برچسب

واحد کاستیک مایع

واحد کاستیک مایع NaOH

در این واحد NaOH مایع با غلظت هاي مختلف %10 ، %3 و %20 در تانک هاي مربوطه تهیه و سپس به محل هاي مصرف ارسال می گردد. کاستیک جامد خریداري شده به صورت کیسه هاي جامد و یا کاستیک مایع با غلظت %50به صورت بشکه و یا تانکر به واحد حمل می شود. اگر کاستیک به صورت مایع باشد در حوضچه TK-558تخلیه شده و توسط پمپ P-555به داخل مخازن ذخیره کاستیک غلیظ یعنی تانک
بیشتر بخوانید..