation Section
2-Vaccum Distillation Section
3-Straight Run Gasoline Fractionation


نفت خام ورودی به پالایشگاه متشکل از هیدروکربن های مختلف سبک و سنگین می باشد که در این واحد به کمک برج تقطیر
اتمسفری ADTو برج تقطیر خلاء VDTو سپس برج Stabilizerو برج Splitterبه محصولات با ارزشی تفکیک می شود. اساس کار
برج های تقطیر تفکیک فیزیکی مواد بر اساس اختلاف در نقطه جوش سازندگان است .

محصولات اصلی برج تقطیر اتمسفری از بالا به پایین به ترتیب عبارتند از:


1-محصول بالاسری شامل LPG,LSRG,HSRG
2- Blending Naphta (B.N)
3- Kerosine
4-Light Diesel (L.D)
5-محصول تحتانی که خوراک برج تقطیر در خلاء می شود
(Atmospheric Residue)

محصولات برج تقطیر در خلاء از بالا به پایین عبارتند از:


Non ،Light Vacuum Slops محصول بالاسری شامل1-
Condensable gas
2- Heavy Diesel (H.D)
3- ISO Feedخوراک واحد ایزوماکس
4-Heavy Vacuum Slops
خوراک واحد غلظت شکن5-Vacuum residue or vacuum tar

شرح واحد تقطیر:


Atmospheric Distillation Section الف
نفت خام از مخازن ذخیره با دبی ،181000 bbl/dayدمای 32 0Cو فشار 21 bargوارد واحد تقطیر می شود. در روزهای
زمستانی با کمک هیترهای مخازن دما در همین محدوده نگهداری می شود .
انجام فرآیند تقطیر به دمای 3400Cنیاز دارد و گرم کردن یکباره نفت خام در کوره فرآیندی اقتصادی نیست چون انرژی
بسیار زیادی مصرف می شود لذا برای رساندن نفت خام به دمای تقطیر بدین گونه عمل می شود که ابتدا نفت خام از یک سری
مبدل حرارتی عبور کرده تا هم دمای محصولاتی که باید سرد شوند کاهش یابد و هم دمای نفت خام افزایش یابد سپس وارد
کوره می شود تا هم حجم کوره کاهش یابد و هم میزان مصرف سوخت آن.ترتیب عبور نفت خام از مبدل ها به شرح زیر است.


نام مبدل حرارتی
تعداد مبدل
سیال گرم کن
محصول برج تقطیر
E-159(C-F)
4
Vacuum Residue
خلاء
E-141
1
L.D
اتمسفری
E-157(A,B)
2
H.Slops
خلاء
E-158(C,D)
2
Vacuum Residue
خلاء
E-191
1
ISO.Feed
خلاء
E-158(A,B)
2
Vacuum Residue
خلاء
E-192(A,B)
2
Vacuum Residue
خلاء


لازم به ذکر است مبدل های) E-192(A,Bو E-141و E-191در طراحی اولیه وجود نداشتند و همینطور مبدل های )E-159(A-Fهمگی در این منطقه حضور داشتند ولی اکنون مبدل های )E-159(A-B قبل از V-101و مبدل های ) E-159(C-Fبعد از V-101قرار گرفته اند . این تغییرات به منظور بهینه سازی استفاده از انرژی حرارتی موجود در سیستم ) (Pinch Technologyانجام گرفته است .

نفت خام خروجی از این دسته مبدل ها دارای دمای C 2400است و وارد کوره H-101می شود. خوراک وردی به کوره توسط FIC-1009 to FIC-1016به 8پاس تقسیم می شود و دمای نفت خام خروجی کوره به C 3540می رسد و با بخارات خروجی بالای V-101با دمای C1730مخلوط شده و نفت خام با دمای C 3500با فشار barg 2.16 وارد فضای 3متری بین دو سینی 5و 6برج تقطیر اتمسفری-V 102می شود که Flash Zoneنامیده می شود.

