برچسب

کنترل پروژه

معرفی مدیریت پروژه و چند مهارت کاربردی در آن

به اعمال تخصیص، پیگیری‌ها و کاربردهای مختلف منابع متفاوت در جهت نیل به هدف‌های مشخص شده برای یک پروژه‌ی تخصصی در دوره‌های زمانی خاص و مشخص، مهارت مدیریت پروژه گفته می‌شود. درواقع به بیانی دیگر مدیریت پروژه به‌ طورکلی استفاده و کارگیری مهارت‌ها، دانش‌ها، ابزارها و تکنیک‌های تخصصی در جهت فعالیت‌های مرتبط با پروژه به منظور دستیابی به برخی الزامات…
بیشتر بخوانید..