واحد گاز نیتروژن


ظرفیت واحد ازت 5700 3/ Nm hrاست .هوا به عنوان خوراك می باشد که توسط یک سیستم دوبله گردوغبار و سایر ناخالصی ها ، مکانیکی آن گرفته ، و سپس تا فشار 10.4-11.4 bar توسط یک کمپرسور گریز از مرکز ( -1101) C فشرده می شود.


هواي فشرده ابتدا در کولر E2 توسط آب خنک کننده و سپس در مبدل -E 1101ت وسط سیستم تبرید خنک شده . و به دماي کمتر از 10cمیرسد. آب تولید شده در این مرحله ، توسط V-1101 جدا گشته سپس هواي خنک شده از یکی از ظروف V-1103 / ABعبور نموده و رطوبت باقی مانده و گاز دي اکسید کربن، هیدروکربن هاي موجود و سایر ناخالصی هاي آن تا حد ممکن جذب میگردد. سپس از ظروف جذب، هوا وارد Col o Boxمی شود ، ابتدا تا دماي 164 – Cدر مبدل E1سرد شده ، و سپس وارد برج تفکیک میگردد. هواي مایع شده ، به پایین برج V1وارد می شود و با توجه به اختلاف دماي جوش اکسیژن (180 -) Cو ازت (196 -) Cاین مخلوط تفکیک می گردد.

هوا در حین عبور از سینیهاي برج ، اکسیژن موجود را به مایعات در حال ریزش منتقل نموده و هواي غنی از ازت به بالاي برج میرسد. بدین ترتیب گاز خالص ازت به چگالنده -E 1108در بالاي برج می رسد. محصولات بالایی برج شامل گاز خروجی ، بالاسري و ازت مایع است که بخشی از آن به عنوان Ref l uxبرج و بقیه آن محصولات ازت مایع می باشد.

مایعات در حال ریزش ، از سینیها به تدریج حاوي اکسیژن بیشتر شده. بطوري که در انتهاي برج حدود 35درصد اکسیژن دارند. مایعات جمع شده ته برج ضمن عبور از مبدل E2خنک تر شده و. سپس بعد از منبسط شدن ، دمایش به 171 – Cمیرسد. و پس از آن وارد بخش داخلی چگالنده E-1108می شود.

چگالنده

در چگالنده جریان سرد ورودي ضمن تبادل حرارت با گاز ازت ، بالاي برج مجدداً بصورت گاز درآمده و از بالاي برج خارج می شود. این گاز ناخالص در مبدل E2 و سپس در مبدل E1 گرم میشود. و نهایتاً در TURBOEXPANDERتا فشار 0.3 بار منبسط میگردد. گاز خروجی EXPANDER با دماي 183 – C سرماي کافی. جهت تبادل. حرارت با خوراك ورودي به COLDBOXرا تامین مینماید. بطوري که بخشی. از سرماي لازم جهت مایع شدن هواي ورودي تامین می شود.


مایع ازت تولیدي در مبدل E-1108 ، وارد تانکهاي ذخیره می شود. بخشی از آن جهت استفاده در واحد CCR توسط تبخیر تا دماي 400Cگرم میگردد. و مورد استفاده قرار میگیرد. بخش دیگر جهت استفاده بخشهاي دیگر واحدهاي پالایش استفاده میگردد. جهت پر کردن سیلندرهاي ازت، کمپرسور سه مرحله اي. رفت و آمدي C-1103 در نظر گرفته شده است ، که گاز ازت تولیدي برج تفکیک را تا 165 BARفشرده کرده و. از طریق دو عدد Manifold قابلیت پر کردن 8 سیلندر ازت را دارد که توسط ماشینهاي. مخصوص این سیلندرها جهت استفاده واحدهاي خارج پالایشگاه، به فروش میرسد.

نظرات بسته شده اند.