در این فضا نفت خام دوباره منبسط شده و ترکیبات سبک از ان جدا و به علت اختلاف فشار موجود در برج به سمت بالا حرکت می کنند . barg 3.62 و فشارC 2100 با دمایDS-107 ازDesuperheated بخار از ناحیه جابه جایی کوره H-101می گذرد و تبدیل به بخار Superheatبا دمای C 3430و فشار barg 3می شود اگر؛ دمای بخار از C 3430بالا رود TIC-1003بخار را توسط SI-101به اتمسفر Purge می کند و میزان بخار ورودی را افزایش می دهد تا دما به C 3430 برگردد.از این بخار تولید شده به عنوان بخار عریان کننده در برج های V-151,V-107,V-101استفاده می شود.

بخار خروجی توسط FIC-1027به دو شاخه تقسیم می شود یک شاخه یه میزان kg/hr 6500به زیر سینی یک برج تقطیر در خلاء یعنی V-151و شاخه دیگر به میزان 23018 kg/hrبه واحد تقطیر اتمسفری می آید که kg/hr 16896از آن به زیر سینی یک برج تقطیر اتمسفری یعنی V-102و kg/hr 6122از آن به زیر سینی -V وارد می شودLight Diesel Stripper یعنی107 V-102دارای 53سینی می باشد که 5سینی پایین آن از نوع Bubble Capو باقی سینی ها از نوع Sieveمی باشند. پایین برج دارای دمای C 3400و فشار barg 2.21و بالای برج دارای دمای C 1480و فشار barg 1.8می باشد.

مایع خروجی از ناحیه Flash Zoneبا بخار بالارونده که زیر سینی یک تزریق می شود تماس داده می شود تا ترکیبات سبک موجود در مایع پایین رونده به علت اختلاف غلظت وارد بخار شوند )فرآیند دفع ) -Strippingو دوباره به سمت بالای برج حرکت کنند .

حال به بررسی جریان های خروجی برج تقطیر اتمسفری می پردازیم:

*مایع باقی مانده در پایین برج ) خروجی سینی یک ( که دارای دمای C 3400و فشار barg14.97توسط پمپ P-109از کوره H-151می گذرد و می شود خوراک برج تقطیر در خلاء. V-151 *مایع خروجی از سینی 11با دمای C 2980و فشار barg 2.11دو بخش می شود بخش الف و بخش ب.

بخش ب وارد پمپ P-108می شود و به واحد Straight Run یعنیE-119 ارسال می شود و در مبدلGasoline Fractionation LSRG/HSRG یعنیV-112 با جریان تحتانی برجSplitter Reboiler Splitterتبادل حرارتی می کند و با فن هوایی E-123خنک می شود و به عنوان جریان برگشتی با دمای C 2300و فشار 4.06 bargبر روی سینی 14وارد می شود.بخش الف مستقیماً وارد سینی 6برج V-107یعنی Light Diesel Stripperمی شود؛ تا با بخار سوپرهیت تولیدی توسط کوره H-101 که از زیر سینی یک وارد می شود ، مواد سبکش جدا شود. مواد سبک جداشده به صورت بخار از بالای برج V-107با دمای C 2890و فشار barg 2.09 بین سینی 14و ( 15البته پایین تر از جریان برگشتی( وارد برجV-102 می گردند.

محصول تحتانی برج V-107که L.Dمی باشد وارد پمپ P-107می شود نفتا را بهNaphta Stripper Reboiler یعنیE-104 و در مبدل جوش می آورد و سپس از مبدلE-141 می گذرد تا نفت خام بعد از V-101را گرم کند و بعد از مبدل های ) E-107(A,Bعبور تا نفت خام قبل از نمک زدا را گرم کند و سپس ؛با فن هوایی E-109و کولر آبی E-112تا دمای C 430خنک می شود تا آبLight Diesel Coalescer یعنیV-116 شده و وارد ترش آن توسط ***** جدا شود. آب ترش جدا شده به V-152می رود و L.Dبه مخازن ذخیره سازی ارسال میشود.

*مایع خروجی از سینی 25با دمای C 2280و فشار barg 2.01به دو بخش تقسیم می شود بخش الف و بخش ب. بخش ب وارد پمپ P- 06می شود و به واحد Straight Run ارسالFractionationمی شود و در مبدل E-116یعنی Stabilizer Reboilerبا جریان تبادلStraight Run Gasoline Splitter یعنیV-110 تحتانی برج حرارتی می کند و با فن هوایی E-108خنک می شود و به عنوان جریان برگشتی با دمای C 1850و فشار 4.64 bargبر روی سینی 28وارد می شود .دمای پایین جریان برگشتی خروجی از فن هوایی E-108 باعث مایع شدن ترکیبات L.D , KEROشده و ضمن ایجاد یک Refluxداخلی در برج خلوص محصولات تولیدی برج تقطیر را افزایش میدهد.

