برچسب

سمینار

واحد تولید هیدروژن

واحد تولید هیدروژن به منظور تولید هیدروژن با درجه خلوص. %99.9 به مقدار تقریبی 54000 3/ NM hr طراحی و نصب شده است. قسمتی از هیدروژن تولیدي توسط واکنشهاي ریفرمینگ در کوره واحد تولید هیدروژن از واکنش خوراك با بخار آب در دماي 710-790در حضور کاتالیست با فلز فعال نیکل روي پایهي آلومینا و خالص سازي در PSANO.1تامین میگردد. خوارك واحد تولید هیدروژن
بیشتر بخوانید..