جلسه چهارم “وظایف دفتر فنی اجرای پایپینگ”

دفتر فنی اجرای پایپینگ -مهندس کتیراچی – با سمینار وظایف دفتر فنی اجرا پایپینگ در خدمتتان هستم.

 در این جلسه با ایتم هایی اشنا می شویم که از مهمترین ایتم های کاربردی دفاتر فنی پایپینگ میباشد.

البته در این جلسه بصورت لیست وار مرور خواهیم کرد ، انشالله در جلسات اتی به مشروح این ایتم ها میپردازیم 

مهم ترین وظایف دفتر فنی پایپینگ : 

  1. دریافت و بایگانی آخرین رویژن(نسخه)نقشه ها 
  2. بررسی کمبودها و مغایرت رویژن نقشه ها نظیر چک کردن P&ID با نقشه های آیزومتریک و در نهایت یافتن تناقضات و مغایرت
    های احتمالی و تهیه و ارسال Technical Query-TQ به واحد مهندسی کارگاهی جهت رفع تناقضات . 
  3. تهیه و برآورد متریال مورد نیاز از نقشه MTO 
  4. وارد کردن اطلاعات متریال پایپینگ در نرم افزار 
  5. سرجوش گذاری و اسپول بندی نقشه های آیزومتریک و اخذ تاییدیه از کارفرما و بخش نظارت 
  6. تهیه جبهه کاری قابل انجام برای شاپ و سایت و ابلاغ به واحد اجرا 

محل انجام عملیات اجرایی در پروژه های پایپینگ:

1- شاپ (Shop) :

محلی است خارج از محدوده عملیات اصلی پایپینگ جهت ساخت Spool 

2- سایت (Field) :

محل انجام عملیات اصلی پروژه

پایپینگ به دو صورت اجرا می گردد :

1- روزمینی  Above Ground – AG

این عملیات هم در شاپ و هم در سایت قابل اجرا است.

B

2- زیرزمینی Under Ground – UG

این عملیات فقط در محل سایت اجرا می شود.

اجرای عملیات پایپینگ در سایت (Field) :

1- نصب اسپول (Spool)

2-  Fit up

3-  جوشکاری (Welding)

4- بازرسی جوش

5- تنش زدایی

اجرای عملیات پایپینگ خطوط زیرزمینی در سایت UG / Field :

1- خاکبرداری 

2- حمل لوله از انبار به محل سایت

3-  Laying 

4- Fit up 

5- جوشکاری

6- بازرسی جوش

7- تنش زدایی

8- ایجاد لایه محافظ

9-  خاکریزی (Back Fill)

پیش راه اندازی

پیش راه اندازی شامل مراحل زیر می باشد :

1- هیدرو تست

2-  Flushing / Air Blowing

3-  Reinstatement

4- پوشش (رنگ آمیزی )

انشالله در جلسات اتی به مشروح این ایتم ها میپردازیم.

پایان جلسه چهارم

جلسه اول “وظایف دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت” مهندس کتیراچی

جلسه پنجم “وظایف دفتر فنی اجرا پایپینگ” مهندس کتیراچی

نظرات بسته شده اند.