بخش الف مستقیماً بر روی سینی 8برج V-106یعنی Kerosine Stripperوارد می شود.جریان خروجی از پایین برج V-106وارد پمپ P-105شده و جریان خروجی پمپ دو شاخه می شود. یک شاخه می گذرد تاKerosine Stripper Reboiler یعنیH-102 از کوره تبدیل به بخار شود و به عنوان بخار عریان کننده به منظور جداسازی مواد سبک از Kerosineبه زیر سینی یک برج V-106 تزریق شود .بخارات خروجی بالای برج V-106با دمای C 2450و فشار barg 1.99بین سینی 28و ) 29البته پایین تر از جریان برگشتی( وارد برج V-102می شود.

شاخه دیگر خروجی از پمپ P-105ابتدا از مبدل های )E-106(A,B گذشته و سپس توسط کولر آبی E-111سرد شده و در ایت با دمای C 410و فشار barg 2.1می رود به سمت مخازن ذخیره سازی. تذکر: برج های V-106و V-107در واحد بر روی هم قرار دارند یعنی برج V-106بر روی برج V-107قرار گرفته است. این دو برج درون یک پوسته یا غلاف فلزی واحد به منظور بهینه سازی مصرف انرژی قرار گرفته اند.

*مایع خروج از سینی 39برج تقطیر اتمسفری V-102به سینی 8 وارد می شود.بخشیBlending Naphta Stripper یعنیV-105 برج از نفتا از سینی 1برج V-105خارج شده و وارد مبدل E-104 یعنی Naphta Stripper Reboilerمی شود تا توسط مایع خروجی از V-107که با پمپ P-107می آید یعنی همان L.Dبه جوش آید )(Partially Vaporizedو به عنوان بخار عریان ساز به زیر سینی یک تزریق شود تا بخارات سبک را از B.Nجدا نموده و با دمای C 2010و فشار barg 1.88بین سینی 42و 43برج تقطیر اتمسفری V-102باز گرداند.

مایع تحتانی )نفتا( برج V-105با دمای C2110و فشار barg 2.22 با استفاده از پمپ P-104از مبدل E-105می گذرد تا نفت خام ورودی به واحد قبل از نمک زدا را گرم نماید و سپس توسط کولرآبی E-110سرد شده و با دمای C 380و فشار barg 2.9می رود به مخازن ذخیره سازی. *بخار خروجی )(Over Head-OVHDاز بالای برج تقطیر اتسمفری -V 102با دمای C 1480و فشار barg 1.46توسط فن هوایی E-101تا دمای C 1010و فشار barg 1.46سرد می شود و در ظرف V-103 جمع آوری می شودAtmospheric Column Reflux Accumulator یعنی این ظرف در واقع یک جداساز سه فازی است که در آن سه فاز هیدروکربنی ، آب و گاز از هم جدا می شوند و اصطلاحاٌ گفته می شود که این ظرف دارای Bootاست.

مایع هیدروکربنی جمع آوری شده در ظرف V-103با پمپ P-102به عنوان جریان برگشتی با دمای C 1010و فشار barg 5.65به روی سینی 53برج اتمسفری V-102باز می گردد. جریان برگشتی و جریان عریان شده بالای برج B.N ، V-105را مایع کرده و یک جریان برگشتی بین سینی 53و 28ایجاد می نمایند. میزان جریان برگشتی با FIC-1040که از LIC-1015واقع در ظرف V-103فرمان می گیرد.
دمای بالای برج با TIC-1006کنترل می شود که در واقع Setpoint FIC-1039برای می فرستد تا میزان جریان برگشتی و دمای تامینی توسط فن های هوایی E-102را تنظیم نماید. اگر ارتفاع ظرف V-103زیاد شود ، FIC-1040 ، LIC-1015را مجبور به تنظیم ارتفاع می نماید.

آب جدا شده در ظرف V-103با پمپ P-127به واحد تصفیه آب ترش ارسال می شود و بخار خروجی از ظرف V-103توسط فن هوایی E-102 و کولر آبی E-103تا دمای C 380و فشار 1 bargسرد می شود و وارد جداساز سه فازی )مایع هیدروکربنی ، آب و بخار( ظرف Atmospheric Column Overhead Product یعنیV-104 Accumulator می شود. پمپ P-103مایع کف ظرف V-104را به ظرف V- 15یعنی SR Gasoline Coalescerمی برد تا با استفاده از ***** آب همراه آن جدا شود و در ایت با دمای C 380و فشار barg 9.03به می رودStraight Run Gasoline Fractionation قسمت آب ترش جمع آوری شده توسط ظرف V-104با پمپ P-110می رود به واحد تصفیه آب ترش که البته با آب ترش جدا شده توسط ظرف-V 103که با پمپ P-127می آید مخلوط می شود.

بخار حاصل از ظرف V-104می رود به ظرف V-122یعنی Compressor K.O. Drumو سپس بخارات حاصل از ظرف V-122می رود به C-101 تاAtmospheric Column Gas Compressor First Stage یعنی فشارش افزایش یابد و سپس وارد مبدل E-126یعنی Compressor Inter-stage Coolerمی شود تا سرد شود و سپس وارد ظرفV-119 استBoot که دارایCompressor Inter-stage K.O. Drum یعنی می شود تا مایعات همراه آن گرفته شود.گاز خروجی از ظرف V-119 در مرحله دوم کمپرسور C-101فشارش افزایش می یابد و اندازه گیری می شود و می رود به واحد Deethanizer LPGو یا می سوزد.


مایعات جدا شده از گاز در ظرف V-122به عنوان Non Condensable Fluidمی رود به Flareو یا به عنوان سوخت کوره ها مصرف می شود. مایعات جدا شده از گاز در ظرف V-119با پمپ P-119با مایع خروجی ظرف V-104که با پمپ P-103می اید مخلوط شده و پس از عبور از ظرف V-115می روند به قسمت Straight Run Gasoline Fractionation.

لازم به ذکر است که قسمت کمپرسور C-101از ابتدای راه اندازی تا کنون در سرویس قرار نگرفته است و در واقع بخار خروجی از ظرف V-103پس از عبور از فن هوایی E-102و کولر آبی E-103 در ظرف V-104جمع آوری می شود که بخارات برای Flareو یا سوخت ارسال می شوند و مایع هیدروکربنی با پمپ P-103وارد V-115می شود تا آبگیری و با دمای C 380و فشار barg9.03به قسمت .ارسال شودStraight Run Gasoline Fractionation آب ترش کف ظرف V-104با پمپ P-110می رود به واحد آب ترش که البته با آب ترش جدا شده توسط ظرف V-103که با پمپ P-127می آید مخلوط می شود.

تذکر: فشار برج تقطیر اتمسفری با PIC-1026و PIC-1044بر روی V-104کنترل می شود. اگر فشار زیاد شود PV-1044Aباز می شود و گاز را به Flareمی فرستد و اگر فشار کم شود PV-1044Cباز و Fuel gasبه ظرف V-104تزریق می شود.

تذکر: راه دیگر پایین آوردن فشار برج اتمسفری آن است که فن هوایی E-101بیشتر خنک نماید که این کار با در سرویس قرار دادن بیشتر آن و یا تغییر دادن زاویه پره های آن انجام می شود. با انجام این کار میزان مایع برگشتی به برج زیاد شود و بخارات بالای برج را مایع کرده و فشار برج کم شود اما باید IBPو FBPمحصولات را در نظر داشت.اما این کار توصیه می شود چون بهتر از سوزاندن ترکیبات با ارزش هیدروکربنی می باشد. علت بالا رفتن فشار در برج تقطیر اتمسفریV-102

  1. بالا رفتن ترکیبات سبک همراه نفت خام )تغییر در مخزن نفت خام)
  2. وجود آب همراه نفت خام (مشکل در نمک زدا)
  3. تزریق ترکیبات سبک چون LPGدر خط لوله

) Straight Run Gasoline Fractionation Sectionب خوراک این قسمت SR Gasolineبا دمای C 380و فشار barg 9.03 می باشد که از ظرف V-115تامین می شود. خوراک ابتدا از مبدل E-113می گذرد تا با مایع تحتانی )(HSRGبرج V-112یعنی گرم شود.
دمای خوراک بهStraight Run Gasoline Splitter C 640و فشار barg 8می رسد و سپس وارد مبدل E-114می شود تا با مایع تحتانی )مخلوط LSRGو ) HSRGبرج V-110یعنی Straight Run Gasoline Stabilizerنیز گرم شود در این مرحله خوراک دارای دمای C 1110و فشار barg 7است .

خوراک اکنون وارد سینی 21برج V-110که دارای 35سینی است می شود. بخارات بالای برج V-110 در کولر آبی E-115سرد شده و در ظرف V-111یعنی SR Gasoline . جمع آوری می شوندStabilizer Accumulator مایع V-111که دارای دمای C 450و فشار barg 5.1می باشد وارد پمپ P-111می شود و خروجی پمپ دو بخش می شود بخشی به عنوان جریان برگشتی به روی سینی 35برج V- 10باز می گردد و بخش دیگر تحت عنوان Unstabilized LPGبه واحد LPGارسال می شود.

آب ترش ظرف V-111به ظرف V-104می رود . مایع تحتانی برج V-110که دارای دمای ،C 1690فشار barg 5.90 و در واقع مخلوط LSRGو HSRGمی باشد به دو قسمت می شود )در واقع کف برج یک دیواره جداکننده دارد ) -Baffleیک قسمت در ریبویلر E- 16توسط KEROبرج تقطیر اتمسفری که با پمپ P-106 می آید به جوش می آید )دما C 1790و فشار barg) 5.86و به عنوان بخار عریان کننده به زیر سینی یک باز می گردد و قسمت دیگر از مبدل E-114گذشته و خوراک ورودی را گرم کرده و با دمای 1250Cو فشار arg 1.93به سینی 21برج V-112یعنی SR Gasoline Splitterکه دارای 37سینی است وارد می شود.

محصول پایین برج یعنی HSRGدارای دمای C 1430و فشار 2.32 bargمی باشد و به دو قسمت تقسیم می شود )در واقع کف برج یک یواره جداکننده دارد ) -Baffleیک قسمت در ریبویلر E-119 توسط L.Dبرج تقطیر اتمسفری که با پمپ P-108می آید به جوش می آید )دما C 1510و فشار barg) 2.25و به عنوان بخار عریان کننده به زیر سینی یک باز می گردد و قسمت دیگر توسط پمپ-P 113از مبدل E-113عبور می کند تا خوراک ورودی به واحد را پیش گرم کند که پس از خروج از مبدل E-113دمای آن C 1170و فشارش barg 8.36می باشد در ادامه از فن هوایی E-121و کولر آبی E-121عبور کرده و با دمای 380Cو فشار barg 2.8به مخازن ذخیره سازی می رود.

بخارات بالای برج V-112که دارای دمای C 1000و فشار barg 1.8 می باشند با فن هوایی E-117به طور کامل مایع شده و با دمای C 900و فشار barg 1.4در ظرف V-113جمع آوری می شوند و سپس وارد پمپ P-112می شوند و جریان خروجی از پمپ دو قسمت می شود ؛بخشی جریان برگشتی برج را تشکیل می دهد و بخش دیگر وارد کولر آبی E-118می شود تا سرد شود و پس از خروج از کولر بی E-118به منظور حذف ترکیبات گوگردی به آن محلول NaOHبا درجه بومه 25تزریق می شود و سپس از یک شیر اختلاط عبور تا محلول NaOHو LSRGخوب با هم مخلوط شوند و در ایت با دمای C 380و فشار barg 2.4وارد ظرف V-114می شوند..در ظرف V- 14محلول NaOHبا ته نشینی جدا می شود و با پمپ P-114دوباره به محل تزریق قبل از شیر اختلاط باز می گردد و LSRGبه مخازن ذخیره سازی می رود.

) Vacuum Distillation Section ج باقیمانده تحتانی Crude Reducedبرج تقطیر اتمسفری V-102با پمپ P-109با دمای C 3400و فشار barg 14.88وارد کوره H-151 می شود که البته قبل از ورود با FIC-1503 to FIC-1510به 8پاس تقسیم می شود. دمای خروجی کوره C 4300است که بین سینی 5و 6برج تقطیر خلاء برج V-151 )(Flash Zoneوارد می شود. TIC-1501و TIC-1502دمای خوراک ورودی به برج V-152را با تنظیم میزان سوخت کوره کنترل می نمایند. اگر برج تقطیر در خلاء در سرویس نباشد باقیمانده برج تقطیر اتمسفری با FIC-1502که. از LIC-1010واقع بر برج V-102با Vacuum Tar Cooling Systemسرد شده و به مخازن ذخیره می رود.

لازم به ذکر است که بخشی از مایع خروجی از سینی 6برج V-151 که در ظرف V-153یعنی. Vacuum Recycle Drumذخیره می شود با پمپ P-156با خوراک ورودی از P-109مخلوط می شود).یک سیستم چرخش ایجاد شده است.) بخار MPSکه میزانش با FIC-1551 to FIC-1558کنترل می شود به کویل H-151تزریق می شود .بخار سوپرهیت تولیدی کوره H-101به میزان kg/hr 6500به عنوان عریان ساز به زیر سینی 1برج تقطیر خلاء V-151وارد می شود. V-151دارای 53سینی می باشد که 5سینی پایین آن از نوع Bubble Capو باقی سینی ها از نوع Sieveمی باشند. پایین برج دارای دمای C 3430و فشار مطلق 156 mmHgو بالای برج دارای دمای C 640و فشار mHg 40می باشد.

یک جریان Quench به منظور حفظ دمای C 3430ناحیه زیر سینی 1 برج تقطیر در خلاء بر روی سینی. 1برج وارد می شود تا از تشکیل کک در پایین این برج جلوگیری شود. برای حفظ دمای C 3430در کف برج TIC-1504قرار دارد که بر. روی FIC-1529واقع بر مسیر Quencحال به بررسی جریان های خروجی برج تقطیر در خلاء می پردازیم:

*ته مانده برج خلاء که به Vacuum Tarموسوم است با دمای باbarg 0.08 و فشارC 3430 پمپ P-157به ترتیب از مبدل های ) E- 92(A,Bو ) E-158(A,Bمیگذرد تا دمایش کاهش یابد و بخشی از Vacuum Tarبا دمای C 2400 به عنوان خوراک به واحد آسفالت سازی می رود و سپس از مبدل های ) E-159(C-Fعبور کرده تا دمایش به 1940Cکاهش یابد و خروجی در واقع سه قسمت می شود . قسمت اول جریان Quenchکف برج V-151می شود و قسمت دوم با خروجی مبدل های ) E-192(A,Bو ) E-158(A,Bمخلوط شده و به واحد آسفالت می رود ( برای تنظیم دمای جریان ارسالی به واحد آسفالت با استفاده از ) TIC-1001و قسمت سوم از مبدل های-E )159(A,Bعبور تا نفت خام قبل از DE-126را گرم نماید و سپس Tempered Water from Visbreaker Unit باE-173 در کولر آبی دمایش تا C 930کاهش و به مخازن ذخیره Vacuum Residueمی رود تا خوراک واحد Visbreakerشود.

البته یک مسیر کنارگذر از مبدل E-173وجود دارد ) (NNFتا در مواقع خاص تا Tarبه واحد.برودFuel Oil *بخار خروجی از منطقه Flashبرج V-151وارد سینی. دودکشی 6 می شود که مایع خروجی از سینی 7را جمع آوری می کند. از سینی 6مایع به ظرف V- 53یعنی Vacuum Residue Drumمی رود. ساختار سینی 6به گونه ای است که هیچ مایعی از آن نمی تواند وارد Flash Zoneشود. این امر به خاطر آن صورت می گیرد تا کیفیت برش آسفالت خروجی بهبودیابد.

*مایع خروجی از سینی (H.Slops) 12برج تقطیر خلاء V-151با.دمای C 3820و فشار barg 1.51وارد پمپ P-155می شود تا فشارش به barg 21.62افزایش یابد. خروجی پمپ دو بخش می شود. بخشی به عنوان تمیز کننده ) York Mesh(152mmتوسط FIC-1527و نازل پاششی. بر روی این Meshفلزی که بین سینی 12و 13است می ریزد.هدف اصلی این کار کاهش زمان اقامت قطرات مایع و در ایت کاهش تشکیل کک بر روی Meshاست.

It also contacts the hot vapor rising through the mesh, inducing reflux and contributing to

فرمان می دهد تا میزانthe fractionation in this sectionh جریان تنظیم شود. بخش دیگر در مبدل E-157نفت خام را داغ می کند و سپس وارد Tempered Water from می شود. تا باE-172 کولر آبی Visbreaker Unitدمایش به C 930کاهش یابد. و به سمت مخازن یعنیLube Cut برود تا به عنوانHeavy Vacuum Slops ذخیره. ماده اصلی صنایع روغن سازی مصرف شود. البته قبل از مبدل-E 172یک مسیر کنارگذر ) (NNFوجود دارد تا در. مواقع خاص این برش به واحد آسفالت ارسال شود.

*مایع خروجی از سینی (ISO.Feed) 20برج تقطیر خلاء V-151با دمای C 2920و. فشار barg 2.09وارد پمپ P-154می شود تا فشارش به barg 16.34افزایش یابد. سپس از مبدل های ) E-155(A,B,Cمی گذرد و دمای نفت خام بعد از-DE126و قبل از V-101را افزایش می دهد و خود به دمای C 2310و فشار barg 14.5می رسد خروجی مبدل ها دو بخش می شود .

بخش اول از مبدل E-156می گذرد تا نفت خام ورودی به واحد قبل از DE-126و خروجی از مبدل های ) E-107(A,Bرا گرم نماید و خود به دمای C 1380می رسد و سپس در فن هوایی E-162تا دمایC 930سرد شود و سپس خوراک واحد آیزوماکس می شود البته یک مسیر تقسیم این جریان نیز وجود دارد ) (NNFکه می رود به Waxy Distillte .مخازن ذخیره بخش دوم در فن هوایی E-161سرد شده و با دمای C 1910بر روی سینی. 23برج تقطیر خلاء V-151که دارای فشار مطلق mmHg 75به عنوان جریان برگشتی وارد می شود.


*مایع خروجی از سینی (Heavy Diesel) 31برج تقطیر خلاء-V 151با دمای. 1490Cو فشار barg 3.02وارد پمپ P-154می شود تا فشارش به barg 17.56افزایش یابد. سپس از مبدل های )E-154(A,B,Cمی گذرد و دمای نفت خام ورودی. به واحد قبل از DE-126که از مبدل E-105می آید را افزایش دهد. و خود به دمای C 640و سپس از فن هوایی E-160عبور می کند تا دمایش به C 600برسد. و سپس از کولر آبی E-165می گذرد تا دمایش بهC 430برسد و دو قسمت می شود.

بخش اول به عنوان جریان برگشتی بر روی سینی 35برج تقطیر در خلاء که دارای فشار مطلق mmHg 40 است باز می گردد . TIC-1503دمای این قسمت از برج را کنترل و به FIC-1525برای تنظیم میزان جریان برگشتی فرمان می دهد. بخش دیگر با دمای C 430و فشار barg 2.5به مخازن ذخیره H.Dمی رود. البته یک مسیر ) (NNFوجود دارد که H.Dدر مواقع خاص به .ارسال شود.

Fuel Oil Blending *بخار خروجی از بالای برج تقطیر خلاء V-151با دمای C 640و فشار. مطلق mmHg 40وارد سیستم سه مرحله ای اژکتورها می شود که با استفاده از MPSخلاء در برج ایجاد می نمایند.

Vapor leaving the top of tower enters the three-stageejection system which is motivated by 20.3 barg steam.
(Middle Pressure Steam)


تذکر : کولرهای آبی استفاده شده در بین مراحل میزان Utility مورد نیاز را کاهش می دهد.
تذکر: سه اژکتور موازی در هر مرحله طراحی شده است ولی دو مرحله از سه مرحله در سرویس می باشند.

تذکر: PIC-1521فشار بالای برج را با برگرداندن بخشی از خروجی اژکتور مرحله دوم به ورودی اژکتور مرحله اول حفظ می کند. در واقع MPSبا دمای C 2600و فشار barg 20.3به اژکتور-EJ 151که جریان. بالاسری برج با دمای C 640و فشار مطلق mmHg 30 نیز به آن وارد می شود. خروجی با دما و فشار مطلق نشان داده شده بر روی شکل وارد کولر آبی E-151دارایBootمی شود تا. مایعات ایجاد شده در اثر اختلاط را از دست بدهد و با دمای C 410و فشار مطلق. 76 mmHgوارد اژکتور EJ-152می شود که البته بازم MPSبا مشخصات فوق به آن تزریق می شود.

خروجی با دمای C 1290و فشار مطلق mmHg 185دو بخش می شود ، بخش اول که فشارش تا mmHg 90کاهش می یابد؛ با جریان بالای برج تقطیر در خلاء V-151مخلوط می شود و دوباره وارد EJ-151می شود)حفظ فشار برج( و بخش دوم از کولر آبی E-152دارای Bootعبور می کند تا مایعات همراه خود را از دست بدهد .
سپس با دمای C 460و فشار مطلق 176 mmHgوارد اژکتور EJ-153می شود که البته بازم MPSبا مشخصات فوق به آن تزریق می شود .

خروجی از اژکتور EJ-153با دمای C 1780و فشار مطلق mmHg 745 وارد کولر. آبی E-153دارای Bootمی شود تا ضمن از دست دادن
مایعات همراه با دمای C 43.60و فشار مطلق mmHg 720وارد ظرف می شود. آبVacuum Column Overhead Accumulator یعنیV-152 ترش گرفته شده توسط. Bootکولرهای آبی E-151,E-152,E-153و همین طور آب ترش جدا شده در V-116نیز وارد ظرف V-152کهداری Bootاست می شوند.
در ظرف V-152سه فاز تشکیل می شود:
-1فاز آب ترش که در کف ظرف Bootآن ایجاد می شود با پمپ-P 151از کولر آبی E-167عبور. و به واحد تصفیه آب ترش ارسال می شود.
-2فاز مایع هیدروکربنی که در واقع L.Slopsنامیده می شود با پمپ می رودGasoline Line Fuel Header بهP-152
-3فاز بخار هیدروکربنی یا Flareمی شود و یا به عنوان Non Condensablesبه عنوان سوخت کوره ها مصرف می شود.

نکته: برای کنترل خوردگی در واحد تقطیر در خلاء بین سینی 26و سینی 27برج تقطیر در خلاء آمونیاک تزریق می شود.

نکته: رنگ محصولات به شرح زیر است:
سفیدLSRG,HSRG,B.N KEROسفید با رگه های آبی
شرابیH.Slops
L.Dسبز آبلیمویی
H.Dزرد
نارنجیISO.feed
آب ترش برج تقطیر خلاء خیلی کف آلود


نکته: به منظور حذف ترکیبات اسیدی موجود در بالای برج های تقطیر آمونیاک و ماده ضد خورندگی )انرژی( به قبل از فن
هوایی E-101در برج تقطیر اتمسفری و بر روی سینی 26برج تقطیر خلاء تزریق می شود که. به منظور حذف رسوبات حاصل از
واکنش آمونیاک با ترکیبات اسیدی آب نیز به فن هوایی E-101در. برج تقطیر اتمسفری تزریق می شود تا این رسوبات درون آن ته نشین نشوند.

نکته: آمونیاک با تریلر TTR-101به ظرف V-127وارد و از آنجا تزریق می شود.

نکته: اگر سوخت کوره گاز باشد شعله های مشاهده شده در Burnerها آبی و اگر Fuel Oilباشد شعله های مشاهده شده در Burnerها نارنجی می باشد.

نکته: شمای کار کوره ، چگونگی گرم کردن هوای وردی ، I.D Fanو F.D Fanبرای تمامی کوره های موجود در پالایشگاه یکسان است .

نکته: مکانیزم اصلی انتقال حرارت در کوره ها تشعشع و به منظور بهینه سازی مصرف انرژی از گارهای حاصل از احتراق با مکانیزم جابجایی نیز استفاده می شود. به عنوانFuel Oil و یاNon Condensables ،: Fuel Gasنکته سوخت کوره های H-101,H-102,H-151مصرف می شوند.ظرف V-121تامین کننده Fuel Gasکوره ها می باشد و V-152تامین کننده اصلی NonCondensables.

نظرات بسته شده اند.